PRACA PRZEGLĄDOWA
Nowe metody audiometrii impedancyjnej. Część I. Tympanometria wieloczęstotliwościowa (wielokomponentowa)
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
 
Data publikacji: 28-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Lech Śliwa   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: l.sliwa@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(3):9-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Audiometria impedancyjna jest wykorzystywana w badaniach narządu słuchu od ponad 70 lat i stanowi obecnie jedno z podstawowych narzędzi obiektywnej diagnostyki ucha środkowego. W ostatnich dekadach, a zwłaszcza kilku ostatnich latach, dziedzina rozwija się dynamicznie dzięki wdrożeniu nowych narzędzi i metod pomiarowych. Stwarza to możliwość uzyskania szerszej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania ucha środkowego. Współczesne metody audiometrii impedancyjnej nie są jednak dostatecznie znane i rozpowszechnione w środowisku lekarzy i audiologów. Powodem jest niedostateczna wiedza o metodzie, wynikająca, m.in. z małej oferty przystępnej literatury, a także z niedostatecznej reprezentacji tej dziedziny w programach kształcenia. Celem pracy jest przegląd metod stosowanych we współczesnej audiometrii impedancyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem metod nowych, wdrożonych w ostatnich latach. Omówiono podstawy teoretyczne, zilustrowano sens fizyczny badanych wielkości i scharakteryzowano metody pomiarowe. Przedstawiono zakres zastosowań klinicznych oraz perspektywy ich rozwoju. W pierwszej części pracy omówiono podstawowe pojęcia audiometrii immitancyjnej, stosowane zasady pomiaru, scharakteryzowano możliwości i ograniczenia klasycznej tympanometrii. Przedstawiono koncepcję audiometrii wieloczęstotliwościowej (wielokomponentowej) i uzyskiwany dzięki tej metodzie rozwój możliwości diagnostycznych. Pokazano szereg nowych zastosowań w diagnostyce uszkodzeń słuchu, badaniach przesiewowych i in. Scharakteryzowano także niedogodności i ograniczenia utrudniające powszechne wykorzystanie tympanometrii wieloczęstotliwościowej w praktyce.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (35)
1.
West W. Measurements of acoustical impedances of the human ears. Post Office Elect Engineering, 1928; 21: 293.
 
2.
Metz O. The acoustic impedance measured on normal and pathologic ears. Acta Otolaryngol, 1946; Supplement 63: 3–254.
 
3.
ANSI Specifications for instruments to measure aural acoustic impedance and admittance (aural acoustic immittance). New York: American National Standards Institute; ANSI S3.39-1987.
 
4.
Kochanek K, Śliwa L. Metody obiektywne badań słuchu. W: Hojan E, red. Protetyka słuchu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM; 2014, s. 211–49.
 
5.
van Camp KJ, Creten WL. Principles of acoustic impedance and admittance. W: Feldman AS, Wilber LA, red. Acoustic Impedance and Admittance – The Measurement of Middle Ear Function. Baltimore: The Williams and Wilkins Company; 1976.
 
6.
Margolis RH, Hunter LL. Tympanometry: Basic Principles and Clinical Applications. W: Musiek FE, Rintelmann WF, red. Contemporary Perspectives in Hearing Assessment. Boston: Allyn and Bacon; 1999, s. 89–130.
 
7.
Keefe DH, Feeney MP. Principles of acoustic immittance and acoustic transfer functions. W: Katz J, red. Handbook of Clinical Audiology. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, wyd. 6; 2009, s. 125–57.
 
8.
Namysłowski G, Fira R. Audiometria impedancyjna. W: Śliwińska-Kowalska M, red. Audiologia kliniczna. Łódź: MEDITON; 2005, s. 137–49.
 
9.
Shanks J, Shohet J. Tympanometry in clinical practice. W: Katz J, red. Handbook of Clinical Audiology. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, wyd. 6; 2009, s. 157–89.
 
10.
Hunter LL, Shanaz N. Acoustic Immitance Measures. Basic and Advanced Practice. San Diego: Plural Publishing; 2014.
 
11.
Hunter LL, Stanford CA. Tympanometry and Wideband Acoustic Immittance. W: Katz J, red. Handbook of Clinical Audiology. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2015, wyd. 6, s. 137–65.
 
12.
Lidén G. The scope of application of current audiometric tests. J Laryngol Otol, 1969; 87: 507–20.
 
13.
Jerger J. Clinical experience with impedance audiometry. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1970; 92: 311–24.
 
14.
Lidén G, Hartford E, Hallen O. Automatic tympanometry in clinical practice. Audiology, 1974; 13: 126–39.
 
15.
Browning GG, Swan IRC, Gatehouse S. The doubtful value of tympanometry with diagnosis of otosclerosis. J Laryngol Otol, 1985; 99(6): 545–47.
 
16.
Nozza RJ, Bluestone CD, Kardatzke D, Bachman R. Towards the validation of aural acoustic immittance measures for diagnosis of middle ear effusion in children. Ear Hear, 1992; 13: 442–53.
 
17.
Berman S. Management of acute and chronic otitis media in pediatric practice. Curr Opin Pediatr, 1995; 7(5): 513–22.
 
18.
Balkany TJ, Berman SA. Simmons MA, Jafec BW. Middle ear effusion in neonates. Laryngoscope, 1978; 88: 398–405.
 
19.
Himelfarb MZ, Popelka GR, Shannon E. Tympanometry in normal neonates. J Speech Lang Hear Res, 1979; 22: 179–91.
 
20.
Śliwa L, Kochanek K, Hatzopoulos S, Piłka A, Senderski A, Skarżyński PH. A comparison of audiometric and objective methods in hearing screening of schoolchildren. A preliminary study. Int J Ped Otorhi, 2011; 75(4): 483–88.
 
21.
Margolis RH, Hunter LL. Acoustic immitance measurement. W: Hosford-Dunn H, red. New York, NY: Thieme; 2000.
 
22.
Shahnaz N. Multi-frequency Tympanometry and Evidence-based Practice. American Speech-Language Pathology and Audiology (ASHA) Perspectives on Hearing and Hearing Disorders: Research and Diagnosis, 2007; 11(1): 2–12.
 
23.
Vanhuyse V, Creten W, Van Camp K. On the W-notching of tympanograms. Scand Audiol, 1975; 4: 45–50.
 
24.
Margolis RH, Van Camp K, Wilson, Creten W. Multifrequency tympanometry in normal ears. Audiology, 1985; 24: 44–53.
 
25.
Margolis R, Goycoolea H. Multifrequency tympanometry in normal adults. Ear Hear, 1993; 14: 408–13.
 
26.
Shahnaz N, Davies D. Standard and multifrequercy tympanometric norms for Caucasian and Chinese young adults. Ear Hear, 2006; 27: 75–90.
 
27.
Shanaz N, Polka L. Distinguishing healthy from otosclerotic ears: Effect of probe-tone frequency on static admittance. J Am Acad Audiol, 2002; 13: 345–55.
 
28.
Shahnaz N, Polka L. Standard and multifrequency tympanometry in normal and otosclerotic ears. Ear Hear, 1997; 18: 268–80.
 
29.
Shahnaz N, Bork K, Polka L, Longridge N, Bell D, Westerberg B. ER and tympanometry in normal and otosclerotic ears. Ear Hear, 2009; 30: 219–33.
 
30.
Shahnaz N, Miranda T, Polka L. Multifrequency tympanometry in neonatal intensive care unit and well babies. J Am Acad Audiol, 2008; 19: 392–418.
 
31.
Margolis RH, Bass-Ringdahl S, Hanks W, Holte L, Zapala D. Tympanometry in newborn infants – 1 kHz norms. J Am Acad Audiol, 2003; 14(7): 383–92.
 
32.
Zhigi L, Kun Y, Zhiwu H. Tympanometry in infants with middle ear effusion having been identified using spiral CT. Am J Otolaryngol, 2010; 31: 96–103.
 
33.
Emanuel DC, Henson OE, Knapp RR. Survey of audiological immittance practices. Am J Audiol, 2012; 21: 60–75.
 
34.
Sanford CA, Keefe DH, Liu YW i wsp. Sound-conduction effects on distortion-product otoacoustic emission screening outcomes in newborn infants: Test performance of wideband acoustic transfer functions and 1-kHz tympanometry. Ear Hear, 2009; 30: 635–52.
 
35.
De Paula Campos U, Hatzopoulos S, Śliwa LK, Skarżyński PH, Jędrzejczak WW i wsp. Relationship between Distortion Product – Otoacoustic Emissions (DPOAEs) and High-Frequency Acoustic Immittance Measures. Med Sci Monit; 2016, 22: 2028–34.
 
Scroll to top