eISSN: 2084-946X
Nowa Audiofonologia” jest czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym, publikowanym w wersji drukowanej i elektronicznej. Do roku 2020 była kwartalnikiem. Obecnie jest wydawana jako półrocznik. Czasopismo zostało stworzone jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla specjalistów ze wszystkich obszarów otolaryngologii – audiologii, foniatrii, rynologii, neurootologii i in., oraz dla ściśle z nimi współpracujących przedstawicieli takich dziedzin, jak logopedia (w tym neurologopedia i surdologopedia), psychologia, pedagogika, rehabilitacja, lingwistyka, językoznawstwo, kognitywistyka czy neuronauka i inżynieria biomedyczna.
68.9
ICV
Aktualny numer
4/2020 vol. 9
 
 
SŁOWO WSTĘPNE

Wstęp

Now Audiofonol 2020;9(4):5