eISSN: 2084-946X
Nowa Audiofonologia” jest czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym, publikowanym w wersji drukowanej i elektronicznej. Do roku 2020 była kwartalnikiem. Obecnie jest wydawana jako półrocznik. Czasopismo zostało stworzone jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla specjalistów ze wszystkich obszarów otolaryngologii – audiologii, foniatrii, rynologii, neurootologii i in., oraz dla ściśle z nimi współpracujących przedstawicieli takich dziedzin, jak logopedia (w tym neurologopedia i surdologopedia), psychologia, pedagogika, rehabilitacja, lingwistyka, językoznawstwo, kognitywistyka czy neuronauka i inżynieria biomedyczna.
71.60
ICV
20
MEiN
Aktualny numer
1/2023 vol. 12
 
 
SŁOWO WSTĘPNE
 

Wstęp

Now Audiofonol 2023;12(1):5