Instrukcja dla autorów

 
„Nowa Adiofonologia” jest czasopismem naukowym (ISSN 2084-946X) o charakterze interdyscyplinarnym, publikowanym w wersji drukowanej i elektronicznej (www.nowaaudiofonologia.pl). Do roku 2020 była kwartalnikiem. Obecnie jest wydawana jako półrocznik.

Czasopismo zostało stworzone jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla specjalistów ze wszystkich obszarów otolaryngologii – audiologii, foniatrii, rynologii, neurootologii i in., oraz dla ściśle z nimi współpracujących przedstawicieli takich dziedzin, jak logopedia (w tym neurologopedia i surdologopedia), psychologia, pedagogika, rehabilitacja, lingwistyka, językoznawstwo, kognitywistyka czy neuronauka i inżynieria biomedyczna.

Cele


Od początku istnienia celem twórców czasopisma jest między innymi publikowanie artykułów stanowiących praktyczną pomoc i będących źródłem najnowszej wiedzy dla specjalistów, którzy na co dzień stają wobec różnych problemów pacjentów – dzieci i dorosłych – z zaburzeniami słuchu i mowy, a co za tym idzie – przed wyborem właściwych dla nich metod leczenia i terapii.

Zamierzeniem wydawców jest także wspieranie badań w zakresie opracowywania nowych technologii, a także projektów interdyscyplinarnych, dzięki którym najnowocześniejsze dokonania, również z innych dziedzin, mogą zostać wykorzystane do rozwoju – w kraju i za granicą – szeroko pojętej otorynolaryngologii.

Polityka redakcyjna


Redakcja przyjmuje wyłącznie prace oryginalne. W przypadku wątpliwości redakcja zastrzega sobie prawo do wdrożenia procedur potwierdzających oryginalność publikacji naukowych. Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna.
Autorzy zgłaszanych prac są zobowiązani do:
• dołączenia oświadczenia, że praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona w innym czasopiśmie
• podania wszelkich informacji, które mogłyby wskazywać na zaistnienie konfliktu interesów, takie jak: zależności finansowe, zależności osobiste, badania sponsorowane
• dostarczenia Redakcji i Wydawcy pisemnej zgody właściciela praw autorskich na ponowną publikację, jeśli w pracy zamieszczone są opublikowane wcześniej, objęte prawami autorskimi materiały ilustracyjne (fotografie i ryciny, w tym: tabele, wykresy, diagramy itp.); do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.
Redakcja „Nowej Audiofonologii” oraz Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autorów zgłoszonego manuskryptu.

Dlaczego warto publikować w „Nowej Audiofonologii”


„Nowa Audiofonologia” jest prestiżowym czasopismem naukowym, w którym ukazują się m.in. publikacje czołowych, zasłużonych dla polskiej nauki, badaczy i lekarzy oraz wybijających się młodych naukowców,
Autorzy zachowują prawa do swoich artykułów na podstawie licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL (zob. Prawa autorskie).

Rodzaje publikowanych materiałów


Redakcja „Nowej Audiofonologii” zamieszcza prace oryginalne, naukowo-badawcze, poglądowe i przeglądowe, prace kliniczne, opisy kazuistyczne, krótkie doniesienia, recenzje publikacji książkowych, sprawozdania z konferencji, listy do redakcji i inne materiały z zakresu: otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, rynologii, genetyki, patologii, logopedii, neurologopedii, surdologopedii, psychologii, pedagogiki, rehabilitacji, lingwistyki, językoznawstwa, rehabilitacji, kognitywistyki, neuronauki, informatyki medycznej, inżynierii biomedycznej.

Proces oceny manuskryptów


Zgłoszone do „Nowej Audiofonologii” prace oryginalne – poglądowe, przeglądowe, badawcze i kazuistyczne – przechodzą kilkuetapowy proces oceny przed przyjęciem do publikacji.
W pierwszej kolejności praca oceniana jest przez redaktorów czasopisma m.in. pod kątem właściwej struktury, przejrzystości tekstu, poprawności językowej, staranności języka naukowego, ewentualnych konfliktów interesów oraz zgodności z normami etycznymi w przypadku badań z udziałem ludzi i in. Artykuły, których walory naukowe są niewystarczające, będą odrzucane bez dalszej oceny. Niepełne zgłoszenia i artykuły przygotowane niezgodnie z wytycznymi przyjętymi przez redakcję czasopisma (patrz: wytyczne dla autorów) również nie są poddawane dalszej ocenie aż do momentu ich uzupełnienia bądź poprawienia.
Kolejnym etapem jest ocena artykułu naukowego przez dwóch recenzentów ekspertów, którzy biorą pod uwagę: wybór tematu pracy, jej oryginalność, walory naukowe i praktyczne, warsztat metodologiczny i standardy etyczne. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja odnośnie publikacji pracy. Proces recenzowania jest przeprowadzany zgodnie z modelem double-blind review (dwustronnie ślepej recenzji). Autorzy są następnie informowani o wynikach recenzji i proszeni o wprowadzenie zmian do swoich artykułów zgodnie z uwagami recenzentów. Poprawiony artykuł należy przesłać w ciągu 2 tygodni.

Prawa autorskie


Po zaakceptowaniu artykułu autorzy udzielają Now Audiofonol niewyłącznej licencji na jego publikację. Autorzy zachowują prawa autorskie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 PL (CC BY-NC-ND 3.0 PL). Licencja ta zezwala na pobranie artykułu i udostępnienie go innym na następujących warunkach: należy podać autorów i źródło, nie wolno zmieniać treści, a także wykorzystywać artykułu do celów komercyjnych. Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji w Now Audiofonol artykuł nie można publikować w mediach do momentu pojawienia się na stronie internetowej Now Audiofonol.

Przygotowanie pracy – wytyczne


Format plikuDOC, DOCX, RTF
Objętość pracyObjętość pracy nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami) – łącznie ze streszczeniami, rycinami i piśmiennictwem, a także podpisami pod fotografiami i rycinami.
Czcionka i odstępyPraca powinna być napisana czcionką Times New Roman 12 z odstępem półtora wiersza. Tytuły i śródtytuły powinny być oddzielone od tekstu podstawowego podwójnym odstępem.
FotografieFotografie powinny być dostarczone w formacie TIFF lub JPG.
UWAGA: Prosimy, aby pliki miały jak największą rozdzielczość (czyli jak najwyższą jakość, którą należy ustawić w aparacie fotograficznym lub telefonie komórkowym przed zrobieniem zdjęcia).
Ponumerowane i podpisane fotografie należy załączyć do pracy jako oddzielne pliki. W odpowiednim miejscu tekstu należy wpisać kolejne numery fotografii. Podpisy pod fotografiami należy podać w języku polskim i angielskim.
Ryciny
– tabele
– wykresy
– schematy
– diagramy
i in.
Ryciny, czyli tabele, wykresy, schematy itp., ponumerowane i podpisane, należy załączyć do pracy jako oddzielne pliki w wersji edytowalnej, aby możliwe było wprowadzenie poprawek redakcyjnych. W odpowiednim miejscu tekstu głównego artykułu należy wpisać kolejne numery rycin. Podpisy pod rycinami należy podać w języku polskim i angielskim.
Pisownia i gramatykaPrzed złożeniem pracy zaleca się skorzystanie z funkcji sprawdzania poprawności pisowni w programie Word.
UWAGA: Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawienia usterek stylistycznych i usterek w mianownictwie lekarskim bez porozumienia się z autorami.


Struktura pracy
1. Metadane (do uzupełnienia w formularzu zgłoszenia online)

Prosimy o uważne wprowadzenie wszystkich metadanych, gdyż z nich zostanie wygenerowana strona tytułowa:
• tytuł pracy (w języku polskim i angielskim)
• imię (pełne brzmienie) i nazwisko autora(ów) – prosimy zwrócenie uwagi na poprawną kolejność i zaznaczenie prawidłowego wkładu w pracę; zmiana kolejności autorów na późniejszych etapach procesu publikacji nie będzie możliwa
• afiliację każdego z autorów (nazwa uczelni lub zakładu pracy, jednostka organizacyjna, miasto)
• dane autora lub autora korespondencyjnego: imię i nazwisko, nazwa i adres miejsca pracy z kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej (e-mail)

2. Streszczenie (abstrakt)
Do prac naukowo-badawczych, klinicznych, kazuistycznych (studium przypadku), poglądowych i przeglądowych, w formularzu zgłoszenia należy uwzględnić streszczenie w języku polskim i języku angielskim. Oba streszczenia powinny mieć charakter strukturalny i zawierać określone części, dotyczy to zwłaszcza PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH i KLINICZNYCH (wprowadzenie, materiały i metody, wyniki, wnioski) oraz STUDIUM PRZYPADKU (wprowadzenie, opis przypadku, wnioski). Treść streszczenia w języku angielskim powinna odpowiadać treści streszczenia w języku polskim. W streszczeniach nie należy stosować w nawiasach wyjaśnień dotyczących obcojęzycznej terminologii, a także odnośników do pozycji piśmiennictwa. Pod każdym streszczeniem (polskim i angielskim) należy podać od 3 do 6 słów kluczowych.

3. Wykaz skrótów
Jeżeli tekst zawiera wiele skrótów, należy sporządzić wykaz skrótów w formie tabeli – skrót, rozwinięcie w języku oryginalnym, odpowiednik w języku polskim, jeżeli jest (np. EBM, evidence based medicine, medycyna oparta na faktach). Jeżeli skrótów jest niewiele, należy podać rozwinięcie skrótu przy pierwszym jego użyciu w tekście głównym (np. procedura leczenia częściowej głuchoty (partial deafness treatment, PDT).

4. Tekst główny
Tekst główny powinien być podzielony na następujące części:

Praca naukowo-badawcza
i praca kliniczna
Praca kazuistycznaPraca przeglądowa/poglądowa
* struktura uzależniona od konkretnego tematu pracy
przykładowo:
Wprowadzenie
Materiały i metody*
Wyniki
Dyskusja
Wnioski
Wprowadzenie
Opis przypadku
Dyskusja
Wnioski
Wprowadzenie
Materiały i metody** Rozwinięcie tematu pracy
(z podziałem na poszczególne zagadnienia w zależności od potrzeb)
Dyskusja**
Wnioski

* W przypadku badań z udziałem ludzi w części „Materiały i metody” należy zawrzeć oświadczenie, że badanie uzyskało zgodę komisji bioetycznej (zgodnie z Deklaracją helsińską).
** Fakultatywnie.

5. Piśmiennictwo
Odnośniki do spisu piśmiennictwa w tekście głównym należy zaznaczyć liczbami porządkowymi (arabskimi) ujętymi w nawiasy kwadratowe, zaczynając od [1], a piśmiennictwo sporządzić według kolejności cytowań w tekście (należy ponumerować kolejne pozycje) zgodnie z poniższymi wytycznymi.

UWAGA: Przed złożeniem pracy należy upewnić się, czy została odłączona wtyczka programu Zotero (lub innego programu do zarządzania bibliografią).

Numery DOI
Jeśli publikacja ma przypisany numer DOI, należy go umieścić w opisie bibliograficznym. Zarówno numery DOI, jak i adresy internetowe należy przedstawiać jako hiperłącza zaczynające się od "https:", ale bez podkreślenia.

Książka jednego autora lub kilku autorówNazwisko i pierwsze litery imion autora (bez kropek). Tytuł. Miejsce wydania: Wydawca; rok wydania.

Przykłady:
1. Beck AT, Rush J, Shaw B, Emery G. Cognitive therapy of depression. New York: Guilford; 1979.
2. Stern DN. The interpersonal world of the infant. New York: Basic Books; 1985.
Rozdział w książceNazwiska i pierwsze litery imion autorów (bez kropek). Tytuł rozdziału, w: Tytuł książki. Nazwiska i pierwsze litery imion (bez kropek) redaktorów tomu (red.). Miejsce wydania: Wydawca; rok wydania, zakres stron.

Przykład:
1. Sekułowicz M, Sipiorski P. Style i strategie radzenia sobie rodziców dzieci z niepełnosprawnością. W: W kręgu niepełnosprawności. Teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej. Ziółkowska T, Konopska L (red.). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński; 2009, s. 443–60.
Praca zbiorowaTytuł pracy zbiorowej. Nazwisko i pierwsze litery imion redaktora (red.). Miejsce wydania: Wydawca; rok wydania.

Przykład:
Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy. Obrębowski A (red.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego; 2011.
Rozdział w pracy zbiorowejNazwiska i pierwsze litery imion autorów (bez kropek). Tytuł rozdziału, w: Tytuł pracy zbiorowej. Nazwisko i pierwsze litery imion redaktora (red.). Miejsce wydania: Wydawca; rok wydania, zakres stron.

Przykład:
Herman R, Rowley K, Marshall C, Mason K, Atkinson J, Woll B i wsp. Profiling SLI in deaf children who are sign language users. W: Multilingual Aspects of Signed Language Communication and Disorder. Quinto-Pozos D (red.). Bristol: Multilingual Matters; 2014, s. 45–69.
Artykuł w piśmie naukowymNazwiska i pierwsze litery imion autorów (bez kropek). Tytuł artykułu. Skrócona nazwa czasopisma (np. wg NBCI), rok; tom (numer): zakres stron; https://doi.org/XXX.

UWAGA: Gdy autorów jest więcej niż sześciu, po szóstym inicjale należy dopisać: i wsp.
W nazwiskach obcojęzycznych i polskich należy zachować znaki diakrytyczne.

Przykłady:
1. Cheng YY, Kuo CH, Hsieh WL, Lee SD, Lee WJ, Chen LK i wsp. Anxiety, depression and quality of life (QoL) in patients with chronic dizziness. Arch Gerontol Geriatr, 2012; 54(1): 131–5; https://doi.org/10.1016/j.archger.2011.04.007.
2. Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Woźnicka E, Śliwińska-Kowalska M. Assessment of the voice handicap index as a screening tool in dysphonic patients. Folia Phoniatr Logop, 2011; 63(5): 269–72; https://doi.org/10.1159/000324214.
Abstrakt zamieszczony w czasopiśmieNazwiska i pierwsze litery imion autorów (bez kropek). Tytuł artykułu [Abstrakt]. Nazwa konferencji, data, miejsce. Skrócona nazwa czasopisma (np. wg NBCI), rok; tom (numer): zakres stron.

Skarżyński PH, Porowski M, Lorens A, Olszewski L, Wąsowski A, Skarżyński H. Cochlear implantation with Flex 28 MED-EL electrode in Partial Deafness Treatment (PDT) [Abstrakt]. 29th Politzer Society Meeting, 14–17.11.2013, Antalya, Turkey. J Int Adv Otol, 2013; 9(3), Suppl. 1: 123.
Abstrakt zamieszczony w materiałach konferencyjnychNazwiska i pierwsze litery imion autorów (bez kropek). Tytuł artykułu [Abstrakt]. Materiały konferencyjne: nazwa konferencji, data, miejsce konferencji.

Ćwiklińska J, Pankowska A, Geremek-Samsonowicz A, Samsonowicz K, Skarżyński H. Sound perception changes in patients with partial deafness after cochlear implantation. Materiały konferencyjne: Pacific Voice Congress, 10–12.04.2014, Kraków.
Abstrakt ze strony internetowej Nazwiska i pierwsze litery imion autorów (bez kropek). Tytuł artykułu [Abstrakt]. Pozyskano z: ścieżka dostępu (w postaci: https://www...) [dostęp: dzień.miesiąc.rok].

Massaro DW. Testing between the TRACE model and the fuzzy logical model of speech perception [Abstrakt]. Pozyskano z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0010028589900145 [dostęp: 23.10.2019].
Referat konferencyjnyKowalski S. Tytuł referatu [Referat konferencyjny]. Nazwa konferencji, data, miejsce.

Skarżyński H, Lorens A, Skarżyński PH. Indications for CI in adults with different types of hearing loss – application of the Partial Deafness Treatment classification [Referat konferencyjny]. 14th EFAS Congress, 22–25.05.2019, Lizbona, Portugal.
Dokumenty elektroniczneNazwisko i pierwsze litery imion autora (bez kropek) lub nazwa autora korporatywnego. Tytuł dokumentu, data wydania dokumentu; adres internetowy – ścieżka dostępu [data dostępu].
UWAGA: Przed zgłoszeniem artykułu należy uaktualnić daty dostępu do materiałów, na które Autor się powołuje, czyli sprawdzić, czy są nadal dostępne. W piśmiennictwie powinny być umieszczone wyłącznie materiały aktualnie dostępne on-line.

Przykłady:
1. Skarżyński H, Hojan E, Wiskirska-Woźnica B, Szkiełkowska A, Obrębowski A, Rogowski M i wsp. Wytyczne w zakresie doboru aparatów słuchowych u dzieci w wieku 0–4 roku życia, 2011; http://www.konsultant-krajowy.pl/doc/Wytyczne_w_zakresie_doboru_aparatow_1.pdf [dostęp: 10.06.2019].
2. World Health Organization. WHO global estimates on prevalence of hearing loss, 2012; https://www.who.int/pbd/deafness/WHO_GE_HL.pdf [dostęp: 5.04.2019].


Zapis nazw narzędzi/metod psychometrycznych


Nazwy narzędzi/metod psychometrycznych (skal, podskal i kwestionariuszy) zapisujemy kursywą, tylko pierwszy wyraz od dużej litery (nazwy polskie), wszystkie wyrazy od dużych liter (nazwy anglojęzyczne).

Przykłady:
Kwestionariusz nadwrażliwości słuchowej (KNS)
podskala Jakość życia
Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB)
Ease of Communication subscale

Zgłoszenie pracy


W celu zgłoszenia manuskryptu należy skorzystać z elektronicznego systemu zgłaszania na stronie internetowej „Nowej Audiofolologii”.

Proces redakcyjny


Proces redakcyjny składa się z pięciu głównych etapów – weryfikacji, recenzji, korekty językowej, składu i publikacji. Na każdym etapie redakcja kontaktuje się autorem i przesyła komunikaty. Jeżeli na etapie weryfikacji i recenzji autor nie odpowiada po dwóch ponowieniach tego samego zapytania, redakcja jest upoważniona do wycofania pracy z procesu redakcyjnego bez dodatkowego uzasadnienia. Natomiast jeżeli autor nie zatwierdzi zmian po koreckie językowej lub składzie pomimo dwóch ponagleń, wtedy praca automatycznie przechodzi do kolejnego etapu procesu redakcyjnego. Na etapie składu autorowi przysługuje jedna korekta pliku PDF.

Ograniczenie odpowiedzialności


Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w „Nowej Audiofonologii” były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji.
 
Scroll to top