PRAKTYKA KLINICZNA
Słuch fonemowy uczniów I klasy integracyjnej rozpoczynających naukę czytania i pisania
 
Więcej
Ukryj
1
Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”, Rzeszów
 
2
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Julita Sobańska   

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”, 35-303 Rzeszów, al. Niepodległości 3, j.sobanska@csim.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(3):49-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Słuch fonemowy, jako jeden z rodzajów słuchu mownego, jest zdolnością odbioru dźwięków mowy dotyczącą ich struktury fonemowej w oparciu o czynności recepcji, rozróżniania, różnicowania i pamięci słuchowej. Przyjęte w niniejszej pracy rozumienie terminu „słuch fonemowy” odnosi się do systemu fonologicznego w jego aspekcie segmentalnym. Prawidłowo wykształcony słuch fonemowy pozwala dziecku właściwie dekodować znaczenie wyrazów, różnicować sylaby i głoski, co na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju mowy i komunikacji, czytania oraz pisania. Zaprezentowane w artykule wyniki dotyczą badanej grupy 7-latków i stanowią przyczynek do planowanych analiz słuchu fonemowego u dzieci z klas pierwszych w kontekście nauki czytania i pisania.

Cel:
Celem pracy było zbadanie słuchu fonemowego uczniów z integracyjnej I klasy szkoły podstawowej rozpoczynających naukę czytania i pisania oraz analiza trudności edukacyjnych dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia identyfikowania dystynktywnych cech głosek.

Materiał i metoda:
Grupa badawcza składała się z 20 uczniów w wieku 7 lat uczęszczających do I klasy o profilu integracyjnym. W tej klasie zdiagnozowano dwoje uczniów z dyslalią wieloraką i troje z afazją motoryczną. Grupę kontrolną stanowiło 20 uczniów z równoległej klasy bez profilu integracyjnego. Badania wykonano wystandaryzowanym narzędziem autorstwa J. Gruby: Test do badania słuchu fonemowego (Gliwice, 2012).

Wyniki:
Diagnozę przeprowadzono pod koniec I półrocza szkolnego. Trudności w słuchowym różnicowaniu głosek z opozycji fonologicznych, różniących się: miejscem artykulacji, dwiema cechami dystynktywnymi, sposobem artykulacji i dźwięcznością, odnotowano u 8 uczniów. Zaburzenia słuchu fonemowego stanowiły część składową problemów w nabywaniu systemu językowego u 3 dzieci z afazją motoryczną, 2 uczniów z dyslalią wieloraką, ale również 3 pierwszoklasistów, u których nie zdiagnozowano wad wymowy czy zaburzeń mowy. W grupie kontrolnej dwoje dzieci nie różnicowało poprawnie fonemów różniących się dwiema cechami dystynktywnymi i sposobem artykulacji.

Wnioski:
Przeprowadzone badania stanowią element oceny gotowości szkolnej dzieci rozpoczynających edukację. Zaburzenia słuchu fonemowego badanych uczniów są jedną z przyczyn utrzymujących się wad wymowy, trudności w czytaniu metodą analityczną i pisaniu ze słuchu. Wyniki wskazują na potrzebę kontynuacji badań przesiewowych słuchu fonemowego w klasach pierwszych. Zdiagnozowanie problemów w słuchowym różnicowaniu dystynktywnych cech głosek przyczyniło się do wprowadzenia programu terapeutycznego w szkole. Słowa kluczowe: słuch fonemowy • zaburzenia słuchu fonemowego • czytanie i pisanie a słuch fonemowy.

 
REFERENCJE (22)
1.
Kaczmarek BLJ. Aleksander Romanowicz Łurija: jeden z wielkich romantyków. Przegląd Psychologiczny, 2001; 44(1): 105–117.
 
2.
Kania J. Szkice logopedyczne. Warszawa: WSiP; 1982.
 
3.
Styczek I. Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego (komentarz i tablice). Warszawa: WSiP; 1982.
 
4.
Rocławski B. Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka. Gdańsk: Glottispol; 2010.
 
5.
Kurkowski ZM. Słuch a mowa w aspekcie rozwojowym w normie i patologii. Kosmos, 1998; 47(3): 289–96.
 
6.
Domagała A, Mirecka U. Słuch fonemowy a uwarunkowania komunikacji językowej. W: Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań. Woźniak T, Domagała A (red.). Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2007.
 
7.
Domagała A, Mirecka U. Słuch fonemowy. W kierunku kompetencji fonologicznej. Logopedia, 2002; 30: 7–26.
 
8.
Szeląg E, Szymaszek A. Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych. Gdańsk: GWP; 2006.
 
9.
Cieszyńska-Rożek J, Korendo M. Jak neurobiologia wyjaśnia trudności w nauce czytania i pisania. W: Zaburzenia komunikacji pisemnej. Domagała A, Mirecka U (red.). Gdańsk: Grupa Wydawnicza Harmonia; 2017.
 
10.
Domagała A, Mirecka U. Słuch fonemowy. Odkrywanie elementarnych jednostek systemu językowego. Logopedia, 2001; 29: 68.
 
11.
Liberman IY, Shankweiler D. Phonology and the problems of learning to read and write. Remedial and Special Education, 1985; 6(6): 8–17.
 
12.
Krasowicz-Kupis G. Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004.
 
13.
Krasowicz-Kupis G. Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6–9-letnich. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 1999.
 
14.
Galińska-Grzelewska D. Poziom i dynamika rozwoju percepcji w zakresie analizy fonemowej słów u dzieci w wieku 6 i 7 lat. W: Zaburzenia w komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu. Maciejewska A (red.). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej; 2007.
 
15.
Rocławski B. Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów. Gdańsk: Glottispol; 2001.
 
16.
Demel G. Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Warszawa: WSiP; 2008.
 
17.
Chrzanowska A, Szoplik K. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców, Białystok: Wydawnictwo Akademickie; 2006.
 
18.
Gruba J. Test do badania słuchu fonemowego. Gliwice: Komlogo; 2012.
 
19.
Gruba J. Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 2012.
 
20.
Krakowiak K. Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL; 2012.
 
21.
Cieszyńska-Rożek J. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Metody Krakowskiej; 2013.
 
22.
Łobacz P. Nabywanie systemu fonologicznego a świadomość fonologiczna dzieci. W: Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej. Diagnozowanie i postępowanie usprawniające. Mierzejewska H, Przybysz-Piwko M (red.). Warszawa: DiG, 1997.
 
Scroll to top