PRACA BADAWCZA
Kryteria oceny czynności nadgłośniowej części krtani i gardła w czasie tworzenia głosu
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Kajetany
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Kajetany
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Kazanecka   

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, e-mail: ee.kazanecka@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2013;2(4):31-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Foniatrzy często nie stwierdzają zmian patologicznych na fałdach głosowych u pacjentów zgłaszających problemy głosowe. Obserwują natomiast u nich wzmożone ruchy w obszarze nadgłośniowym, czyli elementach leżących bezpośrednio nad fałdami głosowymi. Ruchy te to przywodzenie fałdów przedsionkowych do wnętrza krtani, zwane kompresją przyśrodkową (FVF), oraz zbliżanie podstawy nagłośni i chrząstek nalewkowatych do wnętrza krtani, określane jako kompresja przednio- -tylna (AP). Zwykle aktywności ruchowej okolicy nagłośniowej towarzyszą ruchy ścian gardła.

Cel:
Opracowanie kryteriów oceny czynności przedsionka krtani i gardła dolnego na podstawie analizy obrazów wideofiberoskopowych uzyskanych od losowo wybranych osób. Każdy badany wymawiał ciągłą głoskę [i] z narzuconą, różną wysokością i głośnością: 1) wygodną głośnością i wysokością, 2) wysoko z wygodną głośnością, 3) nisko z wygodną głośnością, 4) głośno z wygodną wysokością.

Materiał i metoda:
Materiał w pracy stanowiło 50 osób. Materiał nagraniowy analizowano po jednej klatce, wybranej z ataku dźwięku oraz przebiegu fonacji. Przeanalizowano łącznie 400 obrazów. W każdym obrazie oceniano parametry odzwierciedlające przestrzeń gardła dolnego i przedsionka krtani. Zwracano uwagę na odległość nasady nagłośni od chrząstek nalewkowatych (AP), stopień przywodzenia fałdów przedsionkowych (FVF) oraz konfigurację gardła dolnego (G). Nasilenie cech świadczących o dużej aktywności mięśni toru głosowego, widoczne w postaci zmniejszenia (kompresji) przestrzeni gardła dolnego oraz przedsionka krtani, przedstawione zostało w 4-punktowej skali (0 – brak, 1– mały, 2 – średni, 3 – duży stopień kompresji).

Wyniki:
Czynność nadgłośniowa krtani i gardła dolnego różnego stopnia była cechą często obserwowaną w badanym materiale.

Wnioski:
Wzmożoną aktywność części nagłośniowej i gardła dolnego obserwowano podczas rozpoczynania fonacji (ataku) oraz w trakcie jej przebiegu podczas zadań związanych ze zmianą wysokości głosu.

 
REFERENCJE (12)
1.
Stager S, Bielamowicz S, Regnell J, Gupta A, Barkmeier J. Supraglottic activity: evidence of vocal hyperfunction or laryngeal articulation? J Speech Lan HearRes, 2000; 43(1): 229–38.
 
2.
Stager S, Neubert R, Miller S, Regnell J, Bielamowicz S. Incidence of supraglottic activity in males and females: a preliminary report. J Voice, 2003; 17(3): 395–402.
 
3.
Stager S. The role of the supraglottic area in voice production. Otolaryngology an open access journal, http:/dx.dol.org/10.4172/2161-119X.S1-001, 2011.
 
4.
Sakakibara K, Kimura M, Imogawa H, Niimi S, Tayama N. Physiological study of the supraglottal structure. Proc. International Conference on Voice Physiology and Biomechanics, 2004.
 
5.
Sakakibara K, Fuks L, Imagawa H, Tayama N. Growl voice in ethnic and pop styles. Proc. of the International Symposium on Musical Acoustics, March 31 to April 3, 2004, Nara, Japan.
 
6.
Pinho S, Pontes P, Gadelha M, Biasi N. Vestibular vocal fold behavior during phonation in unilateral vocal fold paralysis. J Voice, 1999; 13: 36–43.
 
7.
Bielamowicz S, Kapoor R, Schwartz J, Stager SV. Relationship among glottal area, static supraglottic compression, and laryngeal function studies in unilateral vocal fold paresis and paralysis. J Voice, 2004; 18(1): 138–45.
 
8.
Behrman A, Dahl LD, Abramson AL, Schutte HK. Anterior-Posterior and medial compression of the supraglottis: signs of nonorganic dysphonia or normal postures? J Voice, 2003; 17(3): 403–10.
 
9.
Tuma J, Pontes P, De Brasil O, Yasaki R. Vestibular folds configuration in vocal nodule. Brasilian Journal of Otorhinolaryngology, 2005; 71(5): 570–81.
 
10.
Harris T, Harris S, Rubin J, Howard D. The Voice Clinic Handbook. London: Whurr Publishers Ltd.; 1998.
 
11.
Sataloff R. Professional voice. San Diego: Plural Publishing; 2005.
 
12.
Bregy W. Elementy techniki wokalnej. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; 1974.
 
Scroll to top