PRACA PRZEGLĄDOWA
Logopedyczne i foniatryczne ujęcie zakłóceń dźwięków mowy. Analiza kognitywna
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Danuta Pluta-Wojciechowska   

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, ul. M. Konopnickiej 15/10, 41-500 Chorzów, e-mail: danuta@pluta-wojciechowska.eu
 
 
Now Audiofonol 2013;2(3):9-15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorka przedstawia różnice pomiędzy logopedycznym a foniatrycznym ujęciem opisu zakłóceń dźwięków mowy. Wskazuje, że logopedyczna i foniatryczna perspektywa opisu i interpretacji zaburzeń systemu fonetycznego są dopełniającymi się bytami, a nie wykluczającymi się zdarzeniami. Analizuje w szczególności odmienne ujęcia opisu zaburzeń dźwięków mowy, różnice w opisie mechanizmu tworzenia dźwięków mowy, a także różną terminologię stosowaną do opisu tych samych zjawisk w foniatrii i w logopedii.
 
REFERENCJE (26)
1.
Pluta-Wojciechowska D. Realizacja fonemów języka polskiego u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – przegląd wybranych problemów, stanowisk, propozycji. Logopedia, 2002; 31: 199–225.
 
2.
Langacker R. Wykłady z gramatyki kognitywnej. Kazimierz nad Wisłą, grudzień 1993. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 1995.
 
3.
Langacker R. Wykłady z gramatyki kognitywnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2001.
 
4.
Langacker R. Model dynamiczny oparty na uzusie językowym. W: Dąbrowska E, Kubiński W, red. Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków: Universitas; 2003, s. 30–117.
 
5.
Langacker R. An overview in cognition and grammar. W: Davis WP, red. Alternative linguistics: descriptive and theoretical modes. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins; 1995, s. 153–212.
 
6.
Herder JG. Sprachphilosophische Schriften. Hamburg: Verlag von Felix Meiner; 1969.
 
7.
Wierzchowska B. Fonetyka i fonologia języka polskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossollińskich; 1980.
 
8.
Rocławski B. Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów. Gdańsk: GLOTTISPOL; 2001.
 
9.
Ostapiuk B. Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji. Audiofonologia, 1997; X: 117–36.
 
10.
Pluta-Wojciechowska D. Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH; 2006.
 
11.
Pluta-Wojciechowska D. Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje. Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum; 2010.
 
12.
Wierzchowska B. Wymowa polska. Warszawa: PZWS; 1965.
 
13.
Ostaszewska D, Tambor J. Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 1997.
 
14.
Mitrinowicz-Modrzejewska A. Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy. Warszawa: PZWL; 1963.
 
15.
Mitrinowicz-Modrzejewska A, Pawłowski Z, Tłuchowski W. Wady rozwojowe podniebienia jako zaburzenia wieloukładowe. Rozprawy Wydziału Nauk Medycznych, X, t. I: s. 33–123.
 
16.
Zaleski T. i wsp. Metoda oceny mowy dziecka dotkniętego rozszczepem podniebienia. Logopedia, 1969; 8/9: 71–74.
 
17.
Gałkowski T, Grossman J. Determinanty rehabilitacji zaburzeń mowy. Warszawa: AWF; 1987.
 
18.
Dobrowolska-Pietroń B. Artykulacja a nosowanie w rozszczepie podniebienia. W: Czasopismo stomatologiczne, 1990; XLIII, 11–12: 708–11.
 
19.
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Polański K, red. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; 1999.
 
20.
Encyklopedia języka polskiego. Urbańczyk S, red. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; 1992.
 
21.
Hortis-Dzierzbicka M. Nasofiberoskopia w ocenie zastosowania płata gardłowego w niewydolności podniebienno-gardłowej u pacjentów z rozszczepem podniebienia. Warszawa: Wydawnictwo Medyczne Borgis; 2004.
 
22.
Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Urbańczyk S, red. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; 1978.
 
23.
Ostapiuk B. Dziecięca artykulacja czy wada wymowy – między fizjologią a patologią. Logopedia, 2002; 31: 95–156.
 
24.
Pluta-Wojciechowska D. „Lowely, jody i safy”, czyli o tzw. substytucjach i deformacjach. Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 2005; 8: 26–29.
 
25.
Pluta-Wojciechowska D. Czy logopeda wywołuje głoski? Logopedia, 2012; w druku.
 
26.
Konopska L. Wady wymowy u osób z wadami zgryzu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; 2006.
 
Scroll to top