PRAKTYKA KLINICZNA
Narzędzia do oceny znajomości języka migowego u dzieci – przegląd
 
Więcej
Ukryj
1
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2, Poznań
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Wiśniewska-Jankowska   

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 296/298, 61-469 Poznań, e-mail: wisniewska.anka@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2019;8(1):72-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule dokonano przeglądu przykładowych, tworzonych w Ameryce Północnej oraz Europie, narzędzi do oceny poziomu znajomości języka migowego u dzieci, w celu pokazania głównych założeń, którymi kierują się ich twórcy. Istniejące narzędzia zostały podzielone na dwie kategorie: skale obserwacyjne i testy kompetencji. Skale obserwacyjne pogrupowano w zależności od zakresu możliwej do przeprowadzenia za ich pomocą oceny poziomu funkcjonowania językowego dzieci. Zaproponowano również kategoryzacje testów kompetencji w oparciu o dwa kryteria – rodzaj ocenianych sprawności językowych oraz zakres materiału językowego poddawanego analizie.
 
REFERENCJE (26)
1.
Marschark M, Wauters L, Cognitive functioning in deaf adults and children. W: Marschark M, Spencer PE (red.). The Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education, Volume 1 (2 ed.), New York: Oxford University Press; 2011, s. 487–499.
 
2.
Mann W, Prizn PM. An investigation of the need for sign language assessment in deaf education. Am Ann Deaf, 2006; 151(3): 356–370.
 
3.
Sign language assesment instrument, http://signlang-assessment. info (dostęp: 28.12.2017).
 
4.
Kotowicz J, Kielar-Turska M, Woll B, Herman R, Łacheta J, Schromová M. The adaptation of British Sign Language (BSL) Receptive Skills Test into Polish Sign Language (PJM). Conference Poster: 2nd International Conference on Sign Language Acquisition, Amsterdam, Holand, https://www.researchgate.net/p... (dostęp: 30.12.2017).
 
5.
Wiśniewska-Jankowska A. Test do Oceny Znajomości Leksyki w Polskim Języku Migowym (TOZL PJM) – Konstrukcja i charakterystyka psychometryczna. Studia Psychologiczne, 2016, 54: 17–29.
 
6.
Simms L, Baker S, Clark MD. Visual Communication and Sign Language Checklist for Deaf and Hard of Hearing Children. Washington DC: Gallaudet University Press; 2013.
 
7.
Visual Communication and Sign Language Checklist: Online (VCSL:O) Part of the VL2 Online Assessment System, http://vl2.gallaudet.edu/files... (dostęp: 13.12.2017).
 
8.
Anderson D, Reilly J. The MacArthur Communicative Development Inventory: normative data for American sign language. J Deaf Stud Deaf Educ, 2002; 7(2): 83–119.
 
9.
Kip P. The comparability of language assessment instruments for Sign Language of the Netherlands, the NGT-OP and the T-NGT – Master Thesis Linguistics. Amsterdam: University of Amsterdam; 2009.
 
10.
ASL Stages of Development, https://successforkidswithhear... (dostęp: 28.02.2018).
 
11.
Bebko JM, Calderon R, Treder R. The Language Proficiency Profile-2: assessment of the global communication skills of deaf children across languages and modalities of expression. J Deaf Stud Deaf Educ, 2003; 8(4): 438–51.
 
12.
Haug T. Review of sign language assessment instruments. W: Baker AE, Woll B (red.). Sign language acquisition. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company; 2008, s. 51–85.
 
13.
Herman R, Rowley K, Marshall C, Mason K, Atkinson J, Woll B i wsp. Profiling SLI in deaf children who are sign language users. W: Quinto-Pozos D (red.). Signed Language Communication and Disorder. Bristol: Multilingual Matters; 2014, s. 45–69.
 
14.
Strong M, Prinz PM. A study of the relationship between American sign language and English literacy. J Deaf Stud Deaf Educ, 1997 (Winter); 2(1): 37–46.
 
15.
Mann W, Marshall C. Investigating deaf children’s vocabulary knowledge in British sign language. Language Learning, 2011; 62(4): 1024–51.
 
16.
Maller S, Singleton J, Supalla S, Wix T. The development and psychometric properties of the American sign language proficiency assessment (ASL-PA). J Deaf Stud Deaf Educ, 1999; 4(4): 249–269.
 
17.
Enns Ch, Haug T, Herman R, Mann W, McQuarrue L. Exploring ign langauge assessment tools in Europe and North America. W: Marschark M, Lampropoulou V, Skordilils E (red.). Diversity in Deaf Education. New York: Oxford University Press; 2016, s. 171–218.
 
18.
Hermans D, Knoors H, Verhoeven L. Assessment of sign language development: the case of deaf children in the Netherlands. J Deaf Stud Deaf Educ, 2010; 15(2): 107–119.
 
19.
Tomaszewski P. Fonologia wizualna. Warszawa: MATRIX; 2010.
 
20.
Holmer E, Heimann M, Rudner M. Evidence of an association between sign language phonological awareness and word reading in deaf and hard-of-hearing children. Res Dev Disabil, 2016; 48: 145–159.
 
21.
Linde-Usiekniewicz J, Łozińska S. Predykacje klasyfikatorowe jako problem lingwistyczny i leksykograficzny. W: Rutkowski P (red.). Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; 2017, s. 171–204.
 
22.
Filipczak J. Anotacja korpusu PJM. W: Rutkowski P (red.). Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; 2014, s. 91–106.
 
23.
Perlesko: Vocabulary test for German Sign Language, http://www.signlang-assessment... (dostęp: 28.12.2017).
 
24.
Goldstein G, Bebko JM. The Profile of Multiple Language Proficiencies: a measure for evaluating language samples of deaf children. J Deaf Stud Deaf Educ, 2013; 8(4): 452–63.
 
25.
Spencer PE. It Seems Like Only Yesterday… W: Marschark M, Spencer PE (red.). The Oxford Handbook of Deaf Studies in Language. New York: Oxford University Press; 2016, s. 3–18.
 
26.
Haug T, Mann W, Boers-Visker E, Contreras J, Enns C, Herman R i wsp. Guidelines for sign language test development, evaluation and use (dokument niepublikowany), http://signlang-assessment.inf... (dostęp: 17.12.2017).
 
Scroll to top