PRACA BADAWCZA
Nastrój rodziców dzieci jąkających się
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Lublin
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Urbaniak   

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: katarzynaurbaniakk@wp.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(5):30-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Nastrój jest aspektem temperamentu związanym ze stopniem wrażliwości i kierunkiem odpowiedzi emocjonalnej danej osoby, a znacznie mniej z wpływem wydarzeń życiowych. Jednak niepełnosprawność dziecka i opieka nad nim niewątpliwie znajduje odbicie w nastroju jego rodziców.

Cel:
Celem niniejszych badań był opis nastroju, jakiego doświadczają rodzice dzieci jąkających się, przy uwzględnieniu czynników związanych z niepełnosprawnością dziecka, a tym samym poznanie wycinka specyfiki funkcjonowania rodziny z dzieckiem jąkającym się.

Materiał i metody:
W badaniu zastosowano Przymiotnikową Skalę Nastroju G. Matthewsa, A. Chamberlaina, D. M. Jonesa, Kwestionariusz Samopoczucia D. Mc Naira, M. Lorra i L. Dropplemana, Skalę Samooceny i Oceny Jąkania Z. Tarkowskiego i J. Góral-Półroli oraz ankietę osobową. Badaniami objętych zostało 61 rodziców, wychowujących dzieci w wieku od 7 do 15 lat z diagnozą niepłynności mówienia.

Wyniki:
Analiza wyników pokazała, że u badanych rodziców dzieci jąkających się dominuje nastrój negatywny oraz rozemocjonowanie. Zmienne dotyczące głębokości jąkania częściowo różnicują nastrój odczuwany przez badanych rodziców.

Wnioski:
Przeprowadzone badania pokazują, iż jąkanie u dziecka może być przyczyną wielu konfliktów i problemów emocjonalnych rodziców, jednocześnie wskazują obszary, w których rodzicom dzieci jąkających się należałoby udzielić wsparcia.

 
REFERENCJE (28)
1.
Tarkowski Z. Jąkanie. Warszawa: Wydawnictwo PWN; 2002.
 
2.
Chęciek M. Jąkanie. Diagnoza – terapia – program. Kraków: Impuls; 2007.
 
3.
Yaruss JS, Quesal R. Stuttering and International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICD): An update. J Commun Disord, 2004; 37(1): 35–52.
 
4.
World Health Organization. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM V). Waszyngton, Londyn; 2013.
 
5.
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) dostępna na stronie http://www.csioz.gov.pl/src/fi....
 
6.
Howell P, Davis S, Williams R. Late childhood suttering. J Speech Lang Hear Res, 2008; 51 (3): 669–88.
 
7.
Andrews G, Craig A, Feyer AM, Hoddinott S, Howie P, Neilson M. Stuttering: A review of research finding and theories circa. J Speech Lang Hear Res, 1983; 48(3): 226–46.
 
8.
Dell C. Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Podręcznik dla logopedów. Kraków: Wydawnictwo Impuls; 2008.
 
9.
Ekman P, Davidson R. Co wpływa na subiektywne doświadczanie emocji. W: Ekman P, Davidson R, red. Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP; 1998: 341–3.
 
10.
Goryńska E. Umiejscowienie nastroju wśród zjawisk afektywnych. W: Goryńska E, Lędziński M, Zajenkowski M, red. Nastrój: modele, geneza, funkcje. Warszawa: Uniwersytet Warszawski; 2011, 11–29.
 
11.
Watson D, Clark L. Emocje, nastroje, cechy i temperament: rozważania pojęciowe i wyniki badań. W: Ekman P, Davidson R, red. Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP; 1998, 83–6.
 
12.
Bielecki J. Psychologiczne problemy dzieci i młodzieży jąkającej się. W: Brejnak W, Wolnicz-Pawlowska E, red. Zaburzenia tempa i płynności mowy. Warszawa: Wyd. UKSW; 2010, 13–31.
 
13.
Embrechts M, Ebben H, Franke P, van de Poel C. Temperament: A comparison between children who stutter and children who do not stutter. W: Bosshardt HG, Yaruss JS, Peters HFM, red. Proceedings of the Third World Congress on Fluency disorders: Theory, research, treatment, and self-help. The Netherlands: Uniwersity of Nijmegen Press; 2000, 557–62.
 
14.
Mrugalska K. Rodzice i dzieci. W: Olechnowicz H, red. U źródeł rozwoju dziecka. O wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego. Warszawa: Nasza Księgarnia; 1988, 36–45.
 
15.
Obuchowska I. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Zarys problemów. W: Ossowski R, red. Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane WSP; 1998.
 
16.
Baczor K. Młodzież umysłowo upośledzona w rodzinie i środowisku pracy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych; 1982.
 
17.
Kathard J, Pillay M, Samuel M, Reddy V. Genesis of self – identity as disorder: life histories of people who stutter. S Arf J Commun Disord, 2004; 51(1): 4–14.
 
18.
Tarkowski Z. Zmiana postaw wobec jąkania. Lublin: Wydawnictwo Fundacji „Orator”; 2008.
 
19.
Namysłowska I. Terapia rodzin. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2000.
 
20.
Goryńska E. Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2005.
 
21.
Dudek B, Koniarek J. Adaptacja testu D. M. McNoira, M. Lorra, L. F. Droppelmana: Profile of Mood States (POMS). Przegląd Psychologiczny, 1987; 30: 753–61.
 
22.
Tarkowski Z, Góral-Połrola J. Skala Samooceny i Oceny Jąkania. Lublin, Kielce: Wydawnictwo Fundacji „Orator” i Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych; 2012.
 
23.
Pisula E. Strategie radzenia sobie ze stresem a dobrostan psychiczny u matek dzieci o zaburzonym nastroju. Psychiatria Polska, 1996; 30: 221–32.
 
24.
Hobfoll SE. Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2006.
 
25.
Węsierska K. Interakcyjna Terapia Rodzic – Dziecko – Palin Parent – Child Interaction Approach (Palin PCI) – przykładem skutecznego postępowania logopedycznego w jąkaniu wczesnodziecięcym. Forum Logopedyczne. Katowice: Uniwersytet Śląski; 2010, 18: 23–8.
 
26.
Roper N, Dunst C. Communication intervention in natural learning environments: Guidelines for practice. Infants and young children; 2003, 16(3): 215–26.
 
27.
Bernstein Ratner T. Caregiver-child interactions and their impact on children’s fluency: Implications for treatment. LSHS, 2004; 35(1): 46–54.
 
28.
Guitar B, McCaurey R. An overview of treatment for preschool stuttering. W: Guitar B, McCaurey R, red. Treatment of stuttering. Established and emerging interventions. Baltimore: W. Kluwer, W. Lippincott; 2010, 56–62.
 
Scroll to top