PRACA BADAWCZA
Ocena stanu słuchu u pracowników Zakładu Metalurgicznego WSK Rzeszów (Wydział W-68) po 3 i 10 latach pracy
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
 
2
Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Schwartz   

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, e-mail: sylwiaschwartz@umlub.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(3):33-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena stanu słuchu pracowników Wydziału W-68 Zakładu Metalurgicznego WSK Rzeszów narażonych na działanie hałasu – po upływie 3 i 10 lat pracy

Materiał i metoda:
Do badań zakwalifikowano 30 pracowników zatrudnionych w latach 2003–2014 na stanowiskach z dużym narażeniem narządu słuchu na hałas. Badanie retrospektywne przeprowadzono za pomocą analizy kart badań profilaktycznych pracowników Zakładu. W badaniu wzięto pod uwagę: wiek, czas pracy, narażenie na hałas oraz narażenie na inne czynniki mogące mieć wpływ na narząd słuchu. Porównano średni ubytek słuchu po 3 i 10 latach pracy

Wyniki:
Średni wiek badanych pracowników wynosił 46,1 lat i mieścił się w przedziale od 35 do 60 lat. Wszyscy pracowali w systemie 3-zmianowym, 8 godzin dziennie, w narażeniu na hałas. Dodatkowym czynnikiem mogącym oddziaływać na narząd słuchu były wibracje, przy czym średni ich poziom wynosił 0,96 NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie). Zakres hałasu, na który narażeni byli pracownicy, wynosił od 80 do 88 dB w miejscu pracy, a jego średni poziom wynosił 87 dB. Średni ubytek słuchu – wyliczony jako średnia arytmetyczna dla 0,5 Hz, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz – po 3 latach pracy wynosił 11,7 dB HL dla ucha prawego i 11,9 dB HL dla ucha lewego. Natomiast po 10 latach pracy średni ubytek słuchu wynosił 16 dB HL dla ucha prawego oraz 17,2 dB HL dla ucha lewego. Największy ubytek słuchu odnotowano dla częstotliwości 2 i 4 kHz po 10 latach pracy – wynosił odpowiednio 14 i 24 dB HL dla ucha prawego oraz 15 i 28 dB HL dla ucha lewego.

Wnioski:
Analiza przedstawionych wyników wykazuje szkodliwy wpływ hałasu na stan narządu słuchu. Zaobserwowano podwyższenie progu słuchu średnio o 4,3 dB dla ucha prawego i o 5,3 dB dla ucha lewego po 10 latach pracy. Charakterystyczne jest podwyższenie progu słuchu dla częstotliwości powyżej 2 kHz, co wiąże się z wpływem hałasu przemysłowego na narząd słuchu.

 
REFERENCJE (28)
1.
Śliwińska-Kowalska M. Patofizjologia uszkodzeń słuchu wywołanych hałasem. W: Audiologia kliniczna. Śliwińska-Kowalska M (red.). Łódź: Mediton; 2005, s. 89–96.
 
2.
Przeklasa R, Reroń E, Wiatr M, Składzień J. High-frequency audiometry in evaluation of hearing impairment in people exposed to industrial noise. Otorynolaryngologia, 2008; 7(4): 202–06.
 
3.
Guzek WJ, Sułkowski WJ. Zawodowe uszkodzenie słuchu: nowe zasady orzecznicze. Med Pr, 2002; 53(5): 387–90.
 
4.
Lang L. Environmental impact on hearing: Is anyone listening? Environ Health Perspect, 1994; 102(11): 924–29.
 
5.
Hong OS, Kim MJ. Factors associated with hearing loss among workers of the airline industry in Korea. ORL Head Neck Nurs, 2001; 19(1): 7–13.
 
6.
Sułkowski WJ. Zasady profilaktyki uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem. Łódź: Instytut Medycyny Pracy; 2001.
 
7.
Nowak J, Bilski B. Czynniki modyfikujące podatność na uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem. Med Pr, 2003; 54(1): 81–86.
 
8.
Kowalska S, Sułkowski WJ. Aktualne i perspektywiczne działania Wspólnoty Krajów Europejskich z zakresu ochrony słuchu przed hałasem. Med Pr, 1997; 6: 703–12.
 
9.
Szeszenia-Dąbrowska N, Wilczyńska U, Sobala W. Choroby zawodowe w Polsce w 2011 r. Łódź: Oficyna Wydawnicza MA; 2012.
 
10.
Wilczyńska U, Szeszenia-Dąbrowska N, Sobala W, Dróżdż D. Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2010 r. Med Pr, 2011; 62(4): 347–57.
 
11.
Augustyńska D, Pleban D, Radosz J. Zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Med Pr, 2012; 63(6): 689–700.
 
12.
Almaayeh M, Al-Musa A, Khader YS. Prevalence of noise induced hearing loss among Jordanian industrial workers and its associated factors. Work, 2018; 61: 267–71.
 
13.
Masilamani R, Rasib A, Darus A, Ting AS. Noise-induced hearing loss and associated factors among vector control workers in a Malaysian state. Asia-Pacific J Public Heal, 2014; 26(6): 642–50.
 
14.
Sułkowski WJ, Kowalska S. Uszkodzenia słuchu u pracowników przemysłu: analiza kliniczna przypadków konsultowanych w latach 1976–1980 w Pracowni Audiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Med Pr, 1982; 33: 65–79.
 
15.
Christensen K, Frederiksen H, Hoffman HJ. Genetic and environmental influences on self-reported reduced hearing in the old and oldest old. J Am Geriatr Soc, 2001; 49(11): 1512–17.
 
16.
Tan CT, Hsu CJ, Lee SY, Liu SH, Lin-Shiau SY. Potentiation of noise-induced hearing loss by amikacin in guinea pigs. Hear Res, 2001; 161(1–2): 72–80.
 
17.
Lataye R, Campo P. Combined effects of a simultaneous exposure to noise and toluene on hearing function. Neurotoxicol Teratol, 1997; 19(5): 373–82.
 
18.
Lataye R, Campo P, Loquet G. Combined effects of noise and styrene exposure on hearing function in the rat. Hear Res, 2000; 139(1–2): 86–96.
 
19.
Śliwińska-Kowalska M, Zamysłowska-Szmytke E, Szymczak W, Kotyło P, Fiszer M, Wesołowski W i wsp. Exacerbation of noise-induced hearing loss by co-exposure to workplace chemicals. Environ Toxicol Pharmacol, 2005: 19(3): 547–53.
 
20.
National Institute for Occupational Safety and Health. Criteria for a Recommended Standard. Occupational Noise Exposure, 1998; https://www.cdc.gov/niosh/docs... [dostęp: 23.07.2019].
 
21.
Singh LP, Bhardwaj A, Deepak KK. Occupational noise-induced hearing loss in Indian steel industry workers: An exploratory study. Hum Factors, 2013; 55(2): 411–24.
 
22.
Kitcher E, Ocansey G, Abaidoo B, Atule A. Occupational hearing loss of market mill workers in the city of Accra, Ghana. Noise Heal, 2014; 16(70): 183–88.
 
23.
Chang S-J, Chang C-K. Prevalence and risk factors of noise-induced hearing loss among liquefied petroleum gas (LPG) cylinder infusion workers in Taiwan. Ind Health, 2009; 47(6): 603–10.
 
24.
Patel VS, Ingle ST. Occupational noise exposure and hearing loss among pulse processing workers. Environmentalist, 2007; 28(4): 358–65.
 
25.
Bortkiewicz A, Czaja N. Pozasłuchowe skutki działania hałasu ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia. Forum Med Rodz, 2018; 12(2): 41–49.
 
26.
Babisch W. Stress hormones in the research on cardiovascular effects of noise. Noise Heal, 2003; 5(18): 1–11.
 
27.
Souza TCF de, Périssé ARS, Moura M. Noise exposure and hypertension: investigation of a silent relationship. BMC Public Health, 2015; 15: 328.
 
28.
Tarter SK, Robins TG. Chronic noise exposure, high-frequency hearing loss and hypertension among automotive assembly workers. J Occup Med, 1990; 32(8): 685–89.
 
Scroll to top