PRACA BADAWCZA
Zastosowanie aparatów słuchowych u dzieci z umiarkowanym niedosłuchem, poniżej drugiego roku życia
,
 
Anna Sztabnicka 1, B-C,E
,
 
Piotr H. Skarżyński 1,2,3, A,D-E,G
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna B. Cywka   

Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn, e-mail: k.cywka@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(3):28-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Odpowiedni dobór i dopasowanie aparatów słuchowych oraz rozpoczęcie wczesnej rehabilitacji słuchowej warunkuje prawidłowy rozwój słuchowy dziecka z niedosłuchem. Ponieważ badania audiometryczne – audiometria tonalna oraz behawioralna audiometria obserwacyjna – pozwalają jedynie na ocenę poziomu detekcji dźwięku, niezbędne jest korzystanie z kwestionariuszy, które umożliwiają ocenę rozwoju słuchowego dziecka oraz korzyści z zastosowanych urządzeń. Wykorzystanie kwestionariuszy pozwala na monitorowanie postępów w zakresie rozwoju słuchowego dzieci korzystających z protez słuchowych oraz porównanie ich percepcji słuchowej z percepcją dzieci prawidłowo słyszących.

Cel:
Celem pracy jest (1) ocena – na podstawie wyników behawioralnej audiometrii obserwacyjnej oraz kwestionariusza LittlEARS – rozwoju słuchowego dzieci z umiarkowanym niedosłuchem, w wieku do drugiego roku życia, po zastosowaniu aparatów słuchowych oraz (2) ocena skuteczności zastosowanych protez słuchowych.

Materiał i metoda:
Grupę badaną stanowiło 30 pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – dzieci w wieku od 7 do 23 miesięcy w dniu badania. W celu dokonania oceny progu słyszenia u dzieci przeprowadzono badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu oraz behawioralną audiometrię obserwacyjną. Dwadzieścioro dzieci zostało zaopatrzonych w klasyczne zauszne aparaty słuchowe, u 10 dzieci zastosowano aparaty wykorzystujące kostne przewodnictwo dźwięku. Rozwój słuchowy dzieci po zastosowaniu aparatów słuchowych został oceniony na podstawie kwestionariusza LittlEARS wypełnionego przez rodziców. Dodatkowo przeprowadzono badanie behawioralnej audiometrii obserwacyjnej po ok. 6 miesiącach od założenia aparatów. Wyniki badań audiometrycznych posłużyły do oceny reakcji i umiejętności słuchowych, a kwestionariusz LittlEARS – do wyznaczenia wieku słuchowego dzieci, opóźnienia rozwoju słuchowego oraz skuteczności zastosowanych aparatów słuchowych.

Wyniki:
Wyniki badań audiometrycznych metodą behawioralnej audiometrii obserwacyjnej (BOA) w szerokim zakresie częstotliwości (250–4000 Hz) wykazały poprawę słyszenia u wszystkich dzieci. Analiza odpowiedzi wypełnionych kwestionariuszy LittlEARS wskazuje na postępy w zakresie umiejętności słuchowych dzieci, które korzystają z aparatów słuchowych. Opóźnienie rozwoju słuchowego u dzieci z niedosłuchem korzystających z aparatów słuchowych względem dzieci prawidłowo słyszących wyniosło średnio 4 miesiące. Siedemdziesiąt procent z grupy badanej osiągnęło wyniki, które mieszczą się w granicach normy (rozumianej jako średnia osiągana przez dzieci ze słuchem prawidłowym).

Wnioski:
Zastosowanie aparatów słuchowych u dzieci z niedosłuchem umiarkowanym umożliwia prawidłowy rozwój percepcji słuchowej. Wykorzystanie kwestionariusza wspomaga ocenę audiologiczną oraz pozwala na monitorowanie procesu rehabilitacji. W celu dokonania rzetelnej i wiarygodnej oceny efektów po zastosowaniu aparatów słuchowych badania audiometryczne powinny być uzupełnione wystandaryzowanymi kwestionariuszami przeznaczonymi dla dzieci w danym wieku.

 
REFERENCJE (22)
1.
Chung YS, Park S-K. Current status of newborn hearing screening in low-income families in the southeastern region of Korea. Epidemiol Health, 2018; 40: e2018044.
 
2.
Appelbaum EN, Howell JB, Chapman D, Pandya A, Dodson KM. Analysis of risk factors associated with unilateral hearing loss in children who initially passed newborn hearing screening. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2018; 106: 100–04.
 
3.
Labaeka AA, Tongo OO, Ogunbosi BO, Fasunla JA. Prevalence of hearing impairment among high-risk newborns in Ibadan, Nigeria. Front Pediatr, 2018; 6: 194.
 
4.
Saki N, Bayat A, Hoseinabadi R, Nikakhlagh S, Karimi M, Dashti R. Universal newborn hearing screening in southwestern Iran. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2017; 97: 89–92.
 
5.
Ratyńska J. O badaniach przesiewowych słuchu u noworodków. W: Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Kobosko J. (red.). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek–Człowiekowi"; 1999.
 
6.
Skarżyński H, Hojan E, Wiskirska-Woźnica B, Szkiełkowska A, Obrębowski A, Rogowski M i wsp. Wytyczne w zakresie doboru aparatów słuchowych u dzieci w wieku 0–4 roku życia, 2011; http://www.konsultant-krajowy.... [dostęp: 10.06.2019].
 
7.
American Academy of Pediatrics, Joint Committee on Infant Hearing. Year 2007 position statement: Principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics, 2007; 120(4): 898–921.
 
8.
Hung Y-C, Lee Y-J, Tsai L-C. Validation of the Chinese Sound Test: auditory performance of hearing aid users. Am J Audiol, 2018; 27(1): 37–44.
 
9.
Krijger S, De Raeve L, Anderson KL, Dhooge I. Translation and validation of the Listen Inventory for Education Revised into Dutch. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2018; 107: 62–68.
 
10.
Obrycka A, Lorens A. Podstawy teoretyczne tworzenia i walidacji narzędzi ankietowych na przykładzie kwestionariusza LittlEARS. Now Audiofonol, 2017; 6(1): 69–73.
 
11.
Keilmann A, Friese B, Lässig A, Hoffmann V. Validation of the second version of the LittlEARS® Early Speech Production Questionnaire (LEESPQ) in German-speaking children with normal hearing. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2018; 275(4): 883–88.
 
12.
Bagatto MP, Brown CL, Moodie ST, Scollie SD. External validation of the LittlEARS® Auditory Questionnaire with English-speaking families of Canadian children with normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2011; 75(6): 815–17.
 
13.
Geal-Dor M, Jbarah R, Meilijson S, Adelman C, Levi H. The Hebrew and the Arabic version of the LittlEARS® auditory questionnaire for the assessment of auditory development: results in normal hearing children and children with cochlear implants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2011; 75(10): 1327–32.
 
14.
Coninx F, Weichbold V, Tsiakpini L, Autrique E, Bescond G, Tamas L i wsp. Validation of the LittlEARS((R)) Auditory Questionnaire in children with normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73(12): 1761–68.
 
15.
Jastrzębowska G. Metody diagnozy i terapii logopedycznej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; 1998.
 
16.
Obrycka A, Lorens A, Padilla García J-L, Piotrowska A, Skarżyński H. Validation of the LittlEARS Auditory Questionnaire in cochlear implanted infants and toddlers. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2017; 93: 107–16.
 
17.
Obrycka A, Pankowska A, Lorens A, Skarżyński H, Padilla JL. Validation of results of the Polish version of the LittlEARS Questionnaire. Cochlear Implants Int, 2010; 11 Suppl 1: 346–50.
 
18.
Obrycka A, García J-LP, Pankowska A, Lorens A, Skarżyński H. Production and evaluation of a Polish version of the LittlEARS questionnaire for the assessment of auditory development in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73(7): 1035–42.
 
19.
Obrycka A, Piotrowska A, Lorens A, Pankowska A, Padilla JL, Skarżyński H. Adaptacja kwestionariusza LittlEARS do języka polskiego. Now Audiofonol, 2013; 2(3): 33–9.
 
20.
Bagatto MP. Development and evaluation of an audiological outcome measure guideline for use with infants, toddlers, and preschool children [doctoral dissertation]. University of Western Ontario, 2012.
 
21.
Kulasegarah J, Burgess H, Neeff M, Brown CRS. Comparing audiological outcomes between the Bonebridge and bone conduction hearing aid on a hard test band: Our experience in children with atresia and microtia. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2018; 107: 176–82.
 
22.
Hol MK, Cremers CW, Coppens-Schellekens W, Snik AF. Baha softband. A new treatment for young children with bilateral congenital aural atresia. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2005; 69(7): 973–80.
 
Scroll to top