PRACA BADAWCZA
Problemy emocjonalno-społeczne i behawioralne u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD) w ocenie rodziców
 
Więcej
Ukryj
1
„Audioland”, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Kajetany
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Rostkowska   

„Audioland”, Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, e-mail: j.rostkowska@czd.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(1):29-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Obserwuje się wciąż wzrastającą liczbę dzieci zgłaszających problemy związane z komunikowaniem się. Są to pacjenci, u których przy prawidłowym słuchu obwodowym wychodzą nieprawidłowe wyniki testów psychoakustycznych wyższych funkcji słuchowych oraz potencjałów poznawczych typu P300, świadczące o problemach przetwarzania słuchowego na poziomie centralnym. Takie problemy skutkują często niepowodzeniami szkolnymi, a co za tym idzie – trudnościami o charakterze emocjonalno-społecznym i związanymi z komunikowaniem się.

Metoda:
Badaniami objęto grupę 74 pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Grupę kontrolną stanowiło 75 dzieci ze szkół warszawskich. Do badań zastosowano Kwestionariusz Mocnych Stron i Trudności (SDQ) oraz Ankietę – oba narzędzia wypełniane przez rodziców.

Wyniki:
Okazało się, że dzieci z CAPD manifestują znacząco więcej problemów ze zdrowiem psychicznym ogółem, tj. występują one 3,8 razy częściej niż w grupie dzieci o prawidłowym rozwoju z populacji ogólnej. Dzieci z CAPD przejawiają więcej problemów w sferze emocjonalnej, nadaktywności, koncentracji uwagi i kontaktów z rówieśnikami w porównaniu z dziećmi o typowym rozwoju.

Wnioski:
Wyniki badań wskazują na konieczność włączenia w proces terapeutyczny grupowej lub indywidualnej terapii psychologicznej i treningu umiejętności komunikacyjnych.

 
REFERENCJE (25)
1.
American Speech-Language-Hearing Association. Central Auditory Processing Disorders – The Role of Audiologist, 2005.
 
2.
Anmyr L., Larsson K., Olsson M., Frejid A.: Strengths and difficulties in children with cochlear implants – comparing self-report with reports from parents and teachers. Int J Pediatr Otorhi, 2012; 76(8): 1107–12.
 
3.
Bamiou D., Musiek F., Luxon L.M.: Aetiology and clinical presentations of auditory processing disorders – a review. Arch Dis child, 2001; 85(5): 361–65.
 
4.
Becker A., Woerner W., Hasselhorn M.: Validation of the parent and teacher SDQ in a clinical sample. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2004; 13 (Suppl. 2): 11–16.
 
5.
Bellis T.J.: Assessment and Management of Central Auditory Processing Disorders in the Educational Setting – From Science to Practice. Kanada, Delmar Learning, 2002.
 
6.
Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 
7.
Fellinger J., Holzinger D., Pollard R.: Mental health of deaf people. Lancet, 2012; 379: 1037–44.
 
8.
Fellinger J., Holzinger D, Sattel H. i wsp.: Correlates of mental health disorders among children with hearing impairments. Dev Med Child Neurol, 2009; 51(8): 635–41.
 
9.
Ford T., Collishaw S., Meltzer H., Goodman R.: A prospective study of childhood psychopathology: independent predictors of change over three years. Soc Psych Psych Epid, 2007; 42(12): 953–61.
 
10.
Gillam R.B., Loeb D.F., Hoffman L.M. i wsp.: The efficacy of Fast ForWord language intervention in school – age children with language impairment. J Speech Lang Hear Res, 2008; 51(1): 97–119.
 
11.
Hintermair M.: Prevalence of socioemotional problems in deafand hard of hearing children in Germany. Am Ann Deaf, 2007; 152(3): 320–30.
 
12.
Jerger J., Musiek F.: Report consensus conference on the diagnosis of auditory processing disorders in school-aged children. J Am Acad Audiol, 2000; 11(9): 467–74.
 
13.
Keith R.W.: Advances in understanding of auditory processing disorders. Otorynolaryngologia, 2004; 3(1): 7–14.
 
14.
Kobosko J.: Problemy zdrowia psychicznego dzieci głuchych i słabosłyszących oraz dzieci słyszących z populacji ogólnej w ocenie rodziców. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 56–66.
 
15.
Mazur J., Tabak I., Kołoło H.: W kierunku lepszej oceny zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Polska wersja Kwestionariusza Mocnych Stron i Trudności (SDQ). Doświadczenia dwóch badań populacyjnych. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2007; 11(1): 13–24.
 
16.
Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Dzielska A., Tabak I.: Polska wersja kwestionariuszy do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży (KIDSCREEN). Warszawa, Instytut Matki i Dziecka, 2008.
 
17.
Meistad L., Heiling K., Svedin C.G.: Mental health and self-image among deaf hard of hearing children. Am Ann Deaf, 2009; 153(5): 504–15.
 
18.
Millward K., Hall R.L., Ferguson M., Moore D.: Training speech-in-noise perception in mainstream school children. Int J Pediatr Otorhi, 2011; 75(11): 1408–17.
 
19.
Muris P., Maas A.: Strengths and difficulties as correlates of attachment style in institutionalized and non-institutionalized children with below-average intellectual abilities. Child Psychiat Hum D, 2004; 34: 317–28.
 
20.
Pokorni J.L., Worthington C.K., Jamison P.J.: Phonological awareness intervention: comparison of Fast ForWord, Earobics, and LiPS. J Edu Res, 2004; 97(3): 147–57.
 
21.
Schier K., Zalewska M.: Krewni i znajomi Edypa. Kliniczne studia dzieci i ich rodziców. Warszawa, SCHOLAR, 2006.
 
22.
Senderski A.: Ośrodkowe zaburzenia słuchu u dzieci w wieku szkolnym. Warszawa, IFPS, 2007.
 
23.
Święcicka M.: Psychoterapia dzieci z trudnościami w uczeniu się. (W:) Grzesiuk L., Suszek H. (red.). Psychoterapia. Problemy pacjentów. Podręcznik akademicki, t. 5., Warszawa, Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2011.
 
24.
Valentine D., Hedrick M.S., Swanson L.A.: Effect of an auditory training program on reading, phoneme awareness and language. Percept Mot Skills, 2006; 103(1): 183–96.
 
25.
Veuilet E., Magnan A., Ecalle J. i wsp.: Auditory processing disorder in children with reading disabilities: effect of audiovisual training. Brain, 2007; 130(Pt 11): 2915–28.
 
Scroll to top