PRACA BADAWCZA
Przesiewowe badania słuchu i mowy uczniów szkoły muzycznej w wieku wczesnoszkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
2
Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena, Lublin
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Płoszczak   

Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin, e-mail: p.ploszczak@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2013;2(1):19-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel:
Celem artykułu jest prezentacja wyników przesiewowych badań słuchu i mowy dzieci w wieku wczesnoszkolnym uczęszczających do szkoły muzycznej.

Metoda:
U dzieci, które uzyskały nieprawidłowy wynik w przesiewowym badaniu słuchu, przeprowadzono dodatkowo badanie audiometryczne, na podstawie którego obliczono średni ubytek słuchu dla każdego ucha osobno. Określono również, czy poziom odpowiadający najsłabszej reakcji na audiogramie pokrywa się z wadą wymowy głoski lub grup głosek posiadających swe cechy akustyczne w zbliżonym zakresie częstotliwości.

Wyniki:
Uzyskane wyniki pozwoliły skorelować zdiagnozowaną wadę wymowy z przyczyną, jaką mógł być minimalny niedosłuch. Warto podkreślić, że żadna z przebadanych osób nie osiągnęła średniego wyniku w granicach 21 dB, pozwalającego zdiagnozować lekki ubytek słuchu wg Międzynarodowego Biura Audiofonologii. Pojawił się więc finalnie problem tzw. przypadków granicznych, czyli osób skazanych na brak jakiejkolwiek opieki terapeutycznej ze względu na zaszeregowanie ich do grupy z całkowicie sprawnym słuchem.

 
REFERENCJE (17)
1.
Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H.: Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii. Warszawa, 2002.
 
2.
Emiluta-Rozya D., Mierzejewska H., Atys P.: Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich. Warszawa, 1995.
 
3.
Grabias S., Kurkowski Z.M., Woźniak T.: Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym. Lublin, 2002.
 
4.
Jastrzębowska G.: Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce (W:) Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.). Logopedia – pytania i odpowiedzi. Opole, 2003.
 
5.
Jassem W.: Podstawy fonetyki akustycznej. Warszawa, 1973.
 
6.
Jassem W.: Właściwości akustyczne mowy polskiej. (W:) Kutzner J. (red.). Sygnał mowy w telekomunikacji i cybernetyce. Warszawa, 1966.
 
7.
Krajna E.: 100-wyrazowy test artykulacyjny. Poznań, 1998.
 
8.
Kurkowski Z.M.: Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy. Logopedia, 2000; 28.
 
9.
Kurkowski Z.M.: Kształtowanie się zdolności słuchowych a rozwój mowy. (W:) Grabias S. (red.). Zaburzenia mowy. Mowa teoria praktyka. Lublin, 2001.
 
10.
Kurkowski Z.M.: Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu. (W:) Grabias S. (red.). Komunikacja językowa i jej zaburzenia, tom 13. Lublin, 1996.
 
11.
Kurkowski Z.M.: Rola kontroli słuchowej w procesie artykulacji. Logopedia, 2002; 31.
 
12.
Łobacz P.: Polska fonologia dziecięca. Warszawa, 1996.
 
13.
Pruszewicz A. (red.): Foniatria kliniczna. Warszawa, 1992.
 
14.
Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. I. Tester słuchu „Słyszę…”. Audiofonologia, 2001; 20.
 
15.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska W.: Klasyfikacje zaburzeń słuchu. Audiofonologia, 1997; 10.
 
16.
Tarkowski Z.: Przesiewowy test logopedyczny. Lublin, 1992.
 
17.
Trochymiuk A.: Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna. Lublin, 2008.
 
Scroll to top