PRACA BADAWCZA
Symulacja słyszenia pacjenta z implantem ślimakowym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Warszawa/Kajetany
 
2
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Gdańsk
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Adam Walkowiak   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.walkowiak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(5):31-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel:
Skonstruowanie i przetestowanie symulacji komputerowej, która oddawałaby warunki istniejące w drodze słuchowej pacjenta implantowanego w sposób pełniejszy niż symulacje dotychczas istniejące.

Materiał i metody:
Próbki akustyczne, wygenerowane za pomocą skonstruowanej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu symulacji słuchu elektrycznego uwzględniającej wzajemne oddziaływanie pomiędzy kanałami, prezentowano w swobodnym polu przez głośnik 25 ochotnikom (13 kobiet i 12 mężczyzn) z prawidłowym słuchem, w wieku od 21 do 38 lat. Dla każdej szerokości rozkładu zgromadzono po 25 wyników dyskryminacji tak otrzymanych próbek.

Wyniki:
Zaobserwowano duże zróżnicowanie wyników rozumienia mowy wewnątrz każdej z grup. Przeprowadzona analiza statystyczna wyników pokazała jednak, że zależność pomiędzy symulowaną szerokością rozkładu pobudzenia a osiąganymi wynikami jest istotna statystycznie. Na podstawie analizy wariancji (ANOVA) stwierdzono, że występuje statystycznie istotna różnica pomiędzy grupami (p<0,001).

Wnioski:
Dzięki obiektywnym pomiarom parametrów drogi słuchowej pacjenta implantowanego możliwa jest symulacja słuchu elektrycznego, która uwzględniając możliwe międzyosobnicze różnice w parametrach złącza elektroda implantu–neurony, pozwala na wyjaśnienie międzyosobniczych różnic w dyskryminacji mowy u pacjentów implantowanych.

FINANSOWANIE
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/ST7/04213.
 
REFERENCJE (4)
1.
Skarżyński H, Janczewski G, Niemczyk K, Geremek A. Pierwszy wszczep ślimakowy w Polsce. Otolaryngol Pol, 1993; 47(5): 444–51.
 
2.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. Wszczepy ślimakowe. W: Śliwińska-Kowalska M. Audiologia kliniczna. Łódź: Mediton, 2005; s. 429–42.
 
3.
Lorens A, Polak M, Piotrowska A, Skarżyński H. Outcomes of treatment of partial deafness with cochlear implantation: A Duet study. Laryngoscope, 2008; 118(2): 288–94.
 
4.
Lazard DS, Vincent C, Venail F, Van de Heyning P, Truy E, Skarżyński PH i wsp. Pre-, per- and postoperative factors affecting performance of postlinguistically deaf adults using cochlear implants: a new conceptual model over time. PLoS One, 2012; 7(11): e48739.
 
Scroll to top