PRAKTYKA KLINICZNA
Technika operacyjna w implantacji ślimakowej u dzieci z wadami wrodzonymi wyrostka sutkowego
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 24-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-06-2023
 
 
Data akceptacji: 18-06-2023
 
 
Data publikacji: 16-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marek Porowski   

Klinika Oto-ryno-laryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Mokra 17, 05-830, Kajetany, Polska
 
 
Now Audiofonol 2023;12(2):57-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Zastosowanie implantów ślimakowych z dostępem przez okienko okrągłe pozwala na zachowanie resztek słuchowych u dzieci i dorosłych. Niekiedy nieprawidłowa anatomia uniemożliwia typowy dostęp przez zachyłek nerwu twarzowego. W takich przypadkach elektrodę czynną implantu należy wprowadzić w alternatywny sposób, bez wykonywania tympanotomii tylnej. Sposób ten umożliwia również wszczepienie implantu przez okienko okrągłe z zachowaniem struktury ślimaka. Celem pracy było przedstawienie procedury chirurgicznej stosowanej u pacjentów z wadami wrodzonymi obejmującymi wyrostek sutkowy, gdzie dostęp poprzez tympanotomię tylną nie był możliwy.

Opis przypadków:
W pracy przedstawiono opis postępowania chirurgicznego podczas implantacji ślimakowej dwójki dzieci z wadami wyrostka sutkowego (znaczne przodowanie zatoki esowatej oraz hypoplazja wyrostka). Wady te uniemożliwiały wykonanie tympanotomii tylnej. Zastosowano dostępy omijające, a elektrodę czynną implantu przeprowadzono do ucha środkowego przez otwór wykonany w ścianie tylnej przewodu słuchowego zewnętrznego, na różnej wysokości. W obu przypadkach elektrodę wprowadzono do ślimaka przez okienko okrągłe. W przebiegu okołooperacyjnym oraz pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań chirurgicznych. Wykonane po operacji badania obrazowe potwierdziły prawidłowe położenie elektrody w ślimaku. Audiometria tonalna potwierdziła zachowanie resztek słuchowych u starszego dziecka.

Wnioski:
W wadach wyrostka sutkowego w postaci aplazji, hipoplazji lub znacznego przodowania zatoki esowatej należy rozważyć zmodyfikowany dostęp omijający zachyłek nerwu twarzowego. Metoda jest bezpieczna oraz pozwala na wprowadzenie elektrody czynnej implantu przez okienko okrągłe.

Scroll to top