PRAKTYKA KLINICZNA
Technika operacyjna w implantacji ślimakowej u dzieci z wadami wrodzonymi wyrostka sutkowego
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 24-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-06-2023
 
 
Data akceptacji: 18-06-2023
 
 
Data publikacji: 16-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marek Porowski   

Klinika Oto-ryno-laryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Mokra 17, 05-830, Kajetany, Polska
 
 
Now Audiofonol 2023;12(2):57–61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Zastosowanie implantów ślimakowych z dostępem przez okienko okrągłe pozwala na zachowanie resztek słuchowych u dzieci i dorosłych. Niekiedy nieprawidłowa anatomia uniemożliwia typowy dostęp przez zachyłek nerwu twarzowego. W takich przypadkach elektrodę czynną implantu należy wprowadzić w alternatywny sposób, bez wykonywania tympanotomii tylnej. Sposób ten umożliwia również wszczepienie implantu przez okienko okrągłe z zachowaniem struktury ślimaka. Celem pracy było przedstawienie procedury chirurgicznej stosowanej u pacjentów z wadami wrodzonymi obejmującymi wyrostek sutkowy, gdzie dostęp poprzez tympanotomię tylną nie był możliwy.

Opis przypadków:
W pracy przedstawiono opis postępowania chirurgicznego podczas implantacji ślimakowej dwójki dzieci z wadami wyrostka sutkowego (znaczne przodowanie zatoki esowatej oraz hypoplazja wyrostka). Wady te uniemożliwiały wykonanie tympanotomii tylnej. Zastosowano dostępy omijające, a elektrodę czynną implantu przeprowadzono do ucha środkowego przez otwór wykonany w ścianie tylnej przewodu słuchowego zewnętrznego, na różnej wysokości. W obu przypadkach elektrodę wprowadzono do ślimaka przez okienko okrągłe. W przebiegu okołooperacyjnym oraz pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań chirurgicznych. Wykonane po operacji badania obrazowe potwierdziły prawidłowe położenie elektrody w ślimaku. Audiometria tonalna potwierdziła zachowanie resztek słuchowych u starszego dziecka.

Wnioski:
W wadach wyrostka sutkowego w postaci aplazji, hipoplazji lub znacznego przodowania zatoki esowatej należy rozważyć zmodyfikowany dostęp omijający zachyłek nerwu twarzowego. Metoda jest bezpieczna oraz pozwala na wprowadzenie elektrody czynnej implantu przez okienko okrągłe.