PRACA BADAWCZA
Analiza porównawcza osiągnięć szkolnych trzynastolatków korzystających z implantu ślimakowego wszczepionego im przed ukończeniem 3 roku życia i słyszących rówieśników
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Zgoda   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: m.zgoda@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(5):66-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Uwarunkowania edukacji osób niesłyszących zmieniają się pod wpływem stale udoskonalanych implantów ślimakowych. Zmniejsza się udział uczniów z głęboką wadą słuchu w szkolnictwie specjalnym. Doniesienia naukowe potwierdzają możliwość uzyskania prawidłowego poziomu rozwoju słuchowego i językowego w przypadku wczesnego stosowania implantów ślimakowych u dzieci z głuchotą prelingwalną. Nieliczne są badania, które w sposób zobiektywizowany dokumentowałyby udział dzieci korzystających z implantów ślimakowych w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym oraz osiągane przez te dzieci wyniki w nauce.

Cel:
Celem nadrzędnym pracy było określenie rozkładu miejsca realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z głębokim niedosłuchem, korzystające z implantu ślimakowego wszczepionego im przed ukończeniem 3 roku życia, w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych oraz specjalnych, a także zbadanie, ile dzieci przystąpiło do sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. na takich samych zasadach jak dzieci bez dysfunkcji. Drugim celem było porównanie osiągnięć szkolnych dzieci korzystających z implantu ślimakowego z wynikami dzieci bez dysfunkcji.

Materiał i metody:
Do oceny porównawczej osiągnięć szkolnych dzieci, którym wszczepiono implant ślimakowy przed ukończeniem trzeciego roku życia, wykorzystano retrospektywne badanie obserwacyjne, kliniczno-kontrolne. Do grupy badanej zakwalifikowano 22 dzieci, które urodziły się w roku 2000 i którym w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu wszczepiono implant ślimakowy przed ukończeniem 3 roku życia. Miarą przyjętą w badaniu osiągnięć szkolnych był wynik powszechnego sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej z roku 2013.

Wyniki:
W badanej grupie 16 dzieci realizowało obowiązek szkolny w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (73%), a 6 w szkołach specjalnych (27%). Z tego 32% dzieci przystąpiło do sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej na takich samych zasadach jak dzieci bez dysfunkcji. Dzieci te osiągnęły wyniki sprawdzianu odpowiadające co najmniej 5 staninowi dla dzieci bez dysfunkcji.

Wnioski:
Udział dzieci prelingwalnie głuchych implantowanych przed 3 rokiem życia w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym przeważa nad pobieraniem przez te dzieci nauki w szkolnictwie specjalnym. Dzieci, które zgodnie z decyzją rodziców przystępują do sprawdzianu na warunkach takich samych jak dzieci bez dysfunkcji, uzyskują satysfakcjonujące wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Zebrane dane z wykorzystaniem badania obserwacyjnego kliniczno-kontrolnego umożliwiły przeprowadzenie pierwszych analiz dotyczących korzyści z interwencji medycznej, polegającej na wczesnej implantacji u dzieci głuchych w kontekście osiąganych przez nie wyników w nauce po ponad 10 latach korzystania z systemu implantu ślimakowego.

FINANSOWANIE
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer UMO-2013/09/N/NZ7/03586.
 
REFERENCJE (53)
1.
Ślebioda R. Kierunek i poziom wykształcenia oraz aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2012; 2(3): 107–30.
 
2.
Golinowska S. Polityka społeczna – koncepcje – instytucje – koszty. Warszawa: Poltex; 2000.
 
3.
Grabias S: Perspektywy opisu zaburzeń mowy. W: Grabias S, red. Zaburzenia mowy. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2002, s. 11–43.
 
4.
Kobosko J. Psychologiczne implikacje głuchoty dziecka w rodzinie i środowisku szkolnym. W: Edukacja głuchych. Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich; 2014, s. 44–66.
 
5.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. Wszczepy ślimakowe W: Śliwińska-Kowalska M. Audiologia Kliniczna. Łódź; Mediton; 2005; s. 429–42.
 
6.
Skarżyński H, Janczewski G, Geremek A, Niemczyk K, Klasek O, Kochanek K. Pierwszy wszczep ślimakowy w Polsce. Otolaryngol Pol, 1993; 47(5): 427–34.
 
7.
Eisenberg LS, House WF. Initial experience with the cochlear implant in children. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl, 1982; 91(2 Pt 3): 67–73.
 
8.
Geremek A, Skarżyński H, Szuchnik J. Program implantów ślimakowych u dzieci – stan obecny. Audiofonologia, 1998; XIII: 281.
 
9.
Lenneberg EH. Biological Foundations of Language. New York: Wiley; 1967.
 
10.
Blatchley BJ, Williams JE, Coleman JR. Age-dependent effects of acoustic deprivation on spherical cells of the rat anteroventral cochlear nucleus. Exp Neurol, 1983; 80(1): 81–93.
 
11.
Skarżyński H, Żarowski A. Zmiany w uchu wewnętrznym w aspekcie długotrwałej stymulacji. W: Kobosko J, red. Bliżej życia. Materiały dla rodziców dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek–Człowiekowi”; 2001, s. 70–7.
 
12.
Harrison RV, Panesar J, EI-Hakim H, Abdoek M, Mount RL, Papsin B. The effects of age of cochlear implantation on speech perception in prelingually deaf children. Scan Audio Suppl, 2001; 53, 73–8.
 
13.
Skarżyński H, Góralówna M, Janczewski G, Geremek A. Wybrane problemy w stosowaniu implantów ślimakowych. Otolaryngol Pol, 1993; 47(3): 217.
 
14.
Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, Mehl AL. Language of early- and later-identified children with hearing loss. Pediatrics, 1998; 102(5): 1161–71.
 
15.
Luxford WM, Winter M, Eisenberg L. Evaluation of the 12 to 18-month-old cochlear implant candidate. The 6th International Cochlear Implant Conference, 2002.
 
16.
Dolan-Ash S. Speech perception and language abilities of children implanted under the age of two year. The 6th International Cochlear Implant Conference, 2002.
 
17.
Edwards J, Willis S, Tyszkiewicz E, Henderson L, Ramsden R. Cochlear implants in the under 2’s and under 3’s. The 6th International Cochlear Implant Conference, 2002.
 
18.
Parisier SC, Chute PM, Popp AL. Cochlear implant results in children under 20 months of age. The 6th International Cochlear Implant Conference, 2002.
 
19.
Kirk KI, Miyamoto RT, Lento CL, Ying E, O’Neill T, Fears B. Effects of age at implantation in young children. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl, 2002; 189: 69–73.
 
20.
Sharma A, Dorman M, Spahr A. A sensitive period for the development of the central auditory system in children with cochlear implants. Ear Hear, 2002; 23: 532–9.
 
21.
Sharma A, Dorman M, Kral A. The influence of a sensitive period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hear Res, 2005; 203: 134–43.
 
22.
Kral A, Sharma A. Developmental neuroplasticity after cochlear implantation. Trends Neurosci, 2012; 35(2): 111–22.
 
23.
Gordon KA, Jiwani S, Papsin BC. Benefits and detriments of unilateral cochlear implant use on bilateral auditory development in children who are deaf. Front Psychol, 2013; 4: 719: 1–14.
 
24.
Govaerts P, De Beukelaer C, Daemers K, De Ceulaer G, Yperman M, Somers T i wsp. Outcome of cochlear implantation at different ages from 0 to 6 years. Otol Neurotol, 2002; 23: 885–90.
 
25.
May-Mederake B. Early intervention and assessment of speech and language development in young children with cochlear implants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76: 939–46.
 
26.
Holman M, Carlson M, Driscoll C, Grim K, Petersson R, Sladen D i wsp. Cochlear implantation in children 12 months of age and younger. Otol Neurotol, 2013; 34: 251–8.
 
27.
Geremek-Samsonowicz A, Kłonica LK, Rostkowska J, Piełuć M, Skarżyński H. Model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wobec niemowlęcia i jego rodziny przed operacją wszczepienia implantu ślimakowego. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 119–25.
 
28.
Summerfield A, Marshall D. Paediatric cochlear implantation and health-technology assessment. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1999; 47(2): 141–51.
 
29.
Kuligowska K. Doskonalenie lekcji. Warszawa: WSiP; 1984.
 
30.
Góralówna M. Szkolne sprawy naszych dzieci. W: Poradnik dla rodziców dzieci z wadami słuchu. Warszawa; 1992, 3, s. 10.
 
31.
Spencer LJ, Gantz BJ, Knutson JF. Outcomes and achievement of students who grew up with access to cochlear implants. Laryngoscope, 2004; 114(9): 1576–81.
 
32.
Punch R, Hyde MB. Communication, psychosocial, and educational outcomes of children with cochlear implants and challenges remaining for professionals and parents. Int. J. Otolaryngol, 2011; 2011: 573280.
 
33.
Mukari SZ, Lai NL, Hanizam AG. Educational performance of pediatric cochlear implant recipients in mainstream classes. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71(2): 231–40.
 
34.
Kosmalowa J, Szuchnik J. Funkcjonowanie szkolne pacjentów implantowanych objętych programem EARS. Audiofonologia, 2000; XVIII: 46–7.
 
35.
Kirejczyk K. Kryzys systemu szkolnictwa specjalnego dla głuchych – przyczyny i próby zwalczania kryzysu W: Kirejczyk K, red. Z zagadnień surdopedagogiki. Warszawa: Nasza Księgarnia; 1970, s. 7–24.
 
36.
Klichowski M, Przybyła M. Cyborgizacja edukacji – próba konceptualizacji. Studia Edukacyjne, 2013; 24: 143–53.
 
37.
Jakubczyk M, Niewada M. Elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; 2011.
 
38.
Miller FG. The ethical challenges of human research: Selected essays. Oxford: University Press; 2012.
 
39.
Piotrowska A, Lorens A, Szuchnik J, Wojewódzka B, Kosmalowa J, Skarżyński H. Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Audiofonologia, 2001; XX: 43–50.
 
40.
Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
 
41.
Dz.U. z 2007 r., nr 83, poz. 562.
 
42.
Centralna Komisja Egzaminacyjna. Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2013. Sprawozdanie ze sprawdzianu. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna; 2013.
 
43.
Guilford JP. Podstawowe metody statystyczne. Warszawa: PWN; 1964.
 
44.
Sorkin DL, Zwolan TA. Trends in educational services for children with cochlear implants. W: Miyamoto RT, red. Cochlear Implants: Proceedings of the VIII International Cochlear Implant Conference, Amsterdam, 2004; 417–21.
 
45.
Eckert U. Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika. W: Dykcik W, red. Pedagogika specjalna. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM; 2009.
 
46.
Sak M. W poszukiwaniu optymalnego modelu edukacji osób głuchych i słabo słyszących w Polsce. W: Twardowska E, Kowalska M, red. Edukacja niesłyszących (publikacja konferencyjna). Łódź: PZG Oddział łódzki; 2011, s. 111–22.
 
47.
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010. Warszawa: GUS; 2010.
 
48.
Zgoda M, Lorens A, Skarżyński H. Partial Deafness Treatment in children: educational settings after 5 to 7 years of cochlear implant use. Journal Hearing Science, 2012; 2(2), 70–4.
 
49.
Archbold SM, Nikolopoulos TP, Lutman ME, O’Donoghue GM. The educational settings of profoundly deaf children with cochlear implants compared with age-matched peers with hearing aids: implications for management. Int J Audiology, 2002; 41(3): 157–61.
 
50.
De Raeve L, Lichtert G. Changing trends within the population of children who are deaf or hard of hearing in Flanders (Belgium): effects of 12 years of universal newborn hearing screening, early intervention, and early cochlear implantation. Volta Review, 2012; 112(2): 131–48.
 
51.
Jasińska A, Modzelewski M. Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania po pierwszym etapie kształcenia. XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno; 2013.
 
52.
Karpińska A. Drugoroczność – pedagogiczne wyzwanie dla współczesności. Białystok: Trans Humana; 1999.
 
53.
Raszeja-Ossowska I. Młodzi–Niepełnosprawni. Sytuacja społeczna i zawodowa. Warszawa: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo; 2012.
 
Scroll to top