PRACA BADAWCZA
Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Solnica   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn; tel. 22 3560331 e-mail: j.solnica@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(1):31-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Trening słuchowy obejmuje ćwiczenia z wykorzystaniem dźwięków otoczenia oraz dźwięków mowy i ma na celu wypracowanie u osób z wadą słuchu zasobu doświadczeń akustycznych analogicznego do tego, jaki posiadają osoby słyszące. Sukces związany z leczeniem częściowej głuchoty poprzez zastosowanie implantu ślimakowego (CI) spowodował zwiększenie liczby pacjentów, którzy wymagają treningu słuchowego ukierunkowanego na rozpoznawanie dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości. Wobec braku pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dostosowanych do specyfiki trudności słuchowych tych pacjentów, w Klinice Rehabilitacji IFPS podjęto próbę opracowania materiałów do prowadzenia treningu słuchowego w ramach opieki pooperacyjnej.

Cel:
Ocena przydatności oraz poziomu trudności treningu słuchowego z wykorzystaniem dźwięków otoczenia oraz dźwięków mowy o średniej i wysokiej częstotliwości przez pacjentów z częściową głuchotą korzystających z CI oraz logopedów.

Materiał i metody:
W badaniach uczestniczyło 29 dorosłych pacjentów z częściową głuchotą korzystających z CI i objętych rehabilitacją pooperacyjną. Pacjenci oraz logopedzi niezależnie od siebie dokonywali oceny trudności i przydatności zaproponowanego treningu słuchowego wypełniając ankietę z wykorzystaniem pięciostopniowej skali Likerta.

Wyniki:
Analiza ankiet wykazała, że zarówno pacjenci z częściową głuchotą jak i logopedzi uważają, że trening słuchowy jest trudny dla tej grupy pacjentów, zwłaszcza ćwiczenia dotyczące identyfikacji dźwięków mowy o średniej i wysokiej częstotliwości. Zaproponowane ćwiczenia w ocenie pacjentów i logopedów sprawiały znacząco większe trudności kobietom niż mężczyznom. Pomimo tego logopedzi i pacjenci potwierdzili przydatność zastosowanych zestawów ćwiczeń w procesie rehabilitacji.

Wnioski:
Leczenie operacyjne pacjentów z częściową głuchotą powinno być poparte odpowiednim treningiem słuchowym ukierunkowanym na odbiór i identyfikację dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości. Przeprowadzone badania stanowią uzasadnienie opracowywania materiałów celem wykorzystania ich w rehabilitacji słuchu pacjentów z częściową głuchotą.

SKRÓTY
CI (cochlear implant) – implant ślimakowy; PDT (partial deafness treatment) – leczenie częściowej głuchoty; EC (electric complement) – stymulacja elektryczna jako uzupełnienie do słuchu istniejącego na niskich częstotliwościach; EAS (electric-acoustic stimulation) – elektryczno-akustyczna stymulacja; ES (electric stimulation) – tylko stymulacja elektryczna
 
REFERENCJE (9)
1.
Fu Q.J., Galvin J.J. III: Maximizing cochlear implant patients’ performance with advanced speech training procedures. Aug Hear Res, 2008; xx(242): 198–208.
 
2.
Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H.: Strategie radzenia sobie ze stresem u osób postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących. Otolaryngologia Polska, 2012; 2: 132–37.
 
3.
Löwe A.: Historia wychowania słuchowego. (W:) Wychowanie słuchowe. Historia – metody – możliwości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995; 44.
 
4.
Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M.: Polski program implantów ślimakowych. (w) Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa, 2004; 46–49.
 
5.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Anderson I.: Preservation of low frequency hearing in partial deafness cochlear implantation (PDCI) using the round window surgical approach. Acta Otolaryngol, 2007a;127: 41–48.
 
6.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.: A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): CS20–24.
 
7.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Anderson I.: Partial deafness cochlear implantation in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71(9): 1407–13.
 
8.
Skarżyński H., Lorens A, Piotrowska A., Skarżyński P.: Hearing preservation in partial deafness treatment, Med Sci Monit, 2010; 16(11): CR555–62.
 
9.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska W.: Klasyfikacja zaburzeń słuchu. Audiofonologia, 1997; 10: 49–51.
 
Scroll to top