PRACA BADAWCZA
Laryngoplastyka iniekcyjna jako metoda leczenia zaburzeń głosu w wieku senioralnym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
 
Data publikacji: 28-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Beata Miaśkiewicz   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra. 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: b.miaskiewicz@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(3):42-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Presbyfonia jest globalnym procesem obejmującym wszystkie struktury traktu głosowego. Fizjologiczne starzenie się narządu głosu prowadzi do atrofii fałdów głosowych, degeneracji struktury warstwowej lamina propria, do zmian w obrębie stawu pierścienno-nalewkowego, co skutkuje niewydolnością fonacyjną głośni.

Cel:
Celem pracy była analiza jakości głosu po zabiegu laryngoplastyki iniekcyjnej u osób w wieku senioralnym.

Materiał i metody:
Materiał pracy stanowiła grupa 26 osób w wieku od 60 do 81 lat (średnia wieku 71,5 lat) z presbyfonią, u których wykonano zabieg laryngoplastyki iniekcyjnej. U wszystkich osób wykonano badanie laryngologiczno- -foniatryczne, obejmujące laryngovideostroboskopię (LVS), ocenę percepcyjną i akustyczną głosu. U wszystkich badanych przeprowadzono laryngoplastykę iniekcyjną z użyciem kwasu hialuronowego Badania kontrolne były wykonywane 6 miesięcy po augmentacji.

Wyniki:
W pooperacyjnym badaniu stroboskopowym zaobserwowano u wszystkich chorych częściowe lub całkowite zamknięcie szpary fonacyjnej. Ocena głosu w skali GRBAS wykazała poprawę jakości głosu po zabiegu. W analizie MDVP zaobserwowano zmniejszenie wartości wszystkich ocenianych parametrów amplitudowych oraz parametru Jitt i SPI, jednak nie były to różnice istotne statystycznie.

Wnioski:
Laryngoplastyka iniekcyjna jest skuteczną metodą poprawy głosu u pacjentów z presbyfonią.

 
REFERENCJE (14)
1.
Davids T, Klein A, Johns MM. Current dysphonia trends in patients over the age of 65: is vocal atrophy becoming more prevalent? Laryngoscope, 2012; 122: 332–35.
 
2.
Gartner-Smith J, Rosen C. Treatment success for age-related vocal folds atrophy. Laryngoscope, 2011; 212: 585–89.
 
3.
Tarafder KH, Datta PG, Tariq A. The aging voice. BSMMU J, 2012; 5(1): 83–86.
 
4.
Pontes C, Brasolotto A, Belhau M. Glottic characteristic and voice complaint in the elderly. J Voice, 2005; 19(1): 84–94.
 
5.
Sataloff RT, Rosen DC, Hawkshaw M, Spiegel J. The aging adult voice. J Voice, 1997, 11(2): 156–60.
 
6.
Bradley JP, Hapner E, Johns MM. What is the optimal treatment for presbyphonia? Laryngoscope, 2014; 124: 2439–40.
 
7.
Pruszewicz A, Obrębowski A, Wiskirska-Woźnica B, Wojnowski W. W sprawie kompleksowej oceny głosu – własna modyfikacja testu samooceny niesprawności głosu (Voice Handicap Index). Otolaryngol Pol, 2004; 58(3): 547–49.
 
8.
Szkiełkowska A, Miaśkiewicz B, Remacle M, Skarzyński H. Quality of voice after implantation of hyaluronic acid into the vocal folds-preliminary report. Otolaryngol Pol, 2011; 65(6): 436–42.
 
9.
Szkiełkowska A, Miaśkiewicz B, Remacle M, Krasnodębska P, Skarżyński H. Quality of voice after injection of hyaluronic acid into the vocal folds. Med Sci Monit, 2013; 17(19): 276–82.
 
10.
Branco A, Rodrigues SA, Fabro AT, Fonseca-Alves CE, Martins RH. Hyaluronic acid behavior in the lamina propria of the larynx with advancing age. Otolaryngol Head Neck Surg, 2014; 151(4): 652–56.
 
11.
Miaśkiewicz B, Szkiełkowska A. Long-term follow up in injection laryngoplasty with hyaluronic acid. Otorynolaryngol 2014; 13(3): 147–54.
 
12.
Ohno T, Hirano S. Treatment of aging vocal folds: novel approaches. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2014; 22: 472–76.
 
13.
Hirano S, Bless D, del Rio AM, Connor N, Ford C. Therapeutic potential of growth factors for voice. Laryngoscope, 2004; 114: 2161–67.
 
14.
Graupp M, Kiesler K, Friedrich G, Ainodhofer H, Gruber JH, Kieslinger P i wsp. Vocal fold fibroblast response to growth factor treatment is age dependent: results from an in vitro study. J Voice, 2014; 28(4): 420–23.
 
Scroll to top