PRAKTYKA KLINICZNA
Ocena funkcji słuchowych u wokalistów
Agata Szkiełkowska 1,2, A-B,D-F
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agata Szkiełkowska   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, e-mail: a.szkielkowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(4):37-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku zaburzeń głosu u wokalistów zawsze jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym, zwłaszcza gdy zaburzenia te mają charakter czynnościowy.

Cel:
Celem pracy była ocena wyników wybranych testów psychoakustycznych, za pomocą których zbadano funkcje słuchowe u wokalistów z czynnościowymi zaburzeniami głosu.

Materiał i metoda:
Materiał w pracy stanowiło 50 osób w wieku od 19 do 48 r.ż., pracujących na co dzień głosem. W grupie badanej było 30 wokalistów. Protokół badania obejmował badanie laryngologiczno-foniatryczne oraz ocenę audiologiczną. U wszystkich osób przeprowadzono ocenę niepełnosprawności głosowej z wykorzystaniem kwestionariusza VHI oraz wykonano dwa testy psychoakustyczne oceniające funkcje czasowego przetwarzania słuchowego – test oceny sekwencji tonów różniących się częstotliwością (ang. Frequency Pattern Test, FPT) oraz test oceny sekwencji tonów różniących się długością (ang. Duration Pattern Test, DPT).

Wyniki:
W grupie wokalistów z problemami głosowymi wartości testu FPT uzyskane u większości osób zawierały się w zakresie 50–60%, co wskazuje na istotne pogorszenie przetwarzania czasowego i wzorcowania dźwięków w zakresie częstotliwości. W grupie badanej stwierdzono również istotną różnicę pomiędzy wynikami testów FPT i DPT.

Wnioski:
U osób zawodowo posługujących się głosem, u których występowały czynnościowe zaburzenia głosu, stwierdzono współistnienie trudności w zakresie przetwarzania słuchowego. Pogorszenie funkcji słuchowych może stanowić istotny czynnik w patomechanizmie czynnościowych zaburzeń głosu u osób kształconych wokalnie.

 
REFERENCJE (21)
1.
Leder SB, Spitzer JB, Kirchner JC. Immediate effects of cochlear implantation on voice quality. Arch Otolaryngol., 1987; 244: 93–99.
 
2.
Maniecka-Aleksandrowicz B, Szkiełkowska A, Dolecki J. Głos dziecka implantowanego. Audiofonologia, 1998; 12: 127–35.
 
3.
Szkiełkowska A, Ratyńska J, Markowska R. Zmiany częstotliwości podstawowej głosu dzieci niesłyszących w zależności od wieku. Audiofonologia, 2002; 22: 149–54.
 
4.
Szkiełkowska A, Ratyńska J, Barański B, Markowska R, Kurkowski ZM, Skarżyński H. Wyniki stymulacji audio-psycho-lingwistycznej u dzieci z guzkami głosowymi. Otorynolaryngologia, Przegląd Kliniczny, 2003; 2(4):180–84.
 
5.
Szkiełkowska A, Ratyńska J, Markowska R, Kurkowski ZM, Kazanecka E. Analiza testów uwagi i lateralizacji słuchowej u wokalistów. Audiofonologia, 2004; 26: 69–71.
 
6.
Araunt MA, Agostinho CV, Pereira LD, Weckx LL, Brando de Avila CR. Auditory processing in dysphonic children. Braz. J Otorhinolaryngol., 2011; 77(3): 362–68.
 
7.
Kazanecka E, Wrońska A, Szkiełkowska A, Skarżyński H. Trudności terapeutyczne u pacjentów z nieprawidłową wysokością głosu w mowie. Audiofonologia, 2004; 26:77–80.
 
8.
Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Woźnicka E, Śliwińska-Kowalska M. Ocena zaburzeń głosu u nauczycieli za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI). Med Pr., 2007; 58(5): 393–402.
 
9.
Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Błoch P, Domańska M, Woźnicka E, Politański P, Śliwińska-Kowalska M. Zastosowanie wskaźnika niepełnosprawności głosowej VHI (Voice Handicap Index) w ocenie efektywności terapii głosu u nauczycieli. Med Pr, 2007; 58(6): 501–509.
 
10.
Rosen CA, Murry T. Voice Handicap Index in singers. J. Voice, 2000; 1(3): 370–77.
 
11.
Musiek FE. Freguency (pitch) and duration pattern tests. JJ Am Acad Audiol, 1994; 5: 265–68.
 
12.
Musiek FE. The freguency pattern test: a quide. Hearing Journal, 2002; 55(6): 58.
 
13.
Musiek FE, Baran JA. The auditory system. Boston: Pearson; 2007.
 
14.
Chermak GD, Silva ME, Nye J, Hasbrouck J, Musiek FE. An update on professional education and clinical practices in central auditory processing. J Am Acad Audiol., 2007; 18(5): 428–52.
 
15.
Boone DR. The well-aimd pitch. The basic mechanismus of the natural voice, You and Your natural voice. W: Is Your Voice Telling on You? San Diego: Singular Publishing Group;1997.
 
16.
Morrison MD, Nichol H, Rammage LA. Diagnostic criteria in functional dysphonia. Laryngoscope, 1986; 96: 1–8.
 
17.
Rosen CA, Murry T. Nomenclature of voice disorders and vocal pathology. Otolaryngol Clin North Am, 2000; 33: 1035–46.
 
18.
Roy N. Functional dysphonia. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 2003; 11(3): 144–48.
 
19.
Roy N, Merrill R, Gray S, Smith E. Voice disorders in the general population: prevalence, risk factors, and occupational impact. The Laryngoscope, 2005; 115(11), 1988–95.
 
20.
Koufman JA, Isaacson G. The spectrum of vocal dysfunction. Otolaryngol Clin North Am., 1991; 24(5): 985–88.
 
21.
Majak J, Zamysłowska-Szmytke E, Rajkowska E, Śliwińska-Kowalska M. Auditory Temporal Processing Tests – Normative Date For Polish-Speaking Adult. Medycyna Pracy, 2015; 66(2): 145–52.
 
Scroll to top