PRAKTYKA KLINICZNA
Model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wobec niemowlęcia i jego rodziny przed operacją wszczepienia implantu ślimakowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Geremek-Samsonowicz   

Instytut Fizjologii Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa, tel. 022 3118108, e-mail: a.geremek@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(1):119-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dwoje na tysiąc dzieci rodzących się rocznie w Polsce ma obustronny głęboki niedosłuch zmysłowo-nerwowy. Wymagają one szybkiej, profesjonalnej i dostosowanej do potrzeb diagnozy i terapii. Dla większości z nich jedyną skuteczną metodą leczenia jest zastosowanie implantu ślimakowego. Celem pracy jest zaprezentowanie wypracowanego modelu diagnostyczno-terapeutycznego stosowanego wobec niemowlęcia i jego rodziny w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, w którym udział bierze interdyscyplinarny zespół specjalistów. Siłą tego modelu jest holistyczne rozumienie problemu niedosłuchu nie tylko jako niepełnosprawności dziecka, ale też aspektów psychologicznych i pedagogicznych oraz zależności między nimi dotykających całą rodzinę pacjenta.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bednarska B., Liwo H., Wasila K.: Pierwsze kroki, dźwięki, słowa. Wydawnictwo Galan, Gdańsk, 2009.
 
2.
Cieszyńska J., Korendo M.: Wczesna interwencja terapeutyczna. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 2007.
 
3.
Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J. i wsp.: Aktualne kryteria do operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Otolaryngologia Polska, 1999; 53(Supl.30): 110–12.
 
4.
Kobosko J.: Pomoc psychologiczna słyszącym rodzicom a efektywność rehabilitacji dziecka głuchego. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2011; 10: 8–14.
 
5.
Kornas-Biela D.: Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka. Doświadczenia rodziców, pomoc profesjonalistów. (W:) Kornas-Biela D. (red.), Rodzina. Źródło życia i szkoła miłości. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2001.
 
6.
Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J. i wsp.: Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Audiofonologia, 2001; 20: 43–50.
 
7.
Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M.: Implanty ślimakowe – Rehabilitacja. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek–Człowiekowi”, Warszawa, 2004.
 
8.
Skarżyński H., Janczewski G., Geremek A. i wsp.: Pierwszy wszczep ślimakowy w Polsce. Otolaryngologia Polska, 1993; 47(5): 427–34.
 
9.
Skarżyński H., Geremek A., Szuchnik J. iwsp.: Warsaw Cochlear Implant Program from 1992 to 1999. 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery „Past–Present–Future”. Berlin Monduzzi Editore, 2000; 163–66.
 
10.
Skarżyński H., Geremek A., Szuchnik J. i wsp.: Patients selection protocol for cochlear implantation. Central and East European Journal Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1997; 2(3-4), 120–126.
 
11.
Szuchnik J.: Różne drogi rozwoju słuchowego dzieci z implantami ślimakowymi – wybrane przypadki. Audiofonologia, 2003; 24: 145–56.
 
12.
Zalewska M.: Psychologiczne aspekty stwierdzenia głuchoty u dziecka. (W:) Rola J. (red.), Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci. Wydawnictwo WSPS, Warszawa, 1998; 177–86.
 
Scroll to top