PRAKTYKA KLINICZNA
Rehabilitacja dzieci z upośledzeniem sprzężonym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Waśkiewicz
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
 
Now Audiofonol 2012;1(1):116-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie rehabilitacji słuchu dzieci z upośledzeniem sprzężonym, w tym dzieci głuchoniewidomych po wszczepieniu systemu implantu ślimakowego. Ze względu na szerokie spektrum przypadków, jak i stosunkowo małą liczbę przypadków w poszczególnych ośrodkach, trudno jest opracować jeden spójny program rehabilitacji. Jednakże bazując na danych zebranych z poszczególnych ośrodków można wyznaczyć kierunek postępowania, do jakiego należy zmierzać w rehabilitacji słuchu dzieci głuchych z wielowadziem. W 2010 roku zostało zgłoszonych do Kliniki Rehabilitacji IFPS przeszło 100 dzieci w wieku do lat 3 po operacji wszczepienia systemu implantu ślimakowego, z czego 22% poza głębokim obustronnym niedosłuchem miały dodatkowe poważne problemy zdrowotne. Najczęściej współwystępujące wady wśród tych dzieci to: mózgowe porażenie dziecięce, głęboka dysfunkcja aparatu ruchowego, padaczka, zaburzenia w polu widzenia, zespoły genetyczne, niepełnosprawność intelektualna.
 
REFERENCJE (4)
1.
Bręborowicz H.: Cukrzyca. Wcześniactwo. (W:) Położnictwo, Michalkiewicz W. (red.), PZWL, Warszawa, 1977.
 
2.
Aubert LR.: International update on multihandicapped children with the Nucleus 22 Channel Cochlear Implant. (W:) Fifth International Cochlear Implant Conference. New York, 1977.
 
3.
Lenartz T: Cochlear implants: seletion criteria and shifting borders. Acta Otorhinolaringol Belg, 1998; 52: 183–99.
 
4.
TwardowskiA.: Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami. Poznań: UAM, 2006.
 
Scroll to top