PRACA BADAWCZA
Radiologiczna ocena ślimaka i zachowanie słuchu u dzieci leczonych za pomocą wszczepienia implantu ślimakowego Cochlear Nucleus z elektrodą prostą CI422
Monika Matusiak 1,2, A-F
,
 
,
 
,
 
Henryk Skarżyński 1,2, A-B,G
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Kajetany
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Kajetany
 
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
5
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Monika Matusiak   

Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: m.matusiak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(3):21-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Implanty ślimakowe znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce klinicznej. Hipoteza badania zakładała, że implantacja – zgodnie z indywidualnie obliczoną głębokością insercji – wpływa na poziom zachowania słuchu u dzieci z przedoperacyjnym funkcjonalnym słuchem. W analizie retrospektywnej grupy 19 pacjentów zaimplantowanych przy pomocy implantu Cochlear Nucleus CI422 w latach 2010–2011 oceniono zależność pomiędzy rozmiarem ślimaka, kątem głębokości insercji, obliczonymi na podstawie danych radiologicznych, a poziomem zachowania słuchu (HP) obliczonym zgodnie z Klasyfikacją Zachowania Słuchu. Zachowanie słuchu dla całej badanej grupy podczas aktywacji implantu wynosiło 73%, a po 24 miesiącach – 67%. W badanej grupie średnia wartość kąta głębokości insercji wyniosła 375° (SD = 17°); średnia wartość obliczonej długości przewodu ślimakowego wynosiła 34,67 mm (SD = 1,91); średnia obliczonej linijnej głębokości insercji elektrody wynosiła 23,1 mm (SD = 1,62). Nie znaleziono istotnej statystycznie różnicy pomiędzy poziomem zachowania słuchu a kątem głębokości insercji oraz pomiędzy poziomem zachowania słuchu a linijną głębokością insercji dla analizowanej grupy w żadnym z trzech wziętych pod uwagę interwałów: aktywacja, po 12 miesiącach korzystania z procesora mowy i po 24 miesiącach korzystania z procesora mowy. Przedoperacyjny pomiar wielkości ślimaka oraz jego szczegółowych parametrów, takich jak: średnica zakrętu podstawnego czy linijna głębokość insercji elektrody, nie mają wpływu na poziom zachowania słuchu po wszczepieniu implantu. Niski poziom zachowania słuchu w niektórych przypadkach nie może być tłumaczony wewnątrzślimakowym położeniem elektrody (>450°) w badaniu tomografii komputerowej.
 
REFERENCJE (27)
1.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Anderson I. Preservation of low frequency hearing in partial deafness CI (PDCI) using the round window surgical approach. Acta Otolaryngol, 2007; 127: 41–48.
 
2.
Carlson ML, Driscoll CLW, Gifford RH, Service GJ, Tombers NM, Hughes-Borst BJ i wsp. Implications of minimizing trauma during conventional cochlear implantation. Otol Neurotol, 2011; 32(6): 962–68.
 
3.
Wright CG, Roland PS. Vascular trauma during cochlear implantation: a contributor to residual hearing loss? Otol Neurotol, 2013; 34(3): 402–07.
 
4.
Hassepass F, Aschendorff A, Bulla S, Arndt S, Maier W, Laszig R i wsp. Radiologic results and hearing preservation with a straight narrow electrode via round window versus cochleostomy approach at initial activation. Otol Neurotol, 2015; 36(6): 993–1000.
 
5.
Causon A, Verschuur C, Newman TA. A retrospective analysis of the contribution of reported factors in cochlear implantation on hearing preservation outcomes. Otol Neurotol, 2015; 36(7): 1137–45.
 
6.
Kós M-I, Boëx C, Sigrist A, Guyot J-P, Pelizzone M. Measurements of electrode position inside the cochlea for different cochlear implant systems. Acta Otolaryngol, 2005; 125(5): 474–80.
 
7.
Franke-Trieger A, Jolly C, Darbinjan A, Zahnert T, Mürbe D. Insertion depth angles of cochlear implant arrays with varying length: a temporal bone study. Otol Neurotol, 2014; 35(1): 58–63.
 
8.
Trieger A, Schulze A, Schneider M, Zahnert T, Mürbe D. In vivo measurements of the insertion depth of cochlear implant arrays using flat-panel volume computed tomography. Otol Neurotol, 2011; 32(1): 152–57.
 
9.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński PH. Hearing preservation in partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2010; 16(11): 555–62.
 
10.
James C, Albegger K, Battmer R, Burdo S, Deggouj N, Deguine O i wsp. Preservation of residual hearing with cochlear implantation: how and why. Acta Otolaryngol, 2005; 125(5): 481–91.
 
11.
Fraysse B, Macías AR, Sterkers O, Burdo S, Ramsden R, Deguine O i wsp. Residual hearing conservation and electroacoustic stimulation with the nucleus 24 contour advance cochlear implant. Otol Neurotol, 2006; 27(5): 624–33.
 
12.
Erixon E, Köbler S, Rask-Andersen H. Cochlear implantation and hearing preservation: Results in 21 consecutively operated patients using the round window approach. Acta Otolaryngol, 2012; 132(9): 923–31.
 
13.
Skarżyński H, Van de Heyning P, Agrawal S, Arauz SL, Atlas M, Baumgartner W i wsp. Towards a consensus on a hearing preservation classification system. Acta Otolaryngol Suppl, 2013(564): 3–13.
 
14.
Skarżyński H. Ten years-experience with a new strategy of partial deafness treatment. J Hear Sci, 2012; 2(2): 11–8.
 
15.
Skarżyński H, Lorens A, Skarżyński PH. Electro-Natural Stimulation (ENS) in Partial Deafness Treatment: A case study. J Hear Sci, 2014; 4(4): 67–71.
 
16.
Tyler RS, Wood EJ. A comparison of manual methods for measuring hearing levels. Audiology, 1980; 19(4): 316–29.
 
17.
Skarżyński H, Lorens A, Dziendziel B, Skarżyński PH. Expanding pediatric cochlear implant candidacy: A case study of electro-natural stimulation (ENS) in partial deafness treatment. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015; 79(11): 1896–900.
 
18.
Skarżyński H, Matusiak M, Piotrowska A, Skarżyński P. Surgical techniques in Partial Deafness Treatment. J Hear Sci, 2012; 2(3): 9–13.
 
19.
Skarżyńska MB, Skarżyński PH, Król B, Kozieł M, Osińska K, Gos E i wsp. Preservation of hearing following cochlear implantation using different steroid therapy regimens: A prospective clinical study. Med Sci Monit, 2018; 24: 2437–45.
 
20.
Xu J, Xu SA, Cohen LT, Clark GM. Cochlear view: postoperative radiography for cochlear implantation. Am J Otol, 2000; 21(1): 49–56.
 
21.
Verbist BM, Skinner MW, Cohen LT, Leake PA, James C, Boëx C i wsp. Consensus panel on a cochlear coordinate system applicable in histologic, physiologic, and radiologic studies of the human cochlea. Otol Neurotol, 2010; 31(5): 722–30.
 
22.
Cohen LT, Xu J, Xu SA, Clark GM. Improved and simplified methods for specifying positions of the electrode bands of a cochlear implant array. Am J Otol, 1996; 17(6): 859–65.
 
23.
Escudé B, James C, Deguine O, Cochard N, Eter E, Fraysse B. The size of the cochlea and predictions of insertion depth angles for cochlear implant electrodes. Audiol Neurootol, 2006; 11(Suppl 1): 27–33.
 
24.
Alexiades G, Dhanasingh A, Jolly C. Method to estimate the complete and two-turn cochlear duct length. Otol Neurotol, 2015; 36(5): 904–07.
 
25.
Stakhovskaya O, Sridhar D, Bonham BH, Leake PA. Frequency map for the human cochlear spiral ganglion: Implications for cochlear implants. J Assoc Res Otolaryngol, 2007; 8(2): 220–33.
 
26.
Benghalem A, Gazibegovic D, Saadi F, Tazi-Chaoui Z. Use of a mid-scala and a lateral wall electrode in children: insertion depth and hearing preservation. Acta Otolaryngol, 2017; 137(1): 1–7.
 
27.
Marsh MA, Xu J, Blamey PJ, Whitford LA, Xu SA, Silverman JM, et al. Radiologic evaluation of multichannel intracochlear implant insertion depth. Am J Otol 1993;14: 386–91.
 
Scroll to top