PRACA PRZEGLĄDOWA
Rehabilitacja pacjentów po operacji wszczepienia implantów ślimakowych na przestrzeni 20. letnich doświadczeń
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu i Mowy, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Geremek-Samsonowicz   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa; tel.: 022 3118108, e-mail: a.geremek@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(3):30-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie programu leczenie niedosłuchów metodą operacji wszczepienia implantów ślimakowych wymagało stworzenia programu rehabilitacji dla tej grupy pacjentów. Na przestrzeni 20. lat od pierwszej operacji, multidyscyplinarny zespół specjalistów stworzył i cały czas udoskonala program rehabilitacji dostosowując go do różnego typu pacjentów. Wynikiem pracy zespołu są coraz lepsze efekty pooperacyjnego postępowania rehabilitacyjnego.
 
REFERENCJE (33)
1.
Geremek A., Skarżyński H., Kalsek O., Tomaszewska E.: Elektrostymulacja pozaślimakowych struktur drogi słuchowej jako metoda diagnostyczna w całkowitej głuchocie. Otolaryngologia Polska, 1994; 48(Supl.18): 245–47.
 
2.
Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J. i wsp.: Aktualne kryteria do operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Otolaryngologia Polska, 1999; 53(Supl.30): 110–12.
 
3.
Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Efekty programu wszczepiania implantów ślimakowych u dzieci z dodatkowymi deficytami. Audiofonologia, 2002; 22: 193–97.
 
4.
Kobosko J.: Pomoc psychologiczna słyszącym rodzicom a efektywność rehabilitacji dziecka głuchego. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2011; 10(1): 8–14.
 
5.
Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H.: Strategie radzenia sobie ze stresem u osób dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących. Otolaryngologia Polska, 2012; 66(2): 132–37.
 
6.
Kosmalowa J., Kobosko J.: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Szkoła Specjalna, 2002; 3: 174–80.
 
7.
Kosmalowa J., Szuchnik J.: Funkcjonowanie szkolne pacjentów implantowanych objętych programem EARS. Audiofonologia, 2000; 18: 43–48.
 
8.
Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M. i wsp.: Program rehabilitacji całkowitej utraty słuchu u osób po wszczepieniu implantów ślimakowych. Otolaryngologia Polska, 1994; 48(Supl.15).
 
9.
Mueller-Malesińska M., Geremek A., Góralówna M. i wsp.: Podstawowe założenia programu rehabilitacji dzieci po implantowaniu wszczepem ślimakowym. Otolaryngologia Polska, 1994; 48(Supl.18): 161–64.
 
10.
Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M. i wsp.: Organizacja programu i wyniki rehabilitacji słuchu po wszczepach ślimakowych. Biuletyn Cochlear Center, 1995; 1: 97–101.
 
11.
Mueller-Malesińska M.: Wybrane zagadnienia rehabilitacji chorych po wszczepieniu implantu ślimakowego. Audiofonologia, 1997; 11: 41–50.
 
12.
Obrycka A., Pankowska A., Padilla Garcı J.L. i wsp.: Production and evaluation of a Polish version of the LittlEars questionnaire for the assessment of auditory development in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 1035–42.
 
13.
Obrycka A., Pankowska A., Lorens A., i wsp.: Translation of the LittlEARS Questionnaire into Polish. Cochlear Implants International Proceedings of the 9th Europen Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 2010; 11(Suppl.1): 340–45.
 
14.
Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H. i wsp.: Home Rehabilitation Clinic as a From of Support for Parents of Implanted Children. Cochlear Implants International Proceedings of the 9th Europen Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 2010; 11(Suppl.1): 360–63.
 
15.
Pankowska A., Solnica J., Skarżyński H.: Wykorzystywanie zmodyfikowanego profilu umiejętności słuchowych w obserwacji efektów rehabilitacji słuchu dorosłych pacjentów z częściowa głuchotą korzystających z systemu implantów ślimakowych – doniesienie wstępne, Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 38–45.
 
16.
Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J. i wsp.: Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Audiofonologia, 2000; 20: 43–50.
 
17.
Solnica J., Kobosko J., Pankowska A. i wsp.: Efektowność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów, Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 31–37.
 
18.
Skarżyński H., Janczewski G., Geremek A. i wsp.: Pierwszy wszczep ślimakowy w Polsce. Otolaryngologia Polska, 1993; 47(5): 427–34.
 
19.
Skarżyński H., Geremek A., Szuchnik J. i wsp.: Patiens Selection protocol for cochlear Implantation. Central and East European Journal, Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1997; 2(3–4):120–26.
 
20.
Skarżyński H., Geremek A., Mueller-Malesińska M. i wsp.: Wskazania do wszczepów ślimakowych u dzieci. Otolaryngologia Polska, 1994; 48(Supl18): 154–57.
 
21.
Skarżyński H., Janczewski G., Goralówna M. i wsp.: Wybrane problemy dotyczące programu wszczepów ślimakowych w leczeniu głuchoty. Otolaryngologia Polska, 1994; 48(Supl.18): 157–60.
 
22.
Skarżyński H., Geremek A., Szuchnik J. i wsp.: Warsaw Cochlear Implant Program from 1992 to 1999. 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery „Past–Present–Future”. Berlin Monduzzi Editore, 2000; 163–66.
 
23.
Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M.: Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek człowiekowi”, Warszawa, 2000.
 
24.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Anderson I.: Partial deafness cochlear implantation provides benefit to a new population of individuals with hearing loss. Acta Otolaryngol, 2006; 126: 934–40.
 
25.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Anderson I.: Partial deafness cochlear implantation in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71: 1407–13.
 
26.
Szuchnik J., Iskra L., Słodownik-Rycaj E. i wsp.: Proces nabywania oraz pomiar umiejętności słuchowych u pacjentów implantowanych w kolejnych etapach rehabilitacji, Audiofonologia, 1996; VIII: 129–41.
 
27.
Szuchnik J., Święcicka A.: Narzędzie oceny postępów rehabilitacji u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego. Audiofonologia, 1999; 15: 123-28.
 
28.
Szuchnik J., Skarzyński H., Geremek A., Zawadzki R.: Wyniki leczenia całkowitej głuchoty u małych dzieci z głuchotą prei postligwalną. Audiofonologia, 1999; 15: 117–21.
 
29.
Szuchnik J., Słodownik-Rycaj E.: Wykorzystanie „Onomatopei” w terapii pacjentów implantowanych. Audiofonologia, 2000; 18: 49–55.
 
30.
Szuchnik J., Święcicka A., Wojewódzka B., Zawadzki R.: Profil Umiejętności Słuchowych w grupie polskich dzieci włączonych do międzynarodowego programu EARS. Audiofonologia, 2000; 18: 97–102.
 
31.
Szuchnik J.: Różne drogi rozwoju słuchowego dzieci z implantami ślimakowymi – wybrane przypadki. Audiofonologia, 2003; 24: 145–56.
 
32.
Szuchnik J.: Metoda psychomotoryczna wg Procus Block w pracy z grupą dzieci implantowanych. Audiofonologia, 2005; 27: 91–97.
 
33.
Waśkiewicz B., Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A.: Rehabilitacja dzieci z upośledzeniem sprzężonym. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 116–18.
 
Scroll to top