PRAKTYKA KLINICZNA
Rozwój psychoruchowy u dzieci w młodszym wieku szkolnym z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego i rozwoju mowy na tle rówieśników rozwijających się typowo
Małgorzata Ganc 1, A-B,D-F
,
 
,
 
Anna Skoczylas 2, B,E-F
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Warszawa/Kajetany
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Oto-Ryno-Laryngochiurgii, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 18-07-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-08-2022
 
 
Data akceptacji: 02-08-2022
 
 
Data publikacji: 18-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Ganc   

Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Mokra 17, Kajetany, 05-830, Nadarzyn
 
 
Now Audiofonol 2022;11(2):65-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD są to trudności w przetwarzaniu informacji słuchowych w ośrodkowym układzie nerwowym i często współwystępują z innymi zaburzeniami, takimi jak na przykład nieprawidłowy rozwój mowy i języka. U dzieci z (C)APD często obserwuje się opóźniony bądź nieharmonijny rozwój psychoruchowy.

Cel:
Celem pracy jest ocena rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 6;6–9;11 lat, u których nieprawidłowo przebiegają procesy centralnego przetwarzania słuchowego oraz współwystępują zaburzenia rozwoju mowy i języka.

Materiał i metody:
W badaniach wzięło udział 75 dzieci (57 chłopców i 18 dziewczynek) podzielonych na dwie grupy wiekowe: 6;6–7;11 lat (dzieci młodsze) oraz 8;0–9;9 lat (dzieci starsze) rozpoczynające terapię Stymulacji Percepcji Słuchowej metodą Skarżyńskiego (SPS-artykulacja) prowadzonej w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Do oceny rozwoju psychoruchowego wykorzystano Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), które umożliwiają identyfikację nieprawidłowości rozwojowych w wielu sferach funkcjonowania dzieci.

Wyniki:
W sferze rozwoju ruchowego 58% badanych dzieci młodszych i 66% dzieci starszych z (C)APD prezentuje niski poziom tych umiejętności, zaś w sferze motoryki precyzyjnej i lateralizacji wyniki niskie osiągnęło 42% dzieci młodszych i 92% z grupy starszej w porównaniu z rówieśnikami o typowym rozwoju. Z kolei w sferze spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej wyniki prawidłowe bądź wysokie uzyskało aż 72% dzieci młodszych i 51% dzieci starszych. Niski poziom w obszarze komunikacji i mowy stwierdzono u 53% młodszych i 82% starszych dzieci rozpoczynających terapię. O ile w sferze rozwoju emocjonalno-społecznego 17% badanej młodszej grupy dzieci z (C)APD otrzymało wyniki niskie, to odsetek wyników niskich wśród dzieci starszych wzrósł do 57%. W obszarze rozwoju funkcji behawioralnych w młodszej grupie 45%, a w starszej 77% dzieci uzyskało wyniki świadczące o niskim poziomie opanowania umiejętności samoobsługowych i orientacji w otaczającym świecie. W sferze posiadanej wiedzy i umiejętności uczenia się 36% młodszych i 64% starszych dzieci z (C)APD wykazuje deficyt w tym obszarze. W czterech badanych sferach rozwoju psychoruchowego, tj. motoryce precyzyjnej, komunikacji i mowy, emocjonalno-społecznej oraz funkcji behawioralnych stwierdzono istotne statystycznie różnice między dziećmi z (C)APD z grupy młodszej i starszej.

Wnioski:
Dzieci z APD wykazują trudności w wielu sferach funkcjonowania psychoruchowego. Należy regularnie monitorować ich rozwój w celu zapewnienia optymalnego wsparcia wielospecjalistycznego.

Scroll to top