PRACA PRZEGLĄDOWA
Specyficzne zaburzenia mowy i języka
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
2
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Krasnodębska   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, Warszawa, e-mail: p.krasnodebska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(4):19-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono przegląd aktualnej wiedzy na temat specyficznych zaburzeń rozwoju językowego (SLI). Zaburzenia prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z dobrym słuchem i brakiem deficytów neurologicznych czy zaniedbań środowiskowych są przedmiotem badań prowadzonych od kilkudziesięciu lat. Istota SLI jest wciąż mało poznana. Diagnoza SLI wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin, stosowania wystandaryzowanych testów językowych i kryteriów różnicowania.
 
REFERENCJE (29)
1.
Domeracka-Kołodziej A. Zaburzenia mowy. Otolaryngologia kliniczna, 2015; 11: 685–90.
 
2.
Szkiełkowska A, Włodarczyk E, Senderski A, Skarżyński H. Ocena procesów przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią. Otolaryngol Pol, 2009; 63(1): 54–57.
 
3.
Jastrzębowska G. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci w świetle kategoryzacji międzynarodowych. W: Gałkowski T, Jastrzębowska G, red. Logopedia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002.
 
4.
Włodarczyk E, Szkiełkowska A, Piłka A, Skarżyński H. Ocena ośrodkowych procesów słuchowych u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka. Otolaryngologia Polska, 2015; 69(5): 23–28.
 
5.
Rapin I. Practitioner review: Development language disorder: clinical update. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1996; 6: 643–55.
 
6.
Lasota A. Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. Sztuka leczenia, 2007; 14(1–2): 35–45.
 
7.
Leonard L.B. SLI – specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. 2006.
 
8.
Kordyl Z. Psychologiczne problemy afazji dziecięcej. PWN, 1968.
 
9.
Kaczmarek B. Z zagadnień kształtowania mowy u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 1986; 4(1): 5–6.
 
10.
Dilling-Ostrowska E. Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego. Zaburzenia mowy u dzieci. PZWL,1997.
 
11.
Czaplewska E, Kochańska M, Maryniak A, Haman E, Smoczyńska M. SLI –specyficzne zaburzenia językowe. IBE, 2014.
 
12.
Olempska-Wysocka M. Dziecko z zaburzeniami mowy w systemie oświaty. Studia Edukacyjne. Poznań, 2014.
 
13.
Sanderski A. Diagnostyka ośrodkowych zaburzeń słuchu. Otorynolaryngologia, 2013; 12: 15–16.
 
14.
Bishop D. Specific language impairment as a language learning disability. Child Language Teaching and Therapy, 2009; 25(2): 163–65.
 
15.
Newbury D, Paracchini S, Scerri T, Winchester L, Addis L, Richardson A, Monaco A. Investigation of dyslexia and SLI risk variants in reading-and language-impaired subjects. Behavior genetics, 2011; 41(1): 90–104.
 
16.
Stanton-Chapman T, Chapman D, Bainbridge N, Scott K. Identification of early risk factors for language impairment. Research in Developmental Disabilities, 2002; 23(6): 390–405.
 
17.
Daniluk B. Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci. Neurologia kliniczna dziecka. PWN, 2006.
 
18.
Plante E, Swisher L, Vance R, Rapcsak S. MRI findings in boys with specific language impairment. Brain and language, 191; 41(1), 52-66.
 
19.
Tropper B, Schwartz R. Neurobiology of child language disorders. In Handbook of child language disorders. Psychological Press, 2009: 174–200.
 
20.
Montgomerry J, Magimairaj B, Finney M. Working Memory and Specyfic Language Impairment: An Update on the Relation and Perspectives on Assessment and Treatment. American Journal of Speech-Language Pathology, 2010; 19: 78–94.
 
21.
Nickisch A, Massinger C. Auditory processing in children with specific language impaierments: Are there deficits in frequency discrimination, temporal auditory processing or general auditory processing? Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2009; 61: 323–28.
 
22.
Szeląg E. Neuropsychologiczne podłoże różnych zaburzeń językowego porozumiewania się u dorosłych i dzieci. W: Gałkowski T, Jastrzębowska G, red. Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003.
 
23.
Bieńkowska K. Rozwój słyszenia i mowy u dzieci. Magazyn otolaryngologiczny, 2008; 28: 93–102.
 
24.
Domeracka-Kołodziej A. Zaburzenia mowy. Otolaryngologia praktyczna, 2005; 5(2): 536–42.
 
25.
Drewniak-Wołosz E. Niedokształcenie mowy o typie afazji. Logopedia, 2009; 1(7).
 
26.
Krasowicz-Kupis G. Nowe narzędzia do diagnozowania dysleksji i zaburzeń językowych. IBE, 2014.
 
27.
Krasowicz-Kupis G. SLI i inne zaburzenia językowe. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, 2012.
 
28.
Namysłowska I. Diagnostyka autyzmu. Medycyna praktyczna – pediatria, 2009; 3.
 
29.
Lewandowska M, Milner M, Ganc E, Włodarczyk E, Pluta A, Rusiniak M, Wolak T, Skarżyński H. Behawioralne i elektrofizjologiczne korelaty opracowania informacji słuchowej w dysleksji rozwojowej. Otorynolaryngologia, 2013; 12: 35.
 
Scroll to top