PRACA PRZEGLĄDOWA
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a problemy w nauce u uczniów klasy II Szkoły Podstawowej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Lublin
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Beata Statuch   

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, e-mail: brawurka1718@interia.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(3):62-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zaburzenia percepcji słuchowej nie tylko mogą utrudniać bądź uniemożliwiać dziecku dostęp do informacji dźwiękowej, ale zakłócić również rozwój mowy, a w konsekwencji negatywnie wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole. Istnieje pewna grupa dzieci, które pomimo prawidłowej czułości słuchu, mają trudności ze słuchaniem i komunikowaniem się. Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz często współwystępujące z nimi zaburzenia emocjonalne wynikają często z zaburzenia przetwarzania dźwięków na poziomie centralnym.

Cel:
Głównym celem pracy było poznanie zależności jakie występują między centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego u dzieci a ich problemami w nauce.

Materiał:
W badaniu uczestniczyło 20 osób – uczniów klasy II Szkoły Podstawowej. Badani uczniowie to dzieci w normie intelektualnej oraz w normie słuchowej. W badanej grupie było 10 dziewczynek i 10 chłopców.

Metoda:
W niniejszej pracy wykorzystano następujące techniki badawcze: testy centralnych funkcji słuchowych DLF, DLI i FPT, oceniające progi dyskryminacji zmian wysokości, głośności i różnicowania sekwencji częstotliwości. Ponadto wykorzystano Test Rozdzielnousznego Słyszenia, Test odtwarzania struktur rytmicznych M. Stambak, Logopedyczny Test Przesiewowy, Skalę Zachowań Słuchowych (SAB) oraz Test SPN i aSPN. Wychowawca miał za zadanie wypełnić ankietę dotyczącą trudności w nauce u uczniów.

Wyniki:
Przeprowadzone badania potwierdziły zależność występowania problemów w nauce z centralnymi zaburzeniami słuchu u uczniów II klasy Szkoły Podstawowej. Najczęściej zaburzone procesy u badanych uczniów to różnicowanie częstotliwości i rozumienie mowy w szumie. To z kolei wpływa na problemy z nauką – niemal 40% uczniów ma trudności w uczeniu się.

Wnioski:
Uzyskane wyniki potwierdzają wysoki odsetek występowania zaburzeń centralnych funkcji słuchowych u dzieci oraz towarzyszącym im trudnościom w nauce.

 
REFERENCJE (11)
1.
Baran J.A.: Test battery considerations. (W:) Musiek F.E., Chermak G.D. (red.). Handbook of (Central) Auditory Processing Disorder. Vol. I, 2007. San Diego, Oxford, Brisbane: Plural Publishing Inc., 2007; 163–92.
 
2.
Fuente A., McPherson B.: Ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego: wprowadzenie i opis testów możliwych do zastosowania u pacjentów polskojęzycznych. Otolaryngologia, 2007; 6(2): 66–67.
 
3.
Keith R.W.: Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego. (W:) Śliwińska- Kowalska M. (red.). Audiologia kliniczna. Łódź: Oficyna wydawnicza Mediton, 2005; 367–75.
 
4.
Kurkowski Z.M.: Centralne zaburzenia percepcji słuchowej. Słyszę, 1999; 3(17): 7–8.
 
5.
Kutcher M.L., Attwood T., Wolff R.R.: Dzieci z zaburzeniami łączonymi. ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. Warszawa: Wyd. Liber, 2007; 215–27.
 
6.
Senderski A.: Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Algorytm postępowania diagnostycznego. 2002; http://dokumenty.ifps.org.pl/s....
 
7.
Senderski A.: Ośrodkowe zaburzenia słuchu u dzieci w wieku szkolnym – materiały informacyjne. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 2007.
 
8.
Senderski A.: Ośrodkowe zaburzenia słuchu (II). Słyszę, 2010; 5/115: 4–8.
 
9.
Śpiewak B., Śpiewak P.: Audiometria mowy w szumie u dzieci z trudnościami w nauce uwarunkowanymi nieprawidłowym rozwojem języka. Otolaryngologia, 2007; 6(3): 151–56.
 
10.
Zaleski T.: Centralne zaburzenia słuchu. Logopedia, 1993a; 20: 181–87.
 
11.
Zaleski T.: Rozpoznawanie zaburzeń słuchu pochodzenia centralnego. Audiofonologia, 1993b; V: 85–89.
 
Scroll to top