PRACA PRZEGLĄDOWA
Centralne procesy przetwarzania słuchowego u dzieci kształconych i niekształconych muzycznie a wyniki w nauce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kruczyńska   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, e-mail: kruczynska.anna@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2012;1(3):56-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem niniejszej pracy jest zbadanie, jak wyższe funkcje słuchowe są rozwinięte w grupie dzieci uczęszczających do szkół muzycznych, w porównaniu z dziećmi niekształconymi muzycznie oraz jak to muzyczne doświadczenie wpływa na wyniki szkolne. Zakłada się, że muzyczne kształcenie wpływa korzystnie na centralne funkcje słuchowe, a zarazem na osiągane wyniki w nauce szkolnej. W przeprowadzonych badaniach wzięło udział 50 uczniów szkoły podstawowej w wieku 8–12 lat, uczęszczających do I–V klasy. Podzielono ich na dwie grupy – badawczą stworzoną przez dzieci uczęszczające do szkoły muzycznej I stopnia oraz kontrolną – dzieci nigdy nieuczęszczające do szkoły muzycznej. Na każdą grupę składało się 25 uczniów. W pracy użyto następujących narzędzi badawczych: specjalnie przygotowanej ankiety dla uczniów, testów audiologicznych: testu sekwencji częstotliwości – FPT, testu sekwencji długości – DPT, testu oceniającego rozumienie mowy w hałasie – SPN, a także testu rozdzielnousznego słyszenia ustalającego dominację półkuli w zakresie percepcji dźwięków mowy. Rezultaty przeprowadzonych badań potwierdziły wcześniejsze założenie o lepszych wynikach testów centralnych funkcji słuchowych, uzyskanych przez dzieci kształcone muzycznie w porównaniu z dziećmi bez takiego kształcenia. Największe różnice widoczne były w wynikach testu oceny sekwencji częstotliwości FPT. Trudności w nauce szkolnej napotykały w większej części uczniowie niekształcący się muzycznie. W porównaniu z uczniami zwykłej szkoły, znacznie mniejsza liczba dzieci uczęszczających do szkoły muzycznej miała problemy w nauce takich przedmiotów jak: j.polski, matematyka oraz j.angielski.
 
REFERENCJE (7)
1.
Baranowska L.: Muzyka jako środek kształcenia dzieci. Życie Szkoły 2011; 1: 10–14.
 
2.
Czerniawska E.: O korzyściach z edukacji muzycznej płynących. Psychologia w Szkole, 2009; 4: 133–40.
 
3.
Karwowska D., Kudlik A.: Neurofizjologiczne mechanizmy odbioru i przetwarzania muzyki. W: Czerwniawska E. (red.), Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka. Warszawa: Difin S.A., 2012.
 
4.
Krukow P.: Muzyka i mózg. Muzyka, 2003; 21 9(38).
 
5.
Kurkowski Z.M.: Test rozdzielnousznego słyszenia – podręcznik użytkownika. Lublin, 2010.
 
6.
Sacks O.: Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2009.
 
7.
Wilsz N.: Czy uprawianie muzyki ma korzystny wpływ na procesy poznawcze, strategie uczenia się i osiągnięcia w nauce? W: Czerniawska E. (red.), Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka. Warszawa: Difin S.A., 2012.
 
Scroll to top