PRACA BADAWCZA
Ocena korzyści słuchowych po zastosowaniu implantu na przewodnictwo kostne Oticon Ponto
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Polska
 
3
Klinika Rehabilitacji, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
4
Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 15-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-07-2023
 
 
Data akceptacji: 17-07-2023
 
 
Data publikacji: 16-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Beata Dziendziel   

Klinika Rehabilitacji, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Mokra 17, 05-830, Warszawa/Kajetany
 
 
Now Audiofonol 2023;12(2):27-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
System Oticon Ponto (Oticon Medical AB, Askim, Szwecja) wprowadzono na rynek w 2009 roku. Od tego czasu skuteczność systemu Ponto była opisywana w literaturze przedmiotu w odniesieniu do wyników audiologicznych, oceny śród- i pooperacyjnych zdarzeń niepożądanych, a także stosowanych różnych technik chirurgicznych. Niewiele wiadomo na temat skuteczności systemu Ponto w kompensacji mieszanego niedosłuchu ze znacznie podwyższonymi progami przewodnictwa kostnego. Celem pracy jest ocena korzyści słuchowych po zastosowaniu implantu Oticon Ponto w grupie pacjentów z mieszanym ubytkiem słuchu.

Materiał i metody:
Na podstawie przyjętych kryteriów do retrospektywnej oceny włączono wyniki dorosłych pacjentów (8 kobiet i 8 mężczyzn), poddanych operacji wszczepienia systemu Ponto w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) w latach 2015–2020. Korzyści słuchowe oceniono na podstawie wyników audiologicznych: audiometrii tonalnej, audiometrii progowej i słownej w polu swobodnym oraz baterii narzędzi samoopisowych.

Wyniki:
W obserwacji rocznej wyniki audiologiczne wykazały znaczną poprawę słyszenia. Średnie progi słyszenia w polu swobodnym w Ponto uległy istotnemu obniżeniu w porównaniu do stanu sprzed operacji (przed operacją vs 12 miesięcy: t = 15,57; p < 0,001). Średni wynik dyskryminacji mowy w warunkach ciszy dla natężenia 65 dB SPL wzrósł o 74%. Wyniki kwestionariuszy samoopisowych wykazały zmniejszenie problemów związanych z niedosłuchem oraz poprawę jakości życia po implantacji.

Wnioski:
System Oticon Ponto wydaje się zapewniać efektywną kompensację niedosłuchu typu mieszanego ze znacznie podwyższonymi progami przewodnictwa kostnego u większości operowanych pacjentów.

Scroll to top