PRAKTYKA KLINICZNA
Stymulacja gałęzi usznej nerwu błędnego (tVNS) w terapii szumów usznych – aktualne doniesienia
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Katowice
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
4
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Szumów Usznych, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 07-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-07-2023
 
 
Data akceptacji: 09-10-2023
 
 
Data publikacji: 20-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Buczek   

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Nasypowa 18, 40-551 Katowice
 
 
Now Audiofonol 2024;13(2):43-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Szumy uszne (ang. tinnitus) to odczucie dźwięku przy braku bodźca akustycznego w otoczeniu. Najczęściej mają charakter subiektywny. Dużym wyzwaniem jest terapia szumów usznych, ze względu na brak jednej metody, która byłaby skuteczna w odniesieniu do całej grupy pacjentów. Obecnie podejmuje się próby stymulacji nerwu błędnego w celu uzyskania efektu redukcji odczuwanych szumów usznych. Celem pracy jest ocena wyników zastosowania metody przezskórnej stymulacji gałęzi usznej nerwu błędnego (tVNS) w terapii szumów usznych w populacji ludzkiej na podstawie przeglądu dostępnych publikacji.

Materiał i metody:
Przeszukano internetowe medyczne bazy danych (PubMed, Cochrane, EMBASE). Znaleziono siedem artykułów opisujących badania podstawowe: prospektywne badanie quasi-eksperymentalne (badanie pre- i postinterwencyjne); randomizowane kontrolowane badanie kliniczne; badanie interwencyjne, nierandomizowane, prospektywne, kontrolowane; cztery prospektywne badania kohortowe.

Wnioski:
Wyniki badań są rozbieżne, co nie pozwala na zajęcie rozstrzygającego stanowiska. Efekt działania tVNS na szumy uszne nadal nie jest jednoznaczny. Konieczne są dalsze badania w celu opracowania optymalnych parametrów stymulacji gałęzi usznej nerwu błędnego oraz określenia korzyści z zastosowania metody tVNS w leczeniu szumów usznych.

Scroll to top