PRACA BADAWCZA
Wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS do oceny skuteczności interwencji związanej ze stosowaniem implantu ślimakowego u małych dzieci z głębokim niedosłuchem
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anita Obrycka   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.obrycka@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(5):52-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Ocena skuteczności technologii medycznej wymaga (wg schematu PICO) sprecyzowania kontekstu klinicznego z uwzględnieniem populacji, w której dana interwencja ma być stosowana (P – ang. patient), zastosowanej interwencji (I – ang. intervention), jak również opisu komparatora(ów) (C – ang. comparator) oraz efektów zdrowotnych badań klinicznych (O – ang. outcome). U małych dzieci z niedosłuchem, będących w okresie największej plastyczności układu słuchowego, za kluczowe uznaje się umożliwienie dokonania takiej oceny już w pierwszych miesiącach po zastosowaniu określonej technologii.

Cel:
Celem pracy jest ocena skuteczności interwencji związanej ze stosowaniem implantu ślimakowego w grupie dzieci z głębokim niedosłuchem w wieku poniżej drugiego roku życia z wykorzystaniem kwestionariusza LittlEARS zgodnie ze schematem PICO.

Materiał i metody:
Grupę A, tj. badaną populację (P), stanowiło 32 dzieci, których wiek w dniu interwencji (I) – aktywacji implantu ślimakowego nie przekraczał 12 miesięcy. Komparator (C) stanowiła grupa B – 19 dzieci – użytkowników aparatów słuchowych. Dzieci z grupy B zostały wybrane w ten sposób, aby zarówno wiek w momencie badania, jak i okres korzystania z medycznego środka technicznego oraz głębokość niedosłuchu były porównywalne w obydwu grupach. Rodzice lub opiekunowie dzieci z badanych grup wypełniali kwestionariusz LittlEARS po około 10 miesiącach od aktywacji implantu (grupa A) lub od pierwszego dopasowania aparatów słuchowych (grupa B). Wynik badania kwestionariuszem LittlEARS wykorzystano do określenia opóźnienia rozwoju słuchowego, tj. efektów zdrowotnych zastosowanej interwencji (O).

Wyniki:
Średnie opóźnienie rozwoju słuchowego było o 14,4 miesiąca większe w grupie dzieci korzystających z aparatów słuchowych w porównaniu z grupą dzieci korzystających z implantu. Rozwój słuchowy ponad 80% dzieci z grupy A po około 10 miesiącach korzystania z implantu ślimakowego charakteryzował się opóźnieniem nie większym niż cztery miesiące. Dla porównania – opóźnienie rozwoju słuchowego ok. 70% dzieci z grupy B z podobnym stopniem ubytku słuchu i w podobnym wielu metrykalnym po ok. 10 miesiącach korzystania z aparatów słuchowych wynosiło ponad 12 miesięcy.

Wnioski:
W przypadku małych dzieci z głębokim niedosłuchem implant ślimakowy stanowi skuteczną formę interwencji medycznej. Metodyka zaproponowana w niniejszej pracy umożliwia dokonanie oceny skuteczności nowych technologii medycznych u dzieci poniżej drugiego roku życia, w pierwszych miesiącach od ich zastosowania, bez konieczności prowadzenia długookresowych obserwacji.

FINANSOWANIE
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/ST7/02006.
 
REFERENCJE (16)
1.
Skarżyński H, Janczewski G, Niemczyk K, Geremek A. Pierwszy wszczep ślimakowy w Polsce. Otolaryngol Pol, 1993; 47(5): 444–51.
 
2.
Niparko J, Tobey E, Thal D, Eisenberg L, Wang N, Quittner A, Fink N. Spoken language development in children following cochlear implantation. JAMA, 2010; 303: 1498–506.
 
3.
Nicholas J, Geers A. Spoken language benefits of extending cochlear implant candidacy below 12 months of age. Otol Neurotol, 2013; 34: 532–8.
 
4.
National Institute for Health and Clinical Excellence. Guide to the methods of technology appraisal. London, 2014.
 
5.
Agencja Oceny Technologii Medycznych. Wytyczne oceny technologii medycznych (HTA). Warszawa, 2009.
 
6.
Bond M, Mealing S, Anderson R, Elston J, Weiner G, Taylor R i wsp. The effectiveness and cost-effectiveness of cochlear implants for severe to profound deafness in children and adults: a systematic review and economic model. Health Technology Assessment, 2009; 13: 1–198.
 
7.
National Institute for Health and Clinical Excellence. Cochlear implants for severe to profound deafness in children and adults. http://www.nice.org.uk/TA166 2011.
 
8.
Tomblin J, Spencer L, Flock S, Tyler R, Gantz B. A comparison of language achievement in children with cochlear implants and children using hearing aids. J Speech Lang Hear Res, 1999; 42: 497–509.
 
9.
Osberger M, Zimmerman-Phillips S, Barker M, Geier L. Clinical trial of the CLARION cochlear implant in children. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl, 1999; 177: 88–92.
 
10.
Mildner V, Sindija B, Zrinski K. Speech perception of children with cochlear implants and children with traditional hearing aids. Clin Linguist Phon, 2006; 20: 219–29.
 
11.
Obrycka A, Padilla JL, Pankowska A, Lorens A, Skarżyński H. Production and evaluation of a Polish version of the LittlEars questionnaire for the assessment of auditory development in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 1035–42.
 
12.
Obrycka A. Adaptacja i wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS w ocenie postępów rehabilitacji słuchowej. Rozprawa doktorska. Warszawa; 2014.
 
13.
Tsiakpini L, Weichbold V, Kühn-Inacker H, Coninx F, D’Haese P, Almadin S. LittlEARS Auditory Questionnaire Manual. Innsbruck: MED-EL; 2004.
 
14.
Weichbold V, Tsiakpini L, Coninx F, D’Haese P. Development of a parent questionnaire for assessment of auditory behavior of infants up to two years of age. Laryngorhinootologie, 2005; 84: 328–34.
 
15.
Obrycka A, Piotrowska A, Lorens A, Pankowska A, Padilla J, Skarżyński H. Adaptacja kwestionariusza LittlEARS do języka polskiego. Nowa Audiofonologia, 2013; 2: 33–9.
 
16.
Cotton RT, Meyer CM. Practical pediatric otolaryngology. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1999.
 
Scroll to top