PRACA PRZEGLĄDOWA
Chirurgiczne leczenie otosklerozy u pacjentów powyżej 60. roku życia – przegląd piśmiennictwa
Maria Gocel 1, A-F
,
 
Henryk Skarżyński 1,2, A,C-E
,
 
Piotr H. Skarżyński 3,4,5, A,C-E
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Klinika Otorynolaryngochirurgii, Warszawa/ Kajetany
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa
 
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
5
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Piotr H. Skarżyński   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: p.skarzynski@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(1):18-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Otoskleroza jest chorobą prowadzącą do postępującego, jednostronnego lub obustronnego niedosłuchu, początkowo o charakterze przewodzeniowym, a w miarę rozwoju choroby – mieszanym lub odbiorczym (w zależności od lokalizacji ognisk otosklerotycznych oraz stopnia zaawansowania choroby). Proces patologiczny polega na stopniowym tworzeniu się kostniny o strukturze gąbczastej, która następnie ulega stwardnieniu, unieruchamiając podstawę strzemiączka w okienku owalnym. Otoskleroza najczęściej występuje u kobiet w wieku 15–40 lat. Jednak wraz ze wzrostem średniej długości życia może pojawić się tendencja, że choroba ta będzie dotyczyła coraz większej liczby pacjentów w wieku podeszłym.

Cel pracy:
Celem pracy jest dokonanie przeglądu piśmiennictwa na temat efektywności chirurgicznego leczenia otosklerozy u pacjentów powyżej 60. roku życia.

Materiał i metody:
Wyszukiwanie publikacji przeprowadzono w bazach artykułów naukowych: PubMed, Web of Science oraz Google Scholar, za pomocą słów kluczowych. Na podstawie kryteriów włączających i wyłączających analizie poddano 10 anglojęzycznych opracowań, w których przynajmniej jedną z przedstawionych grup pacjentów stanowiły osoby po 60. roku życia. Łączny materiał w pracach, które zostały uwzględnione w niniejszym przeglądzie, obejmował 726 operowanych pacjentów.

Wyniki i wnioski:
Zdaniem autorów czynnikiem decydującym o w pełni udanym zabiegu jest zamknięcie rezerwy ślimakowej w przedziale 0–10 dB HL. Wynik taki uzyskano u ponad 60% starszych pacjentów. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa zaobserwowano, że w grupie pacjentów starszych średnie przedoperacyjne progi dla przewodnictwa kostnego były podwyższone (>30 dB HL), co może być spowodowane nie tylko zaawansowaną otosklerozą, lecz także występującym presbycusis. W większości prac stwierdzono, że chirurgiczne metody leczenia otosklerozy są równie skuteczne u osób starszych, jak w innych grupach wiekowych. Aczkolwiek w trzech publikacjach postulowano odmienne stanowisko i zwrócono uwagę na gorsze wyniki pooperacyjne u osób po 60 roku życia. w porównaniu do młodszych pacjentów. Podkreślano jednocześnie dużą wartość innych aspektów świadczących o korzyściach, które niesie ze sobą leczenie otosklerozy u osób starszych, takich jak: zahamowanie procesu postępowania choroby, a także możliwość satysfakcjonującego uczestniczenia w życiu społecznym.

 
REFERENCJE (23)
1.
Batson L, Rizzolo D. Otosclerosis: an update on diagnosis and treatment. JAAPA, 2017; 30(2): 17–22.
 
2.
Chole RA, McKenna M. Pathophysiology of otosclerosis. Otol Neurotol, 2001; 22(2): 249–57.
 
3.
Pruszewicz A, Obrębowski A. Audiologia kliniczna. Zarys. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMP, 2010.
 
4.
Śliwińska-Kowalska M. Audiologia kliniczna. Łódź: Mediton, 2005.
 
5.
Rudic M, Keogh I, Wagner R, Wilkinson E, Kiros N, Ferrary E i wsp. The pathophysiology of otosclerosis: review of current research. Hear Res, 2015; 330(Pt A): 51–56.
 
6.
Dziendziel B, Skarżyński PH, Rajchel J, Skarżyńska M, Skarżyński H. Ocena częstości występowania i uciążliwości szumów usznych u pacjentów poddanych operacyjnemu leczeniu otosklerozy – przegląd piśmiennictwa. Now Audiofonol, 2017; 6(2): 13–20.
 
7.
Lippy WH, Wingate J, Burkey JM, Rizer FM, Schuring AG. Stapedectomy revision in elderly patients. Laryngoscope, 2002; 112(6): 1100–03.
 
8.
World Health Organization. Elderly population, http://www.searo.who.int/healt... (dostęp: 7.03.2018).
 
9.
Skarżyński H, Miszka K, Niemczyk K, Wojnarowska W, Zawadzki R. Problemy w leczeniu otosklerozy wieku podeszłego. Audiofonologia, 1997; 11: 15–18.
 
10.
Ayache D, Corre A, Van Prooyen S, Elbaz P. Surgical treatment of otosclerosis in elderly patients. Otolaryngol Head Neck Surg, 2003; 129(6): 674–77.
 
11.
à Wengen DF, Pfaltz CR, Uyar Y. The influence of age on the results of stapedectomy. Eur Arch Otorhinolaryngol, 1992; 249(1): 1–4.
 
12.
à Wengen DF. Change of bone conduction thresholds by total footplate stapedectomy in relation to age. Am J Otolaryngol, 1993; 14(2): 105–10.
 
13.
Vartiainen E. Surgery in elderly patients with otosclerosis. Am J Otol, 1995; 16(4): 536–38.
 
14.
Lippy WH, Burkey JM, Fucci MJ, Schuring AG, Rizer FM. Stapedectomy in the elderly. Am J Otol, 1996; 17(6): 831–34.
 
15.
Albera R, Giordano L, Rosso P, Canale A, Cavalot AL, Di Girolamo S i wsp. Surgery of otosclerosis in the elderly. Aging (Milan, Italy), 2001; 13(1): 8–10.
 
16.
Salvinelli F, Casale M, Trivelli M, Di Peco V, Greco F. Otosclerosis and stapedoplasty in older adults. J Am Geriatr Soc, 2002; 50(8): 1396–400.
 
17.
Salvinelli F, Casale M, Di Peco V, Greco F, Trivelli M, Miele A i wsp. Stapes surgery in relation to age. Clin Otolaryngol, 2003; 28(6): 520–23.
 
18.
Vincent R, Sperling NM, Oates J, Jindal M. Surgical findings and long-term hearing results in 3,050 stapedotomies for primary otosclerosis: a prospective study with the otology-neurotology database. Otol Neurotol, 2006; 27(8 Suppl 2): S25–47.
 
19.
Iurato S, Bux G, Mevoli S, Onori M. Stapes surgery in the elderly. Adv Otorhinolaryngol, 2007; 65: 231–36.
 
20.
Gierek T, Klimczak-Gołąb L. Wyniki leczenia chirurgicznego otosklerozy seria –1527 przypadków. Otorynolarynologia, 2007; 6(2): 110–14.
 
21.
Skarżyński PH, Świerniak W, Rajchel J, Bieńkowska K, Dziendziel B, Skarżyński H. Narzędzia samoopisowe do oceny korzyści z implantacji ślimakowej u dorosłych pacjentów z szumami usznymi – przegląd piśmiennictwa. Now Audiofonol, 2017; 6(4): 51–59.
 
22.
Salvinelli F, Casale M, Peco VD, Greco F, Trivelli M. Stapedoplasty in patients with small air–bone gap: why not? Med Hypotheses, 2003; 60(4): 535–37.
 
23.
Skarżyński H. Surgical treatment of otosclerosis: expanding indications and new recommendations. J Hear Sci, 2018; 8(1): 9–11.
 
Scroll to top