PRACA BADAWCZA
Kwestionariusz przesiewowy do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
Elżbieta Gos 1, A,C-F
,
 
Alina Ratajczak 1,2,3, A-B,E-F
,
 
Grażyna Tacikowska 4, A-B,D,F
,
 
Magdalena Sosna 4, A-B,F
,
 
Adam Piłka 4, A,F-G
,
 
Piotr H. Skarżyński 1,5,2,3, A,G
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
3
Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Kajetany
 
4
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
5
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Gos   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: e.gos@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(2):37-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie kwestionariusza przesiewowego do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.

Materiały i metody:
Podstawą teoretyczną konstrukcji kwestionariusza jest klasyfikacja zaburzeń przedsionkowych zaproponowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Otoneurologiczne im. Bárány’ego. W badaniu pilotażowym wzięło udział 30 pacjentów z Poradni Zawrotów Głowy i Zaburzeń Równowagi w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, badaniem właściwym objęto 81 pacjentów, grupę kontrolną stanowiło 56 osób zdrowych.

Wyniki:
Proces konstrukcji kwestionariusza był wieloetapowy i został zakończony utworzeniem krótkiego narzędzia złożonego z 12 pozycji odnoszących się do występowania zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Kwestionariusz odznacza się wysoką trafnością i pozwala na dokonanie rzetelnego pomiaru.

Wnioski:
Przedstawiony kwestionariusz do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi może być stosowany w badaniach przesiewowych oraz przez lekarzy pierwszego kontaktu w celu zidentyfikowania osób, u których występuje podwyższone ryzyko zaburzeń układu równowagi.

 
REFERENCJE (23)
1.
Pierchała K, Janczewski G. Zawroty głowy. Warszawa: Ośrodek Informacji Naukowej; 2008.
 
2.
Rossi-Izquierdo M, Santos-Pérez S, Del-Río-Valeiras M, Lirola-Delgado A, Faraldo-García A, Vaamonde-Sánchez-Andrade I i wsp. Is there a relationship between objective and subjective assessment of balance in elderly patients with instability? Eur Arch Otorhinolaryngol, 2015; 272(9): 2201–06.
 
3.
Jacobson GP, Newman CW, Piker EG. Assessing dizziness-related quality of life. W: Jacobson GP, Shephard NT (red.). Balance Function. Assessment and Management (second edition). San Diego: Plural Publishing; 2016, s. 163–83.
 
4.
Sosna M, Tacikowska G, Skarżyński H, Skarżyński PH. Wpływ implantacji ślimakowej na narząd przedsionkowy – artykuł przeglądowy. Now Audiofonol, 2018; 7(3): 9–16.
 
5.
Neuhauser HK, Brevern M, Radtke A, Lezius F, Feldmann M, Ziese T i wsp. Epidemiology of vestibular vertigo. A neurotologic survey of the general population. Neurology, 2005; 65(6): 898–904.
 
6.
Hannaford PC, Simpson JA, Bissot AF, Davis A, McKerrow W, Mills R. The prevalence of ear, nose and throat problems in the community: results from a national cross-sectional postal survey in Scotland. Fam Pract, 2005; 22: 227–33.
 
7.
Wojtczak R, Narożny W, Siebert J. Polskie populacyjne epidemiologiczno-kliniczne badanie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi – mieszkańcy miasta i gminy Bytów. Forum Med Rodz,2012; 6(1): 24–34.
 
8.
Latkowski B, Prusiński A. Zawroty głowy (krótkie kompendium). Poznań: Termedia; 2009.
 
9.
Rzeski M, Tacikowska G. Zawroty głowy. W: Stępień A (red.). Neurologia, t. 3. Warszawa: Medical Tribune Polska; 2015, s. 639–63.
 
10.
Prusiński A. Klasyfikacja, obraz kliniczny i leczenie zawrotów głowy. Pol Prz Neurol, 2011; 7(1): 11–19.
 
11.
Drachman DA, Hart CW. An approach to the dizzy patient. Neurology, 1972; 22(4): 323–34.
 
12.
Bisdorff A, Von Brevern M, Lempert T, Newman-Toker DE. Classification of vestibular symptoms: towards an international classification of vestibular disorders. J Vestib Res, 2009; 19: 1–13.
 
13.
Jędrychowski W. Podstawy epidemiologii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2002.
 
14.
Vet HCW de, Terwee CB, Mokkink LB, Knol DL. Measurement in medicine. A practical guide. Cambridge: University Press; 2011.
 
15.
Hornowska E. Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; 2016.
 
16.
Duracinsky M, Mosnier I, Bouccara D, Sterkers O, Chassany O. Literature review of questionnaires assessing vertigo and dizziness, and their impact on patients’ quality of life. Value Health, 2007; 10(4): 273–84.
 
17.
Szostek-Rogula S, Zamysłowska-Szmytke E. Przegląd skal i testów dla oceny czynnościowej pacjenta z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. Otorynolaryngologia, 2015; 14(3): 141–49.
 
18.
Janczewski G, Pierchała K. Zawroty głowy. Vademecum lekarza praktyka (wyd. 3). Warszawa: Agencja Kangur; 2004.
 
19.
Narożny W, Wojtczak R. Ankieta epidemiologiczno-kliniczna jako ważny element badania lekarskiego chorych z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. Vertigoprofil, 2011; 5(3): 2–11.
 
20.
Niedzielska G, Narożny W, Niedzielski A. Diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci. W: Narożny W, Prusiński A (red.). Diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Gdańsk: Harmonia Universalis; 2014, s. 257–80.
 
21.
Gos E, Ludwikowski M, Skarżyński PH, Skarżyński H. Elementy profilaktyki i edukacji zdrowotnej w badaniach przesiewowych słuchu dzieci w wieku szkolnym. Now Audiofonol, 2017; 6(3): 9–25.
 
22.
Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008.
 
23.
Ottawa Charter for Health Promotion. World Health Organization, 1986; https://www.who.int/healthprom... [dostęp: 8.04.2019].
 
Scroll to top