PRACA PRZEGLĄDOWA
Patogeneza i przegląd najnowszych metod leczenia wrodzonej atrezji przewodu słuchowego zewnętrznego u dzieci
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Lublin
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 19-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-04-2022
 
 
Data akceptacji: 24-04-2022
 
 
Data publikacji: 18-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Rusinowska   

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 11, 20-080, Lublin, Polska
 
 
Now Audiofonol 2022;11(2):44-51
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wrodzona atrezja przewodu słuchowego zewnętrznego to wrodzona anomalia często współwystępująca z mikrocją występująca z częstością 1:10 000 do 1:20 000 urodzeń. Wada ta przyczynia się do niedosłuchu typu przewodzeniowego u dzieci, powoduje opóźnienie rozwoju mowy, utrudnienie relacji społecznych i pogorszenie wyników w nauce. Pomocne w diagnostyce atrezji jest badanie ABR, które pozwala na wczesne wykrycie wady i zaplanowanie postępowania terapeutycznego. W leczeniu atrezji przewodu słuchowego zewnętrznego odchodzi się od konwencjonalnej plastyki kanału z uwagi na wysoki odsetek pooperacyjnej restenozy w przypadku plastyki atrezji na rzecz innowacyjnych metod bez konieczności zachowania drożności kanału. Do alternatywnych sposobów leczenia wrodzonej atrezji przewodu słuchowego zewnętrznego zaliczyć można implanty słuchowe oparte na przewodnictwie kostnym ucha środkowego, wśród których wyróżnia się implanty zakotwiczone w kości i implanty przezskórne. Urządzenia te złożone są z wszczepionej części wewnętrznej i z części zewnętrznej (umieszczonej na skórze głowy). Mechanizm ich działania polega na odbiorze dźwięków ze środowiska przez zewnętrzną część urządzenia, które są następnie przekształcane w wibracje przekazywane przez kości czaszki do ucha wewnętrznego bez konieczności udziału ucha zewnętrznego i środkowego. Rozwój coraz nowszych technik operacyjnych pozwolił na zredukowanie powikłań po zabiegach wszczepiania implantów. W pracy przedstawiona zostanie patogeneza wrodzonej atrezji przewodu słuchowego zewnętrznego oraz najnowsze metody leczenia tego schorzenia z uwzględnieniem ich wad i zalet.
Scroll to top