STUDIUM PRZYPADKU
Stan słuchu fonematycznego u pacjenta z implantem pniowym – studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Maszewska   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: m.maszewska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(4):77-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Implant pniowy (ABI) to obecnie jedyna proteza słuchu dla osób z uszkodzeniem nerwów słuchowych. Wszczepiany jest on głównie pacjentom ze zdiagnozowaną neurofibromatozą typu 2 (NF2), w przebiegu której na nerwie słuchowym tworzą się guzy, co nieuchronnie prowadzi do całkowitej głuchoty. Pacjenci korzystający z systemu implantu pniowego uzyskują w badaniach niski poziom rozumienia dźwięków mowy. Jednym z czynników składających się na prawidłowy przebieg tego procesu jest słuch fonematyczny. Jest to umiejętność odbioru przez układ słuchowy cech dystynktywnych fonemów w danym języku, co pozwala na różnicowanie dźwięków mowy. Zaburzenia słuchu fonematycznego są przyczyną problemów z rozumieniem mowy i uniemożliwiają sprawną komunikację.

Cel:
Celem pracy jest ocena stanu słuchu fonematycznego u pacjenta z dwoma implantami pniowymi, w tym ocena możliwości dyskryminacji głosek opozycyjnych, co jest jednym z warunków umożliwiających prawidłowy odbiór mowy.

Materiał i metody:
Oceny stanu słuchu fonematycznego dokonano u użytkownika dwóch implantów pniowych. Do badania wykorzystano „Test do badania słuchu fonematycznego” autorstwa E. Szeląg i A. Szymaszek. Test przeprowadzono w warunkach ciszy.

Wyniki i wnioski:
Stymulacja elektryczna realizowana przez dwa systemy implantu pniowego pozwala pacjentowi – w sprzyjających akustycznie warunkach – na odbiór i różnicowanie opozycyjnych głosek oraz paronimów bez posiłkowania się kontekstem wypowiedzi. Zatem stosowanie słuchowych implantów pniowych może być skuteczną metodą kompensacji utraconego, w przebiegu NF2, słuchu. W celu uogólnienia wniosków z badania wskazane byłoby przeprowadzanie podobnych badań u innych użytkowników implantów pniowych. Pomocne dla dalszego rozwoju programu rehabilitacji i wspomagania pacjentów w uzyskiwaniu jak największych korzyści z implantu pniowego byłoby przeprowadzenie badań dotyczących wpływu treningu słuchowego na rozwój kompetencji słuchowych dotyczących rozumienia mowy u pacjentów z ABI. Przeprowadzenie testu słuchu fonematycznego przed treningiem słuchowym i po takim treningu umożliwiłoby ocenę skuteczności podjętej interwencji.

 
REFERENCJE (14)
1.
Shannon RV. Auditory Brainstem Implants. The Asha Leader; 2011.
 
2.
Mendel T, Wierzba-Bobrowicz T, Skarżyński H, Stępień T, Członkowska A. Nerwiakowłókniakowatość typu 2: opis przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2013; 22(2): 149–55.
 
3.
Kania S. Szkice logopedyczne. Warszawa: WSiP; 1982.
 
4.
Styczek I. Badanie i kształtowanie słuchu fonemowego. Tablice i komentarz. Warszawa: WSiP; 1982.
 
5.
Rocławski B. Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka. Gdańsk: GLOTTISPOL; 1995.
 
6.
Domagała A, Mirecka U. Słuch fonemowy. W kierunku kompetencji fonologicznej. Logopedia, 2002, 30: 7–26.
 
7.
Szeląg E, Szymaszek A. Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i osób dorosłych. Gdańsk: GWP; 2006.
 
8.
Urbańczyk S. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław; 1978, s. 82.
 
9.
Kurkowski ZM. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy. Audiofonologia, 1997; 10: 103–9.
 
10.
Skarżyński H, Behr R, Lorens A, Podskarbi-Fayette R, Kochanek K. Bilateral electric stimulation from auditory breinstem implants in a patient with neurofibromatosis type 2. Med Sci Monit, 2009; 15(6): 100–4.
 
11.
Skarżyński H, Szuchnik J, Lorens A, Zawadzki R, Miszka K, Śliwa L i wsp. Wyniki słuchowe w implancie pniowym po 2 latach rehabilitacji w trzech językach Audiofonologia, 2000; 18: 31–35.
 
12.
Colletti V, Shannon RV. Open set speech perception with auditory brainstem implant? The Larngoscope, 2005; 115, 1974–78.
 
13.
Kramer S, Zekveld A, Houtgast T. Measuring cognitive factors in speech comprehension: The value of using the Text Reception Threshold test as a visual equivalent of the SRT test. Scand J Psychol, 2009; 50: 507–15.
 
14.
Behr R, Colletti V, Cordula M, Morita A, Nakatomi H, Dominique L i wsp. New outcomes with auditory brainstem implants in NF2 patients. Otol Neurol, 2014, 35: 1844–51.
 
Scroll to top