PRAKTYKA KLINICZNA
Stymulacja Słuchowa Głosu – opis rehabilitacji logopedycznej pacjentów z zaburzeniami głosu
Anna Rosińska 1, A-B,D-F
,
 
,
 
Edyta Piłka 4, D-F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
3
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
4
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Rosińska   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.rosinska@wp.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(3):61-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Od ponad siedmiu lat w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) stosowana jest kompleksowa terapia słuchowa przeznaczona dla pacjentów z zaburzeniami głosu zwana Stymulacją Słuchową Głosu (SSG). W czasie tej terapii pacjenci poddawani są wieloaspektowej stymulacji, której istotne elementy to: stymulacja słuchowa, ćwiczenia autokontroli słuchowej, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, dykcji i prozodii mowy oraz właściwego nastawienia głosu. Ćwiczenia logopedyczne dobierane są indywidualnie, w zależności od trudności występujących w procesie tworzenia głosu.
 
REFERENCJE (56)
1.
Obrębowski A. (red). Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; 2011.
 
2.
Dukiewicz L, Sawicka I. Fonetyka i fonologia. Gramatyka współczesnego języka polskiego t. 3. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN; 1995.
 
3.
Moore BCJ. Wprowadzenie do psychologii słyszenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1999.
 
4.
Obrębowski A. Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. Poznań: Wydawnictwo AM; 2008.
 
5.
Pruszewicz A. (red.) Foniatria kliniczna. PZWL, wyd. II; 1992.
 
6.
Katz J. Handbook of Clinical Audiology. Philadelphia: Lippincot Williams&Wilkins; (V ed.); 2002.
 
7.
Maniecka-Aleksandrowicz B. Wybrane zagadnienia z patologii głosu. Podstawy neurologopedii. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005: 475–514.
 
8.
Roy N, Gray SD, Simon M, Dove H, Corbin-Lewis K, Stemple JC. An evaluation of the effects of two treatment approaches for teachers with voice disorders: A prospective randomized clinical trial. Journal of Speech Language and Hearing Research, 2001, 44: 286–96.
 
9.
Stemple J, Glaze L, Klaben B. Clinical voice pathology: Theory and management (3rd ed.), San Diego. CA: Singular; 2000.
 
10.
Maniecka-Aleksandrowicz B. Klasyfikacja zaburzeń głosu. Audiofonologia, 1997; 10.
 
11.
Szkiełkowska A, Kazanecka E. Emisja głosu. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina; 2011.
 
12.
Szkiełkowska A. Ocena wyższych procesów słuchowych w dysfonii dziecięcej. Warszawa: Warszawski Uniwersytet Medyczny; 2012.
 
13.
Zalesska-Kręcicka M, Kręcicki T, Wierzbicka E. Głos i jego zaburzenia, zagadnienia higieny i emisji głosu. Wrocław: PSPŚ; 2004.
 
14.
Stachler RJ, Francis DO, Schwartz SR, Damask CC, Digoy GP, Krouse HJ i wsp. Clinical Practice Guideline: Hoarseness (Dysphonia) (Update). Otolaryngol Head Neck Surg., 2018; 158(1_ suppl): 1–42.
 
15.
Obrębowski A, Pruszewicz A, Wojnowski W. Rehabilitacja foniatryczna głosu – ogólne zasady. Przew Lek., 2000; 5(9): 105–107.
 
16.
Obrębowski A. Postępowanie foniatryczne w zawodowo uwarunkowanych zaburzeniach głosu. Otolaryngologia; 2002; 1(3): 161–66.
 
17.
Gębska M, Wojciechowska A, Żyżniewska-Banaszak E. Zasady i metody rehabilitacji chorych z zawodowymi zaburzeniami głosu. Annales Academiae medicae Stetinesis. Roczniki Pomorskiej Akademii medycznej w Szczecinie; 2011; 57(2): 78–84.
 
18.
Aronson AE. Clinical voice disorders. Stuttgart, New York: Thieme Verag.; 1990.
 
19.
Carding PN. Evauating voice therapy: measuring the effectiveness of treatment. 1st ed. London: Whurr; 2000.
 
20.
McCrory E. Voice therapy outcomes in vocal fold nodules: A retrospective audit. International Journal of Language & Communication Disorders; 2001; 36(Suppl.), 19–24.
 
21.
Pedersen M, Beranova A, Moller S. Dysphonia: Medical treatment and a medical voice hygiene advice approach. A prospective randomized pilot study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2004; 261: 312–15.
 
22.
Andrews ML. Manual of voice treatment: Pediatrics through geriatrics. San Diego, CA: Singular; 1995.
 
23.
Boone DR, McFarlane SC. The voice and voice therapy (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon; 2000.
 
24.
Case JL. Clinical management of voice disorders (3rd ed.). Austin, TX: Pro-Ed; 1996.
 
25.
Śliwińska-Kowalska M, Niebudek-Bogusz E (red.). Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu – poradnik dla nauczycieli. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera; 2009.
 
26.
Kataryńczuk-Mania L. Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego; 2006.
 
27.
Kurkowski ZM, Szkiełkowska A, Ratyńska J, Markowska R, Mularzuk M. Zastosowanie Metody Tomatisa w terapii osób z zaburzeniami komunikacji językowej. Doniesienie wstępne. Audiofonol, 2002; 22: 203–210.
 
28.
Kazanecka E, Wrońska A, Szkiełkowska A, Skarżyński H. Trudności terapeutyczne u pacjentów z nieprawidłową wysokością głosu w mowie. Audiofonol, 2004; 26: 77–80,.
 
29.
Tomatis A. L’oreille et la voix. Robert Laffont. Paris; 1987.
 
30.
Woźnicka E, Niebudek-Bogusz E, Śliwińska-Kowalska M. Ocena efektów terapii głosu w dysfonii porażennej – studium przypadku. Otolaryngol, 2011, 10(3): 138–45.
 
31.
Kosztyła-Hojna B, Moskal D, Rogowski M, Falkowski D, Kasperuk J, Othman J. Zastosowanie nowoczesnych fizjoterapeutycznych metod rehabilitacji w leczeniu wybranych postaci dysfonii. Otoloryngol Pol, 2012; 66: 328–36.
 
32.
Rubin JS, Bake E, Mathieson L. The effects of posture on voice. W: Rubin JS, Sataloff RT, Korovin GS, red. Diagnosis and treatment of voice disorders. 3rd ed. San Diego Oxford: Plural Publishing Inc; 2006, s. 627–35.
 
33.
Mathieson L. The evidence for laryngeal manual therapies in the treatment of muscle tension dysphonia. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2011; 19(3): 171–76.
 
34.
Rubin JS, Lieberman J, Harris TM. Laryngeal manipulation. Otolaryngol Clin North Am., 2000; 33(5): 1017–34.
 
35.
Fischer MJ, Gutenbrunner C, Ptok M. Intensified voice therapy: a new model for rehabilitation of patients suffering from functional dysphonias. Int J Rehabil Res., 2009; 32(4): 348–55.
 
36.
Niebudek-Bogusz E, Woźnicka E, Wiktorowicz J, Śliwińska-Kowalska M. Applicability of the Polish Vocal Tract Discomfort (VTD) scale in the diagnostics of occupational dysphonia. Logopedics Phoniatrics Vocology, 2012; 37(4): 151–57.
 
37.
Woźnicka E, Niebudek-Bogusz E, Kwiecień J, Wiktorowicz J, Śliwińska–Kowalska M. Applicability of the Vocal Tract Discomfort (VTD) scale in evaluating the effects of voice therapy of occupational voice disorders. Med. Pr, 2012; 63(2): 141–52.
 
38.
Woźnicka E, Niebudek-Bogusz E, Wiktorowicz J, Śliwińska–Kowalska M. Porównanie wyników Skali Dyskomfortu Traktu Głosowego VTD z obiektywnymi i instrumentalnymi parametrami badania foniatrycznego u nauczycieli rehabilitowanych z powodu zaburzeń głosu. Med. Pr., 2013; 64(2): 199–206.
 
39.
Hirano M, Kurite S, Sakaguchi S. Aging of the vibratory tissue of human vocal folds. Acta Otolaryngol. (Stockh.), 1989; 107: 428.
 
40.
Hirschberg J, Dejonckeer PH, Hirano M, Mori K, Schultz-Coulon HJ, Vrticka K. Voice disorders in children. Int. J. Pediatr. Otrhinolaryngol., 1995; 32(suppl.): 109–25.
 
41.
Murry T, Woodson GE. A comparison of three methods for the management of vocal fold nodules. Journal of Voice, 1992; 6: 271–76.
 
42.
Bellis TJ. Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting: from science to practice. Cengage Learning; 2003.
 
43.
Madaule P. Audio-psycho-fonologia dla śpiewaków i muzyków. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 1995.
 
44.
Kurkowski ZM. Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna – Metoda Tomatisa. Audiofonologia, 2001; 19: 197–202.
 
45.
Ross-Swain D. The effects of the Tomatis Method of auditory stimulation on auditory processing disorders. International Journal of Listening, 2007; 21(2).
 
46.
Johansen K. Sound Terapy. Nordic Journal of Special Needs Education, 2002; 4: 245–71.
 
47.
Sheila M. Auditory Integrating Training from a Sensory Integration Perspective. Sensory Integration – Special Interest Section Newsletter, 1994; 17(4).
 
48.
Sheila M, Fric O. What is Therapeutic Listening TM? Therapeutic Resources, Inc/Vital Links, 2001.
 
49.
Steinbach I. Sonas Samonas Sound Therapy. The way to health through sound. Kellinghusen, 1998.
 
50.
Hook PA, Macaruso P, Jones S. Research into practice: Instruction and Intervention. Efficacy of Fast ForWord Training on Facilitating Acquisition of Reading Skills by Children with Reading Difficulties – A Longitudinal Study. Annals of Dyslexia. 2001; 51: 75–97.
 
51.
Warnke F. Czego Jaś nie usłyszy. 2001.
 
52.
Waber DP, Weiler MD, Bellinger DC, Marcus DJ, Forbes PW, Wypij D, Wolff PH. Diminished motor timing control in children referred for diagnosis of learning problems. Developmental neuropsychology, 2000; 17(2): 181–97.
 
53.
Waber DP, Weiler MD, Wolff PH, Bellinger D, Marcus DJ, Ariel R, Forbes P, Wypij D. Processing of rapid auditory stimuli in school-age children referred for evaluation of learning disorders. Child Development, 2001; 72(1): 37–49.
 
54.
Chermak GD, Musiek FE. Handbook of (central) auditory processing disorder: Comprehensive Intervention. Vol. II, 2006.
 
55.
Heymann LK. The Sound of Hope: Recognizing, Coping with, and Treating Your Child‘s Auditory Processing Disorder. 2010.
 
56.
Speyer R, Wieneke GH, Dejonckere PH. Documentation of progress in voice therapy: Perceptual, acoustic, and laryngostroboscopic findings pretherapy and posttherapy. Journal of Voice, 2004; 18, 325–340.
 
Scroll to top