STUDIUM PRZYPADKU
Trudności językowe i szkolne u 8-letniego chłopca z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Samsonowicz   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: k.samsonowicz@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(4):47-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Prawidłowo funkcjonujący narząd słuchu umożliwia dostęp do języka mówionego i odgrywa ogromną rolę w rozwoju mowy i komunikacji. U wielu dzieci proces ten bywa zaburzony, a ich zdolność do skutecznego porozumiewania nie rozwija się w sposób harmonijny. W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie problemem zaburzeń przetwarzania słuchowego ze względu na możliwość istnienia związku z zaburzeniami językowymi oraz trudnościami w uczeniu się. Poznanie istoty tej relacji jest jednym z ważnych kierunków badań nad zaburzeniami słuchu i mowy u dzieci.

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie studium przypadku dziecka z deficytem językowym i trudnościami szkolnymi, u którego stwierdzono współistniejące zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Materiał i metoda:
Analiza dotyczy 8-letniego chłopca – ucznia II klasy szkoły podstawowej, objętego specjalistyczną opieką w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) ze względu na utrzymujące się mimo prowadzonej terapii logopedycznej problemy językowe i artykulacyjne, narastające trudności szkolne oraz szereg problemów słuchowych. U dziecka wykonano podstawową diagnostykę audiologiczną (AT, AI, TEOAE), testy centralnych funkcji słuchowych (FPT, DPT, DDT), przeprowadzono ocenę psychologiczną (WISC-R, Skala Ryzyka Dysleksji) oraz logopedyczną (ocena mowy czynnej i biernej, artykulacji oraz słuchu fonemowego). Dodatkowo zastosowano wybrane testy uwagi z baterii Test of Attention Performance.

Wyniki i wnioski:
Wyniki przeprowadzonej diagnostyki wskazały na współistnienie u chłopca deficytu językowego (hipoteza SLI), zaburzeń artykulacji, zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz wysokiego ryzyka dysleksji. W testach psychologicznych stwierdzono statystycznie istotną różnicę pomiędzy wynikami w skali werbalnej i niewerbalnej. Wnioski z przeprowadzonych badań potwierdziły konieczność interdyscyplinarnego podejścia w postępowaniu diagnostycznym zaburzeń słuchu i mowy u dzieci, co umożliwia dobranie odpowiednich form terapii, sformułowanie zaleceń do stosowania w środowisku szkolnym oraz wskazówek służących do wypracowywania strategii radzenia sobie z deficytami.

 
REFERENCJE (32)
1.
American Academy of Audiology Clinical Practice Guidelines. Guidelines for the diagnosis, treatment and management of children and adults with Central Auditory Processing Disorder, 2010.
 
2.
Bellis TJ. Understanding Auditory Disorders in Children, materiały American Speech-Language Hearing Association: http://www.asha.org.
 
3.
Kurkowski M. Zaburzenia przetwarzania słuchowego. W: Grabias S, Kurkowski M, (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2012; 117–28.
 
4.
Skoczylas A, Cieśla K, Kurkowski ZM, Czajka N, Skarżyński H. Diagnoza i terapia osob z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 51–5.
 
5.
Dajos-Krawczyńska K, Piłka A, Jędrzejczak W, Skarżyński H. Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego – przegląd literatury. Nowa Audiofonologia, 2013; 2(5): 9–14.
 
6.
Fuente A, McPherson B. Ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego: wprowadzenie i opis testów możliwych do zastosowania u pacjentów polskojęzycznych. Otorynolaryngologia, 2007; 6(2): 66–76.
 
7.
Katz J. Clinical audiology. Baltimore-Hong Kong-London-Sydney; 1994.
 
8.
Chermak GD, Musiek F. Central auditory processing disorders: New perspectives. San Diego, CA: Singular Publishing Group; 1997.
 
9.
American Speech-Language Hearing Association. (Central) Auditory Processing Disorders. Technical Report; 2005.
 
10.
British Society of Audiology. Position Statement. Auditory processing disorder (APD), 2011.
 
11.
Keith RW. Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego – postępy w rozumieniu istoty choroby. Otorynolaryngologia, 2004; 3(1): 7–14.
 
12.
Miller CA. Auditory processing theories of language disorders: past, present, and future. Lang Speech Hear Serv Sch, 2011; 42: 309–19.
 
13.
Leonard LB. SLI – Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2005.
 
14.
Sharma M, Purdy SC, Kelly AS. Comorbidity of auditory processing, language, and reading disorders. J Speech Lang Hear Res, 2009; 52: 706–22.
 
15.
Dlouha O, Novak A, Vokral J. Central Auditory Processing Disorder (CAPD) in children with Specific Language Impairment (SLI). Central auditory tests. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71: 903–7.
 
16.
Majak J. Trudności diagnostyczne w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci, Otolaryngologia, 2013; 12 (4): 161–8.
 
17.
Kurkowski M. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy. Audiofonologia, 1998; X: 103–9.
 
18.
Koźniewska E, Matuszewski A. Skala umiejętności fonologicznych (Skala F) adaptacja i opracowanie psychometryczne „Prób percepcji słuchowej wyrazów” Barbary Zakrzewskiej. Podręcznik. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej; 2003.
 
19.
Krasowicz-Kupis G. Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6–9-letnich. Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS; 1999.
 
20.
Polskie Towarzystwo psychologiczne. Wyniki w Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-R). Efekt Flynna, 2013. www.ptp.org.pl.
 
21.
Krasowicz-Kupis G, Wiejak K. Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2006.
 
22.
Sattler JM. Assessment of children (3rd ed.). San Diego: Jerome M. Sattler Publisher; 1988.
 
23.
Strelau J (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP; 2000, 82.
 
24.
Bogdanowicz M. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa. W: Jastrzębowska G, Gałkowski T, red. Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; 1999, 817.
 
25.
Bellis TJ. Assessment and management of Central Auditory Processing Disorders in the educational setting: From science to practice (2nd ed.). Thomson Delmar Learning; 2003.
 
26.
Lewandowska M, Ganc M, Włodarczyk E, Senderski A, McPherson DL, Bednarek D i wsp. Central auditory processes predict reading abilities of children with developmental dyslexia. Journal of Hearing Science, 2013; 3(2): 1–11.
 
27.
Keith RW. Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego. W: Śliwińska-Kowalska M (red.), Audiologia kliniczna. Łódź: Mediton; 2005, 367–75.
 
28.
Włodarczyk E, Szkiełkowska A, Senderski A, Skarżyński H. Ocena funkcji procesów centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią. Standardy Medyczne, 2011; 8(4): 100–9.
 
29.
Włodarczyk E, Szkiełkowska A, Skarżyński H, Piłka A. Zaburzenia artykulacji u dzieci ze współistniejącymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego – efekty terapii słuchowej. Otolaryngologia Polska, 2011; 5(IX-X), 65: 339–44.
 
30.
Skoczylas A, Lewandowska A, Pluta A, Kurkowski Z, Skarżyński H. Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 11–8.
 
31.
Rostkowska J, Geremek-Samsonowicz A. Aktywny Trening Słuchowy w terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Lublin; 2014.
 
32.
Rostkowska J, Kobosko J, Kłonica LK. Problemy emocjonalno-społeczne i behawioralne u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD) w ocenie rodziców. Nowa Audiofonologia, 2013; 2(1): 29–35.
 
Scroll to top