PRAKTYKA KLINICZNA
Rehabilitacja słuchowa pacjentów z częściową głuchotą korzystających z implantu ślimakowego – propozycja materiału językowego do zajęć. Doniesienie z praktyki logopedycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Kajetany
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Solnica   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.solnica@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(1):63-69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Pacjenci z częściową głuchotą stanowią coraz liczniejszą grupę wśród osób objętych leczeniem z wykorzystaniem systemu implantu ślimakowego. W ramach opieki pooperacyjnej, po aktywacji urządzenia i kolejnych ustawieniach procesora mowy, są oni objęci systematycznym treningiem słuchowym podczas zajęć prowadzonych w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie narzędzi i materiału językowego wykorzystywanego podczas rehabilitacji słuchowej. Dobór oraz wykorzystanie omówionych pomocy wynika z potrzeb i trudności określonych w tej grupie pacjentów już na etapie diagnostycznym, ale również z naszych doświadczeń w codziennej pracy.

Materiał i metoda:
Specyfika problemów odnotowywana u pacjentów z częściową głuchotą koncentruje się na trudnościach w obszarze percepcji mowy, na śledzeniu i rozumieniu treści komunikatów kierowanych do nich na drodze słuchowej. Ma ona swe źródło w ograniczonym do czasu operacji odbiorze sygnałów z zakresu średnich i wysokich częstotliwości i znajduje odzwierciedlenie w percepcji wielu głosek. Do rozważań nad słusznością doboru materiału językowego wykorzystywanego w treningu słuchowym pacjentów z częściową głuchotą uznano za interesujące przypomnienie akustycznej klasyfikacji głosek. W pracy omówiono materiały i narzędzia wykorzystywane w codziennej pracy z pacjentami z częściową głuchotą.

Wyniki:
Zaprezentowane materiały i narzędzia wykorzystywane są nie tylko do oceny czynionych przez pacjenta postępów, lecz także jako materiał do prowadzenia ćwiczeń słuchowych wpisanych w program rehabilitacji po operacji wszczepienia implantu ślimakowego.

Wnioski:
Nasze działania w zakresie uporządkowania i przygotowywania materiału językowego do ćwiczeń słuchowych będą kontynuowane i zostaną skierowane również na młodszych użytkowników systemu implantu ślimakowego.

 
REFERENCJE (11)
1.
Geremek-Samsonowicz A.: Rehabilitacja pacjentów po operacji wszczepienia implantów ślimakowych na przestrzeni 20-letnich doświadczeń. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 30–34.
 
2.
Obrycka A., Padilla J., Putkiewicz-Aleksandrowicz J. i wsp.: Partial deafness treatment in children: a preliminary report of the parents’ prospective. Journal of Hearing Science, 2012; 2: 61–69.
 
3.
Pankowska A., Solnica J., Skarżyński H.: Wykorzystanie zmodyfikowanego profilu umiejętności słuchowych w obserwacji efektów rehabilitacji słuchu dorosłych pacjentów z częściową głuchotą korzystających z systemu implantu ślimakowego – doniesienie wstępne. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 38–45.
 
4.
Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A. i wsp.: Dziecko z częściową głuchotą w aspekcie relacji szkolnych i rówieśniczych. (W:) Krakowiak K., Dziurda-Multan A. (red.). Nie głos, ale słowo… 2. Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących. Lublin, Wydawnictwo KUL, 2011; 97–99.
 
5.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.: A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): CS20–24.
 
6.
Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M.: Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących, 2004.
 
7.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Anderson I.: Preservation of low frequency hearing in partial deafness cochlear implantation (PDCI) using the round window surgical approach. Acta Otolaryngol, 2007a; 127: 41–48.
 
8.
Solnica J., Kobosko J., Pankowska A. i wsp.: Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 31–37.
 
9.
Szczepankowski B.: Fonetyka akustyczna, audytywna i wizualna. Wybrane zagadnienia. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1985.
 
10.
Szeląg E., Szymaszek A.: Test do badania słuchu fonematycznego dla dzieci i dorosłych. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 
11.
Wierzchowska B.: Fonetyka i fonologia języka polskiego. Wrocław, Ossolineum, 1980.
 
Scroll to top