PRAKTYKA KLINICZNA
Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej Skarżyńskiego w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – analiza wyników badań na materiale Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Rzeszowie
Julita Sobańska 1,2, A-F
,
 
Dorota Szuber 1,2, B-D,F
,
 
Piotr H. Skarżyński 3,4,2, B,D,F-G
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Rzeszów
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Kajetany
 
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 20-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Julita Sobańska   

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”, Al. Niepodległości 3, 35-303 Rzeszów, e-mail: j.sobanska@csim.pl
 
 
Now Audiofonol 2020;9(1):51-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Na właściwe rozumienie i nadawanie mowy wpływa nie tylko dobre słyszenie, lecz także uważne słuchanie i przetwarzanie słuchowe dźwięków. Słuchanie to – w odróżnieniu od słyszenia – zdolność człowieka polegająca na mobilizowaniu się, aby słyszeć. Zaburzenia percepcji słuchowej mogą utrudniać dostęp do informacji dźwiękowej, zakłócać rozwój mowy i w konsekwencji negatywnie wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole. W rehabilitacji zaburzeń przetwarzania słuchowego czynności uwagi stymuluje się m.in. poprzez terapię słuchową.

Cel:
Celem pracy jest porównanie wyników badań funkcji przetwarzania słuchowego – przed terapią i po terapii słuchowej Stymulatorem Polimodalnej Percepcji Sensorycznej Skarżyńskiego (SPPS-S) – grupy pacjentów Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Rzeszowie, u których zdiagnozowano zaburzenia przetwarzania słuchowego

Materiał i metody:
Badaną grupę stanowiło 25 dzieci (20 chłopców i 5 dziewczynek) w wieku od 7 do 12 roku życia. Proces diagnostyczny składał się z wywiadu z rodzicem, badań audiologicznych oraz testów oceniających wyższe funkcje słuchowe. Do programowania terapii SPPS-S zastosowano wyniki: testu sekwencji częstotliwości dźwięku (FPT), testu sekwencji długości dźwięków (DPT) oraz testu rozdzielnousznego cyfrowego (DDT).

Wyniki:
Badane dzieci we wszystkich testach uzyskały znacząco lepsze wyniki po terapii SPPS-S w porównaniu do wyników przed terapią. Największą poprawę, bo aż 40,5%, odnotowano w wynikach testu FPT. W teście DPT wyniki badanej grupy poprawiły się o 34%, w teście DDT UL o 14,3%, a UP o 13,8%. Po terapii słuchowej dzieci lepiej identyfikowały, rozpoznawały i rozróżniały docierające do nich dźwięki.

Wnioski:
Badania potwierdziły skuteczność proponowanej terapii słuchowej SPPS-S. Polimodalne stymulowanie uwagi jest efektywnym treningiem funkcji słuchowych. Grupa badanych dzieci może odnieść znaczne korzyści z uczestnictwa w terapii słuchowej modyfikującej podstawowe mechanizmy słuchowe, które warunkują procesy poznawcze, takie jak: rozumienie mowy, uczenie się i pamięć

 
REFERENCJE (32)
1.
Statuch B, Kurkowski ZM. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a problemy w nauce u uczniów klasy II Szkoły Podstawowej. Now Audiofonol, 2012; 1(3): 62–66.
 
2.
Kurkowski ZM. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, w: Surdologopedia. Teoria i praktyka. Furtak-Muzyka E (red.). Gdańsk: Harmonia; 2015, s. 54–64.
 
3.
Kurkowski ZM. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2013, s. 35–49.
 
4.
ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, w: ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Versalius”; 1997.
 
5.
Skoczylas A, Lewandowska M, Pluta A, Kurkowski ZM, Skarżyński H. Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii. Now Audiofonol, 2012; 1(1): 11–18.
 
6.
British Society of Audiology. Practice Guidance. An overview of current management of auditory processing disorder (APD). Blackburn House, Redhouse Road Seafield; 2011, s. 1–68.
 
7.
Fuente A, McPherson B. Ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego: wprowadzenie i opis testów do zastosowania u pacjentów polskojęzycznych. Otolaryngologia, 2007; 6(2), 66–76.
 
8.
Skoczylas A, Cieśla K, Kurkowski ZM, Czajka N. Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce. Now Audiofonol, 2012; 1(3): 51–55.
 
9.
Zaborniak-Sobczak M i wsp. Wsparcie edukacyjne uczniów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 2018; 29: 115–31.
 
10.
American Speech-Language-Hearing Association. Central Auditory Processing: Current status of research and implications for clinical practice. Am J Audiol, 1996; 2: 51–55.
 
11.
Samsonowicz K, Skoczylas A, Fludra M, Geremek-Samsonowicz A. Trudności językowe i szkolne u 8-letniego chłopca z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – studium przypadku. Now Audiofonol, 2014; 3(4): 47–54.
 
12.
Muthuselvi T, Yathiraj A. Utility of the screening checklist for auditory processing (SCAP) in detecting (C)APD in children. Student Research at A.I.I.S.H. Mysore, 2009; 7: 159–75.
 
13.
Bamiou D, Musiek F, Luxon L. Aetiology and clinical presentations of auditory processing disorders – a review. Arch Dis Childhood, 2001; 85(5): 361–70.
 
14.
Dajos-Krawczyńska K, Piłka A, Jędrzejczak W, Skarżyński H. Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego – przegląd literatury. Now Audiofonol, 2013; 2(5): 9–14.
 
15.
Bellis TJ. Assessment and Management of Central Auditory Processing Disorders In the Educational Satting: From Science to Practice. Clifton Park (NY): Thomson/Delmar Learning; 2003.
 
16.
American Speech-Language Hearing Association. (Central) Auditory Processing Disorders – The Role of the Audiologist [Position Statement], 2005; https://www.asha.org/policy/PS... [dostęp: 7.07.2020].
 
17.
Keith RW. Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego – postępy w rozumieniu istoty choroby. Otorynolaryngologia, 2004; 3(1): 7–14.
 
18.
Jerger J, Musiek F. Report consensus conference on the diagnosis of auditory processing disorders in school-aged children. J Am Acad Audiol, 2000; 11(9): 467–74.
 
19.
Rostkowska J, Kobosko J, Kłonica LK. Problemy emocjonalno-społeczne i behawioralne u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD) w ocenie rodziców. Now Audiofonol, 2013; 2(1): 29–35.
 
20.
Rostkowska J. Aktywny trening słuchowy – element terapii pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Now Audiofonol, 2014; 3(4): 39–43.
 
21.
Milner R, Ganc M, Czajka N, Trzaskowski B. Zastosowanie terapii neurofeedbeck w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu. Now Audiofonol, 2012; 1: 79–86.
 
22.
King WM, Lombardino L. Comorbid auditory processing disorders in developmental dyslexia. Ear Hear, 2003; 24: 448–56.
 
23.
Sharma M, Purdy SC, Kelly AS. Comorbidity of auditory processing, language, and reading disorders. J Speech Lang Hear Res, 2009; 52(3): 706–22.
 
24.
Ferguson MA, Hall RL, Moore DR. Communication, listening, cognitive and speech perception skill in children with auditory processing disorder (APD) or specific language impairment (SLI). J Speech Lang Hear Res, 2011; 54: 211–27.
 
25.
Neijenhuis K, Tschur H, Snik A. The effect of mild hearing impairment on auditory processing test. J Am Acad Audiol, 2004; 15(1): 6–16.
 
26.
Keith RW. Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego, w: Audiologia kliniczna. Śliwińska-Kowalska M (red.). Łódź: Mediton; 2005, s. 367–75.
 
27.
Kraus N, Bradlow AR, Cheatham MA. Consequences of neural asynchrony: a case of auditory neuropathy. J Ass Res Otolaryng, 2000; 1: 33–45.
 
28.
Vopel KW. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzież. Kielce: Wydawnictwo Jedność; 2009.
 
29.
Krasowicz-Kupis G. Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 1999.
 
30.
Czajka N, Grudzień D, Pluta A, Kurkowski MZ, Ganc M, Cieśla K i wsp. Efekty terapii Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej oraz centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Now Audiofonol, 2012; 1(1): 79–86.
 
31.
Mularzuk M, Czajka N, Ratyńska J, Szkiełkowska A. Analiza wyników testu uwagi i lateralizacji słuchowej uczniów poddanych terapii za pomocą metody Tomatisa. Now Audiofonol, 2012; 1(3): 67–73.
 
32.
Spitzer M. Jak uczy się mózg. Warszawa: PWN; 2012, s. 181–82.
 
Scroll to top