PRAKTYKA KLINICZNA
Trening słuchowy u osób zaopatrzonych w aparaty słuchowe po 60 roku życia
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Rostkowska   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.rostkowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(2):69-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono cele i zasady prowadzenia treningu słuchowego przeznaczonego dla osób z niedosłuchem związanym z wiekiem, które zaopatrzono w aparaty słuchowe po 60 roku życia. Zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia badań przesiewowych słuchu w tej grupie wiekowej.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (45)
1.
Gujski M, Kalbarczyk WP, Ścibek A, Tytko Z. Raport: Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje. Warszawa: Instytut Ochrony Zdrowia; 2013.
 
2.
Iwanowicz E. Promocja zdrowia ludzi starych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Poloniae, 2005; 60(Suppl.16): 150.
 
3.
Kmon-Abramowska A. O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, 2011; 1(159): 3–22.
 
4.
GUS – prognoza ludności na lata 2014–2050.
 
5.
Samoliński B, Raciborski F, red. Zdrowe starzenie się: biała księga. Warszawa: Scholar; 2013.
 
6.
Steuden S. Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN; 2012.
 
7.
Huang Q, Tang J. Age-related hearing loss or presbycusis. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2010; 267: 1179–91.
 
8.
Polska Norma ISO 7029-2000. Akustyka – Standardowy rozkład progów słyszenia w funkcji wieku. 2000.
 
9.
Skarżyński H, Kochanek K. Wymiar społeczny zaburzeń komunikacyjnych w wieku podeszłym – profilaktyka i rekomendacje. W: Samoliński B, Raciborski F, red. Zdrowe starzenie się: biała księga. Warszawa: Scholar; 2013.
 
10.
Karlson Espmark A, Rosenhall U, Erlandsson S, Steen B. The two faces of presbyacusis: hearing impairment and psychosocial consequences. Int J Audiol, 2002; 41: 125–35.
 
11.
Jennings CR, Jones NS. Uszkodzenie słuchu związane z wiekiem – presbyacusis. Otorynolaryngologia, 2003; 2(1): 11–20.
 
12.
Acar B, Yurekli MF, Babademez MA, Karabulut H, Karasen RM. Effects of hearing aids on cognitive function and depressive signs in elderly people. Arch Gerontol Geriatr, 2011; 52: 250–52.
 
13.
Elberling C, Worsoe K. Zanikające dźwięki – o słuchu i aparatach słuchowych. Bording A/S, DK-2730 Herlev, Denmark; 2006.
 
14.
Hojan E. Dopasowanie aparatów słuchowych. Łódź: Mediton; 2009.
 
15.
Criuckhanks K. Population – based epidemiologic studies of aging: The contribution of Wisconsin community. WMJ, 2009; 108(5): 271–72.
 
16.
Roth TN, Hane Buth D, Probost R. Prevalence of age-related hearing loss in Europe. Eur Arch Otolaryngol, 2011; 268: 1101–7.
 
17.
Sprawozdanie merytoryczno-finansowe IFPS z wykonania zadań zleconych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 1999.
 
18.
Program badawczy „PolSenior” – Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Realizowany w ramach projektu zamawianego Nr PBZ-MEIN-9/2/2006.
 
20.
Gussekloo J, de Bont LE, von Faber M, Eekhof JA, de Laat JA, Hulshof JH i wsp. Auditory rehabilitation of older people from the general population – the Leiden 85-plus study. Br J Gen Pract, 2003; 53(492): 536–40.
 
21.
Rutynowe kontrole pod kątem utraty słuchu u osób starszych. AHEAD III http://cordis.europa.eu/result....
 
22.
Thodi C, Parazzini M, Kramer SE i wsp. Adult hearing screening: the Cyprus Pilot Program. Audiology Research, 2011; 1: 18.
 
23.
Paglialonga A, Tognola G, Grandori F. Pilot initiatives of adult hearing screening in Italy. Audiology Research, 2011; 1: 17.
 
24.
Paglialonga A, Tognola G, Grandori F. SUN-test (Speech Understanding in Noise): a method for hearing disability screening. Audiology Research, 2011; 1: 13.
 
25.
GUS – Stan zdrowia ludności Polski w 2009 roku, http://www.stst.gov.pl/ops/xbo....
 
26.
Projekt „Usłyszeć motyla” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 r. – Raport ewaluacyjny.
 
27.
Hojan E. Protetyka słuchu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM; 2014.
 
28.
Hojan E. Akustyka aparatów słuchowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM; 1997.
 
29.
Burk MH, Humes LE. Effects of long-term training on aided speech-recognition performance in noise in older adults. J Speech Lang Hear Res, 2008; 51(3): 759–71.
 
30.
Cardemil F, Aguayo L, Fuente A. Auditory rehabilitation programmes for adults: what we do know about their effectiveness? Acta Otorrinolaringol Esp, 2014; 65(4): 249–57.
 
31.
Dubno J. Benefits of auditory training for aided listening by older adults. Am J Audiol, 2013; 22(2): 335–38.
 
32.
Frisina DR, Frisina RD. Speech recognition in noise and presbycusis: relations to possible neural mechanisms. Hear Res, 1997; 106(1–2): 95–104.
 
33.
Humes LE, Kinney DL, Brown SE, Kiener AL. The effect of dosage and duration of auditory training for older adults with hearing impairment. J Acoust Soc Am, 2014; 136(3): 224.
 
34.
Kosmalowa J, red. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 2001.
 
35.
Löwe A. Wychowanie słuchowe. Historia – metody – możliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1995.
 
36.
Skarżyński H, Szuchnik J, Mueller-Malesińska M. Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszacych „Człowiek-Człowiekowi”; 2004.
 
37.
Styczek I. Logopedia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1983.
 
38.
Rostkowska J, Wojewódzka B, Kobosko J, Geremek-Samsonowicz A, Skarżyński H. Możliwości słuchowe dorosłych osób ogłuchłych zaopatrzonych w implant ślimakowy. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 46–9.
 
39.
Woźniak J, Królicka A, Pokryszko-Dragan A, Włodarczyk A, Dudek K, Włodarczyk K. Ocena sprawności ogólnej, funkcjonowania codziennego oraz jakości życia u chorych w podeszłym wieku z podejrzeniem zespołu otępiennego. Psychogeriatria Polska, 2012; 9(4): 149–60.
 
40.
Albiński R, Kleszczewska-Albińska A, Bedyńska S. Geriatryczna Skala Depresji (GDS). Trafność i rzetelność różnych wersji tego narzędzia – przegląd badań. Psychiatria Polska, 2011; 45(4), 555–62.
 
41.
Silver Team, czyli potęga doświadczenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: WND-POKL. 06.01.01-02-209/10.
 
42.
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
 
43.
Demenko G, Pruszewicz A. Materiały do treningu słuchowegooparte na fonetyczno-akustycznych cechach języka polskiego. W: Pruszewicz A, red. Audiologia kliniczna – zarys. Poznań: Wyd. Akademii Medycznej; 2003.
 
44.
Siemens, Interaktywny trening audiologiczny eARena. Audiologische Technik GmbH, 2007.
 
45.
Demenko G, Pruszewicz A. Polskie testy do treningu słuchowego.
 
Scroll to top